Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 30. august 2018

Üldtingimused – litsentsileping

TARKVARA LITSENTSILEPING HANSAWORLD TARKVARALE

SOFTWARE LICENCE AGREEMENT FOR HANSAWORLD SOFTWARE

TÄHTIS – LUGEGE HOOLIKALT

TARKVARA FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE SELLE LEPINGU ALUSEL ON PIIRATUD

IMPORTANT – PLEASE READ THIS CAREFULLY

THE USE OF THE SOFTWARE FUNCTIONALITIES UNDER THIS AGREEMENT ARE LIMITED

Käesolev Tarkvaraprogrammi Litsentsileping (EULA) on õiguslik kokkulepe teie kui füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtte või asutuse (“Litsentsisaaja”) ja Tarkvaraprogrammi litsentseeriva HansaWorldi distribuutori (edaspidi „HW“) vahel seoses käesoleva Lepingu alusel litsentseeritava HansaWorldi tarkvaraga („Tarkvaraprogramm“).

This Software Licence Agreement (EULA) is a legal agreement between you as a sole trader, company or organisation (“the Licensee”) and HansaWorld distributor who is licensing the Software (hereinafter “HW”) in respect of the HansaWorld software licenced under the present Agreement (“the Software”).

TE NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA KLÕPSATES VASTAVAT NÕUSOLEKUT KINNITAVAT RUUTU VÕI KÄITUDES SARNASEL VIISIL MEIE KÄESOLEVALE LEPINGULE VIITAVAL  KODULEHEL VÕI LAADIDES ALLA VÕI HAKATES TARKVARAPROGRAMMI VÕI SELLEGA SEOTUD TEENUSEID KASUTAMA.

KUI SÕLMITE LEPINGU ETTEVÕTTE VÕI JURIIDILISE ISIKU NIMEL, KINNITATE TE SELLEGA, ET TEIL ON ÕIGUS VÕTTA ETTEVÕTTELE JA SELLE TÜTARETTEVÕTETELE  KÄESOLEVATES TINGIMUSTES SISALDUVAID KOHUSTUSI, SELLISEL JUHUL TÄHENDAB VÄLJEND “TEIE” SEDA ETTEVÕTET JA TEMA TