Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 16. august 2018

Eritingimused – (isiku)andmete töötlemine seoses teenuste osutamisega

Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele  (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel. Käesolevad Eritingimused (kui leping poolte vahel) selgitavadki ja sätestavad (isiku)andmete töötlemise tingimused,  protseduurid, vastutuse jne HW teenuste (edaspidi nimetatud „Teenused“) kasutaja (edaspidi nimetatud „Klient“) ja Excellent Business Solutions Eesti AS (edaspidi nimetatus „Excellent“) vahel.  

Ühtegi käesolevates Eritingimustes sisalduvat tingimust ei tule mõista selliselt, et see looks Excellentile lisaks isikuandmete töötlemise tingimuste täpsustamisele veel mingeid täiendavaid kohustusi ning vastutust seonduvalt muu andmetöötlusega või annaks Kliendile rohkem õigusi kui seda annab EL isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679).

Käesolevad Eritingimused ei selgita ega reguleeri Kliendiga seotud (isiku)andmete töötlemist Excellenti poolt seoses pooltevahelise lepingulise suhte haldamisega (sh omavahelise arveldamisega). 

Excellenti roll andmete töötlemisel seoses Teenuste osutamisega

Kliendile osutatavate Teenuste eesmärgiks on teha tehniliselt võimalikuks HansaWorldi tarkvaraprogrammi(de) Books, Standard ERP ja teiste  tulevikus loodavate tarkvaraprogrammide (edaspidi „Tarkvaraprogramm“) kasutamisest tulenevate andmetöötlusvõimaluste kasutamine Kliendi poolt. Tarkvaraprogrammiga seotud andmetöötluse peamiseks eesmärgiks ei ole isikuandmete töötlemine. Tulenevalt Tarkvaraprogrammi funktsioonidest ning Kliendi konkreetsest tegevusest on samas võimalik, et Tarkvaraprogrammi funktsioone kasutades töödeldakse selliselt siiski ka isikuandmeid. Eelkõige võib see olla seotud Kliendi töötajate andmete töötlemisega, mis seondub raamatupidamisarvestustega või Kliendi füüsilisest isikust klientide andmete töötlemisega.  

Excellent ei oma otsest kontrolli Tarkvaraprogrammi abil toimuva andmetöötlusprotsessi üle, ta ei ole tarkvaraprogrammi autor ega halda või jälgi või kontrolli otseselt ka Kliendi poolt konkreetsete andmete sisestamist ja nende töötlemist. Tarkvaraprogrammiga seotud küsimuste korral tuleks pöörduda HansaWorld Ireland Ltd poole. Excellenti roll Teenuste osutamisel on seotud eelkõige üldise süsteemi toimimise tagamisega, mis ei keskendu üksiku konkreetse isikuga seotud andmetöötlusele. Excellentil ei ole võimalik iseseisvalt (isiku)andmetega seotud andmesubjekti tuvastada.  

Tarkvaraprogramm võimaldab Kliendi poolt tehtud valikute alusel ning standardfunktsioonide abil töödelda Kliendi poolt andmebaasi (edaspidi nimetatud „Kliendi andmebaas“) sisestatud andmeid. Andmete töötlemise tulemus sõltub eelkõige Kliendi poolt sisestatud andmetest ja viimase poolt tehtud unikaalsetest valikutest (antud korraldustest). Andmete sisestamine Kliendi andmebaasi toimub Kliendi vabal valikul tema enda poolt ning Excellentil puudub selle üle kontroll ning sisuline teadmine.

Sisuliselt puudub Excellentil tajutav juurdepääs Kliendi Tarkvaraprogrammi kasutajaliidesele/kontole ning selles esitatavale sisule, mistõttu ei saa ta ka tajuda konkreetse Kliendi poolt sisestatud andmeid (sh seoseid üksikute andmete vahel, neid isikustada vms), määratletud valikuid ja andmetöötluse tulemusi. Excellent ei jälgi samuti Kliendi tegevust Tarkvaraprogrammi andmetöötluse funktsioonide kasutamisel (sh ei jälgi andmebaasi sisestatud andmeid, tehtud valikuid ning saadud tulemusi, andmesessioone jne).

Kuivõrd Kliendi andmebaas on krüpteeritud, puudub Excellentil võimalus selles olevaid andmeid iseseisvalt tajuda ja eristada (sealhulgas identifitseerida ja eristada võimalikke isikuandmeid muudest andmetest). 

Excellenti roll seoses Kliendi andmete töötlemisega seisneb selles, et Excellent haldab tehnilist keskkonda (andmeruumi), kuhu Kliendi poolt kasutatav Tarkvaraprogramm ja krüpteeritud andmebaas paigutatakse ja kus Kliendi kontrolli ja juhtimise all toimub andmetöötlus või teostab toiminguid selleks, et Tarkvaraprogramm tehniliselt toimiks ning Kliendi andmebaasist tehtaks süstemaatiliselt (üldjuhul automatiseeritult) koopiaid. Sellised Kliendi andmebaasi koopiad on kõik krüpteeritud viisil, mis ei võimalda nendes sisalduvaid andmeid väljaspool Kliendi kasutajaliidest/kontot (ja sellega kaasnevaid õigusi) mõistlikult kasutada ega tajuda. 

Eeltoodust tulenevalt ei töötle Excellent otseselt ega iseseisvalt isikuandmeid, vaid on sellise töötluse protsessiga seotud vaid kaudselt, omamata otsest süstemaatilist juurdepääsu isikuandmetele.

Juhul, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei ole Excellent seotud Kliendi poolt andmebaasi sisestatud andmete töötlemisega ühelgi muul viisil, kui on kirjeldatud käesolevates Eritingimustes.

Tulenevalt Excellenti tegevuse spetsiifikast puudub tal vajadus andmekaitseametniku määramiseks.

Klient isikuandmete vastutava töötlejana

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Klient, kelle nimel ka isikuandmeid töödeldakse. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik meetmed selleks, et tagada töödeldavate isikuandmete kaitse ning EL isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) ja muudes kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimuste täitmine. Klient vastutab selliste isikuandmete kaitse tingimuste täitmata jätmise tagajärgede eest.

Juhul, kui Klient määrab andmekaitseametniku, edastab ta selle isiku kontaktandmed koheselt ka Excellentile.

Kliendile abi osutamise ulatus seoses isikuandmetega

Tulenevalt Excellenti rollist ja tema sisulisest teadmatusest isikuandmete töötlemise osas, puudub tal ka mõistlik võimalus osutada Kliendile kaasabi andmesubjekti õiguste teostamisel (sh läbipaistvuse tagamisel, teabe ja isikuandmetele juurdepääsu andmisel, isikuandmete parandamisel ja  kustutamisel, töötlemise piiramisel, isikuandmete ülekandmisel, vastuväidete menetlemisel jne).

Klient teeb omalt poolt kõik selleks, et välistada andmesubjektide pöördumist oma õiguste realiseerimiseks Excellenti poole.

Juhul, kui isik pöördub Excellenti poole, väites end olevat andmesubjekt, kelle isikuandmeid Kliendi poolt töödeldakse ning soovib teostada oma andmesubjekti õigusi, suunab Excellent selle isiku Kliendi juurde kas viimase poolt Excellentile teatavaks tehtud andmekaitsealaste kontaktide kaudu või Kliendi kontakti kaudu, mis on Excellentile teatavaks tehtud Teenuste osutamise lepingu(te) sõlmimisel. Klient edastab esimesel võimalusel Excellentile oma andmekaitsealase kontakti aadressile: tagasiside@excellent.ee

 

Andmedepoo

Teenustega seonduvad andmed (Kliendi andmebaas) ja Tarkvaraprogramm asuvad füüsiliselt Eesti Vabariigis. Täpsemalt asuvad need Excellenti lepingupartneri AS Wavecom, registrikood 10756058 (edaspidi nimetatud „Andmedepoo“) poolt hallatavates serverites.  AS-ga Wavecom on andmekaitse tagamiseks sõlmitud leping, millele kohalduvad vähemalt käesolevates Eritingimustes toodud tingimustega sarnased tingimused.

