Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 11. oktoober 2018

Kuidas toimub erilahenduste (HAL) lisamise protsess?

Parima lõpptulemuse saavutamiseks toimub erilahenduste (HAL kohanduste) loomine kindla protseduuri järgi.

1. Soovide kirjeldamine

Klient kirjeldab Excellenti projektijuhile soovid, mida ettevõtte spetsiifikast sõltuvalt oleks tarkvara standardversioonis vaja muuta või lisada. Kirjeldus on võimalik edastada e-maili, telefoni või kohtumise teel, sõltuvalt soovi keerukusest ja mahust.

2. Erilahenduse mahu hindamine

Arendusosakonna poolt toimub esmase hinnangu andmine töö mahule ja keerukusele. Hinnang esitatakse kliendile pakkumisena, kus on välja toodud  rahalise ja ajalise investeeringu vajadus. Pakkumiseks on aluseks võetud eelnevalt saadud info. Mida täpsemalt on kliendi poolt kirjeldatud vajadus, seda täpsem on pakkumine. Kui erilahenduse loomise käigus soovib klient sisse viia muudatusi või täpsustuvad täiendavad asjaolud, siis võib reaalne ajaline ja rahaline maht muutuda. Selliste mõjuvate asjaolude ilmnemisel teavitab projektijuht klienti. Kuna järgnevates erilahenduse loomise etappides on oluline roll ka kliendi tagasisidel, siis sellest sõltub ka lahenduse üleandmise tähtaeg. 

3. Erilahenduse täpne dokumenteerimine

Pakkumise kinnitamisel hakkab konsultant analüüsima sobivaimat lahendust. Kliendiga koostöös luuakse konsultandi poolt HAL spetsifikatsiooni dokument, mis kirjeldab täpselt, mida loodav erilahendus teeb, kuidas ja millistel tingimustel kasutatakse. Dokumendis kasutatakse näidiseid, ekraanipilte ja selgitavaid tekste. Keerukamate erilahenduse puhul võib tekkida vajadus konsultandil kohtuda või telefoni teel täpsustada erilahenduse toimimise tingimusi. 

Spetsifikatsioon peab kinnitama, et mõlemad osapooled on erilahenduse soove ja lahendusi ühtemoodi mõistnud. Spetsifikatsiooni on võimalik kasutada ka edaspidi, juhul kui kliendi või Excellenti esindaja peaks vahetuma.

4. Spetsifikatsiooni kinnitamine

Spetsifikatsioon edastatakse tutvumiseks kliendile e-maili teel. Kliendil on kohustus spetsifikatsiooni sisuga tutvuda ja kinnitada, kas konsultandi poolt kirjeldatud dokument vastab kliendi kirjeldatud vajadusele. Klient võib vajadusel paluda konsultandilt selgitusi või teha ettepanekuid dokumendi muutmiseks. Kui spetsifikatsiooni dokument on kliendi poolt lõplikult kinnitatud, alustab arendusosakond erilahenduse loomist vastavalt kinnitatud spetsifikatsioonile.

5. Arendustöö

Erilahenduse loovad Excellenti kogenud programmeerijad. Sõltuvalt teiste samaaegsete projektide arvust jaotatakse mahukamate erilahenduste loomine  erinevatele päevadele. Projektijuht ja klient lepivad kokku esmase ajakava ja jooksvalt muudatused. Excellenti poolt toimub ka erilahenduse esmane testimine näidisettevõtte andmetega. 

6. Testkeskkonna loomine ja erilahenduse testimine

Usume, et klient tunneb oma ettevõtte spetsiifikat kõige paremini, mistõttu on oluline lõppkasutajatel valminud lahendust proovida ja veenduda sobivuses oma ettevõtte tööprotsessidega, programmi kasutusviisiga ja andmebaasi seadistustega. Samuti saab klient kinnitust, et loodud lahendus vastab spetsifikatsioonile ja algsele soovile. Keerukamate lahenduste puhul on võimalik kokku leppida kasutajate koolitamine, mille raames konsultant tutvustab ja õpetab loodud erilahenduse kasutamist.

Erilahendused tuleb proovida testkeskkonnas, mis on koostatud reaalsete andmete koopiana. Võimalike tõrgete või küsimuste korral, ei häiri see igapäevast kasutajate tööd. Testkeskkond on võimalik luua kliendi IT tugiisiku poolt või kasutada konsultandi teenust.

Prooviperioodi jooksul võib klient vajadusel paluda konsultandilt selgitusi ja teavitada võimalikest tõrgetest erilahenduse toimimises. Tagasiside põhjal täiendatakse spetsifikatsiooni dokumenti ja viiakse sisse erilahenduse parandused. Kui proovimise käigus ilmneb asjaolusid või täpsustusi, mida kliendi poolt ei edastatud projekti alguses ning spetsifikatsiooni kinnitamisel, tuleb arvestada võimaliku töömahu suurenemisega ja tähtaja muutumisega.

7. Erilahenduse kinnitamine

Lõpliku lahenduse sobivuse kinnitab klient kirjalikult.

8. Lahenduse paigaldamine ja kasutuselevõtt

Kokkulepitud ajal tõstetakse erilahenduse programmifailid kliendi testkeskonnast üle reaalsele(LIVE) andmebaasile ja tehakse vastavate andmebaasi seadistusted. Toimingu võib teostada kliendi IT tugiisik, kes on omab vastavat oskust ja on läbinud vastava koolituse või saab kasutada konsultandi teenust.

Kui klient avastab 2 nädala jooksul peale erikohanduste kasutuselevõtmist tõrkeid erilahenduse toimimises, siis teavitab klient projektijuhti, kes organiseerib Excellenti poolt vajalikud ressursid tõrke kõrvaldamiseks ja paranduste sisseviimiseks. Kui kasutamise käigus ilmneb asjaolusid või täpsustusi, mida kliendi poolt ei edastatud spetsifikatsiooni kinnitamisel või prooviperioodil, tuleb arvestada võimaliku täiendava kuluga spetsifikatsiooni muutmise ja ümber-programmeerimise jaoks.
________
NB!  
1)HAL erilahendused luuakse kindla kliendi poolt kasutatava tarkvara versiooni jaoks, arvestades selle versiooni tehnilisi võimalusi. Tarkvara versiooni või paketi vahetamisel on vaja  loodud erikohandused üle kontrollida programmeerija poolt. HAL erikohanduste täiendamiseks ja uue versiooniga vastavusse viimiseks esitab klient tellimuse/päringu Excellenti projektijuhile. Excellenti konsultandi poolt läbiviidava versiooniuuendamise käigus viiakse HAL lahendused vastavusse uue kasutuselevõetava versiooniga.

2) Excellenti tugiliini nõustamine toimub viimase ametliku tarkvaraversiooni põhjal. Tugiliini vastused ja soovitused arvestavad tarkvara standardfunktsionaalsust. Klientide suure arvu tõttu ei ole võimalik tugiliinil kõikide klientide erilahendustega arvestada ega nõustada funktsioone, mis on loodud kliendile erilahendusena. Erilahenduse kasutamisega või toimimisega seotud küsimuste puhul tuleb kliendil arvestada vajadusega tellida konsultatsiooni teenust vastavalt teenuste hinnakirjale.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi

Soovitusindeksi tulemus – meil väga hea klienditeenindus!

16. veebruar 2024

Soovitusindeksi kokkuvõte Kliendid hindavad… Loe edasi