Selleks, et tagada andmekaitse Andmedepoos:

 • toimub andmevahetus Kliendi ja Andmedepoos asuva Tarkvaraprogrammi ja andmebaasiga läbi krüpteeritud andmevahetuskanali ning seda andmevahetust Andmedepoo poolt sisu osas ei jälgita;
 • Andmedepoos kasutatakse dubleeritud riistvarasüsteeme, mis vähendavad riistvara rikete korral andmekadude riski, ning katkematu toiteallika (UPS) süsteeme, mis vähendavad elektrivarustuse häirete korral andmekao ja süsteemi tõrgete riski;
 • hoitakse Andmedepoo täpne riistvara arhitektuuriline ülesehitus ja toimimine konfidentsiaalsena vähendamaks väliste rünnete riski;
 • rakendatakse Andmedepoos ajakohaseid viirusetõrje ja väliste rünnete vastaseid meetmeid ning vahendeid;
 • kasutatakse andmekaitseks McAfee SIEM lahendusi ning Andmedepoo töötajad jälgivad ning kontrollivad pidevalt (24 h) nimetatud kaitsemeetmete toimimist ja reageerivad kahtlastele käitumistele/rünnetele ja riketele;
 • installeeritakse automaatselt ja pidevalt tarkvaralisi turvaparandusi ja viirusetõrje uuendusi vastavalt nende väljaandmisele;
 • tehakse Kliendi andmebaasist (üldjuhul automaatselt) krüpteeritud varukoopiaid erinevatesse asukohtadesse, mis asuvad Euroopa Liidus;
 • on Kliendi andmebaasid ja nendest tehtud varukoopiad krüpteeritud ning Andmedepool puudub õigus neid iseseisvalt dekrüpteerida;
 • puudub Andmedepool detailne teadmine Tarkvaraprogrammi ja andmetöötluse toimimisest (sh andmebaasi ülesehitusest ja toimimisest);
 • asuvad Andmedepoo serverid, kus Kliendi andmed füüsiliselt asuvad, kaitstud (lukustatud ja valvega) ruumides, mis ei ole avalikkusele teada ja millele juurdepääsu pidevalt jälgitakse ja kontrollitakse. Vastavatele ruumidele omavad ligipääsu ainult konkreetsed Andmedepoo andmekaitse teadmistega pädevad isikud, kes läbivad perioodiliselt vastavaid koolitusi;
 • ei edasta Andmedepoo ise Kliendi andmebaaside krüpteeritud koopiaid;
 • on Andmedepoo seotud konfidentsiaalsusnõudega, mis välistab (isiku)andmete avaldamise.

Excellent ei kaasa (isiku)andmete hoidmisesse/töötlemisse muid isikuid peale Andmedepoo ilma Kliendi kirjaliku loata. Samas juhul, kui selline isikute kaasamine osutub mõistlikult vajalikuks selleks, et Excellent saaks tegeleda oma majandustegevusega ja seda arendada, kuid Klient ei anna vastavat luba, on Excellentil õigus Poolte vahel sõlmitud Teenuste osutamise lepingud viivitamatult üles öelda. Muude isikute kaasamisel sõlmitakse nendega alati leping, mis sisaldab samu andmekaitsealaseid kohustusi nagu see rakendub Excellentile ning mis tagab piisavalt asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise.

Andmevahetus

Andmevahetus, mis on seotud Kliendi andmebaasis olevate andmete töötlusega, toimub Kliendi poolt (läbi Tarkvaraprogrammis tehtud valikute ja antud käskluste) ning tema vahetu kontrolli all. Excellent ei tegele isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele ega oma kontrolli Kliendi andmevahetuse sisu üle. 

Kliendi andmebaasi ja selle varukoopiate füüsiline liikumine 

Kliendi andmebaas ja selle varukoopiad liiguvad Andmedepoo ja Kliendi vahel füüsiliselt läbi krüpteeritud kanali, kusjuures andmeedastuse sessioon algatatakse üldjuhul Kliendi initsiatiivil.  

Excellenti töötajate juhuslik kokkupuude Kliendi andmetöötluse andmetega

Mõningate Tarkvaraprogrammi ja andmetöötluse toimimisega seotud tehniliste rikete ja probleemide kõrvaldamine (sh nende põhjuste tuvastamine) on võimalik ainult siis, kui Excellenti vastav töötaja (Majutusteenuse administraator või konsultant) saab juurdepääsu Kliendi Tarkvaraprogrammi kasutajaliidesele/kontole. Sellise juurdepääsuõiguse loob vastava toimingu teostamise ajaks ajutiselt Klient ise.

Majutusteenuse administraatorile võib seoses eelnimetatud tööülesannete täitmisega saada võimalikuks juhuslik juurdepääs mõnedele üksikutele suvalistele andmetele. Majutusteenuse administraator on sõlminud nii vastava konfidentsiaalsuslepingu kui saanud vastava juhendamise, mille kohaselt:

 • peab Majutusteenuse administraator tegema endast kõik mõistlikult võimaliku selleks, et vältida Kliendi andmete tajumist (sh nende vaatamist, meeldejätmist, üleskirjutamist, salvestamist) ja töötlemist väljaspool Kliendi kontot/andmebaasi;
 • puudub tal õigus peale konkreetse tööülesande täitmist Kliendi andmeid mistahes viisil kasutada.

Kliendil on sellises olukorras kohustus:

 • korraldada õiguste andmine Majutusteenuse administraatorile ainult ajaks ja ulatuses, mis on vajalik konkreetse rikke/probleemi kõrvaldamiseks;
 • jälgida vahetult ja registreerida (logida) kogu andmetöötlus, mis toimub Majutusteenuse administraatori poolt Kliendi Tarkvaraprogrammi kasutajaliidese/konto vahendusel ning vastav logi säilitada.

Andmetöötluse toimingute registreerimine (logimine)

Tulenevalt sellest, et Excellent, nagu ka Andmedepoo, ei teosta iseseisvalt ega otseselt isiksustatud isikuandmete töötlemist, ei ole neil võimalik pidada ka vastavat isikuandmete töötlemise toimingute registrit. Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimise (logimise) kohustust teostab Klient, ning seda ka juhul, kui Excellenti töötaja (Majutusteenuste administraator) puutub seoses tehnilise abi osutamisega juhuslikult kokku isikuandmetega.

Tarkvaraprogrammi logid, mille alusel on võimalik jälgida erinevate isikute tegevusi, ei registreeri eraldi isikuandmete töötlust ja selle asjaolusid.

Kliendi andmebaasi ja varukoopiate kustutamine

Excellent on seotud Kliendi andmetöötlusprotsessiga (andmebaasi ja varukoopiatega) senikaua kuni Kliendile osutatakse Majutusteenust. Kliendile Majutusteenuse osutamise lõppemisel kustutatakse Kliendi andmebaas ja selle kõik varukoopiad hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul, v.a. juhul, kui õigusaktide kohaselt nõutakse nende säilitamist Excellenti poolt.

Majutusteenuse osutamise ajal hoitakse Kliendi andmebaasist automaatselt tehtud varukoopiaid üks (1) kalendrikuu, mille möödumisel need kustutatakse.

Andmete töötlemise turvalisuse tagamine

Excellent on võtnud ja võtab ka tulevikus tarvitusele majanduslikult mõistlikud meetmed selleks, et tagada (isiku)andmete töötluse turvalisus. Selleks testitakse ja hinnatakse Teenuste osutamisel Excellenti ja Andmedepoo poolt kasutatavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning vastavalt infotehnoloogia arengule rakendatakse uusi ja parimaid praktikaid andmete töötlemise turvalisuse tagamiseks. 

Rikkumistest teavitamine ja meetmed rikkumiste takistamiseks

Kui Excellentile saab teatavaks isikuandmetega seotud rikkumine, eelkõige kui Andmedepoost on toimunud spetsiifiline andmeleke, mille tulemusena on kolmandad isikud ilma Kliendi soovi või korralduseta saanud juurdepääsu isiksustatud krüpteerimata isikuandmetele, korraldab Excellent vastavate mõistlike meetmete tarvitusele võtmise selleks, et vastav andmeleke tõkestada ja teavitab sellisest andmelekkest viivitamatult Klienti. Vajadusel ja Kliendi soovil kirjeldab Excellent hilisemalt andmeleket piisavalt selleks, et Kliendil oleks võimalik täita oma isikuandmete kaitse kohustusest tulenevaid  teavitamiskohustusi.

Pooled teevad heas usus koostööd selleks, et tekkinud vastavad probleemid lahendada.

Isikuandmete töötlemise teenus

Täiendavalt käesolevates Eritingimustes sätestatule (v.a. pooltevaheline lepingulise suhte haldamine) töötlevad Excellent ja Andmedepoo Kliendilt pärinevaid isikuandmeid ainult vastavalt Kliendi poolt dokumenteeritud juhistele ja eraldi sõlmitud lepingu alusel.

Juhul, kui Klient soovib, et Excellent teostaks isikuandmete volitatud töötleja toiminguid (sh abistaks Klienti viimase kohustuste täitmisel) isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) mõistes ja/või täidaks sellest tulenevaid vastavaid kohustusi, võib Klient selleks tellida Excellentilt vastava tasulise Isikuandmete töötlemise teenuse (edaspidi „Isikuandmete Töötlemise Teenus“).

Isikuandmete Töötlemise Teenuseks on ka Kliendi abistamine täita töötlemise turvalisuse, järelevalveasutuse ja andmesubjekti teavitamise, andmekaitsealase mõjuhinnangu ja järelevalveasutusega eelneva konsulteerimisega seotud kohustusi.

Samuti loetakse Isikuandmete Töötlemise Teenuseks isikuandmetega seotud mistahes täiendava teabe kogumist , dokumentide vormistamist ning kättesaadavaks tegemist Kliendile, aga samuti sellega seotud auditeerimise ja kontrolltegevuse ettevalmistamist, võimaldamist ja sellesse panustamist.

Isikuandmete Töötlemise Teenuseks loetakse seejuures kõik tegevused, mida Excellentilt soovitakse või nõutakse seoses isikuandmete kaitse nõuete täitmisega Kliendi poolt (või sellele viidates), sõltumata sellest, kas seda nõuab Klient ise, andmesubjekt, järelevalveasutus, kohus või muu huvitatud isik. Juhul, kui Klient ei soovi kasutada Isikuandmete Töötlemise Teenust, peab ta võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed (sh kohane teavitus ja kokkulepete sõlmimine) selleks, et välistada vastavate soovide või nõuete esitamise Excellentile.

Isikuandmete Töötlemise Teenuse osutamise eelduseks on see, et Excellent ka tegelikult omab teadmist, kontrolli ja reaalset funktsiooni konkreetsete isikuandmete sisulise töötlemise osas. Selleks peab Klient andma Excellentile pidevalt detailse sisendi isikuandmete töötlemisest (sh kirjeldama töötlemise sisu ja kestust, laadi ja eesmärki, isikuandmete liiki, andmesubjektide kategooriaid jne), mis võimaldaksid määratleda ja kokku leppida Excellenti toimingud ja kohustused isikuandmete töötlemisega seoses. Isikuandmete Töötlemise Teenuse osutamine võib kaasa tuua ka vajaduse kujundada tehniliselt ümber Kliendile osutatavad Teenused. Samuti eeldab see, et Excellent peab hakkama omama pidevat sisulist ülevaadet Kliendi andmetöötluse üle. Vastavad asjaolud ja tingimused lepitakse poolte vahel kokku Isikuandmete Töötlemise Teenuse tellimisel.  

Kulude ja kahjude hüvitamine

Juhul, kui Excellent on seoses Kliendi poolt isikuandmete töötlemisega sunnitud osalema mistahes menetlustes (sh järelevalveasutuses, kohtus vm), siis kohustub Klient kõik sellega seotud Excellenti menetluskulud Excellentile täielikult ja viivitamatult hüvitama.

Juhul, kui Kliendi poolt tema kohustuste rikkumine isikuandmete kaitsel (k.a. käesoleva lepingu täitmisel) toovad Excellentile varalisi kohustusi (nt trahvi või hüvitise maksmine, ettekirjutuste täitmine jne), kohustub Klient need Excellentile täielikult ja viivitamatult hüvitama.

Konfidentsiaalsus

Kliendi andmebaasis asuvad (isiku)andmed on konfidentsiaalsed.

Nii Excellenti kui Andmedepoo töötajad, kes puutuvad kokku või omavad juurdepääsu Kliendi andmebaasile ja varukoopiatele, on sõlminud vastavad konfidentsiaalsuslepingud, mis välistavad andmete avaldamise, v.a. õigusaktidest tulenevad kohustused andmete avaldamiseks.

Kliendi kinnitused

Nõustudes käesolevate Eritingimustega ja/või kasutades Teenuseid kinnitab Klient, et ta on  veendunud selles, et Excellenti Teenustega seotud protsessid ja meetmed vastavad Kliendi poolt oodatule ning võimaldavad tagada Kliendi poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise, sh nõustub Klient sellega, et:

 • Teenustega seotud andmetöötlus on täielikult Kliendi kontrolli all. See tähendab, et Excellent ei töötle otseselt isikuandmeid ega kvalifitseeru klassikalises mõistes isikuandmete volitatud töötlejaks; 
 • arvestades andmetöötluses osalemise iseloomu on Excellent ja Andmedepoo rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete töötlemisel EL isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) ja sellest tulenevate õigusaktide tingimuste täitmise ja andmesubjektide õiguste kaitse;
 • Excellenti poolt pakutav turvalisuse tase Teenuste osutamisel on tema arvates piisav;
 • Eritingimustes toodud teave on piisav tõendamaks Excellenti kohustuste täitmist;
 • ta ei nõua ilma täiendavate kulude omapoolse hüvitamise kohustuseta Excellentilt mistahes täiendavaid tegevusi seoses (isiku)andmete pseudonümiseerimise ja krüpteerimisega; süsteemide ja teenuste kestva konfidentsiaalsuse, terviklikkuse, kättesaadavuse ja vastupidavuse tõstmisega; (isiku)andmete kättesaadavuse taastamise ja juurdepääsu parandamisega tehnilise vahejuhtumi korral.

Eritingimuste ja selles toodud kohustuste täitmise asjaolude konfidentsiaalsus

Klient kohustub hoiduma teadmisvajaduseta isikutele Eritingimuste asukohast teavitamisest, samuti nagu ka nende levitamisest ja kättesaadavaks tegemisest. Suhtlus ja andmevahetus, mida Pooled teostavad käesolevates Eritingimustes sätestatu täitmisega seoses, on konfidentsiaalsed.

Kohaldatavus vastuolude korral

Käesolevad Eritingimused täpsustavad Teenuste osutamise tingimusi seoses isikuandmete töötlemisega, muutmata Üldtingimustes (litsentsileping ja teenustega liitumise leping) sätestatud põhimõtteid. Vastuolude korral muude sama valdkonda sisaldavate kokkulepete/tingimustega kohaldatakse käesolevate Eritingimuste sätteid.

Lepingu jõustumine ja mõju Teenuste lepingutele  

Tulenevalt sellest, et Excellent ei saa füüsiliselt kontrollida, kas Klient töötleb Teenuste kasutamisel isikuandmeid või mitte, tuleb ebaselguse ja arusaamatuste vältimiseks sõlmida kõigi Teenuste kasutajatega käesolevate Eritingimustega leping. Tegemist on õigusliku regulatsiooni muutumisest  tuleneva Teenuste tingimuste muutmise ja täpsustamisega. Käesolevates Eritingimustes sätestatud tingimustega nõustumise kinnituseks tuleb sellest Excellenti teavitada (üldjuhul elektrooniliselt). Vastavaks nõusolekuks loetakse ka Teenuste eest esitatud arve osalist või täielikku tasumist.

Juhul, kui Klient ei kinnita nõustumust käesolevate Eritingimustega, peab Klient Tarkvaraprogrammi ning Teenuste kasutamisega seotud isikuandmete töötlemise koheselt lõpetama ja sellest edaspidi hoiduma. Nõustumuse mittekinnitamine võib olla aluseks Kliendile Teenuste osutamise lõpetamiseks ja vastavate lepingute ülesütlemiseks Excellenti poolt, eriti juhul, kui Excellentil tekib kahtlus, et Klient töötleb isikuandmeid Eritingimusi rikkudes.    

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Lippude tootmine kiireks ja sujuvaks

26. veebruar 2024

Lippude ja tekstiiltoodetega… Loe edasi

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi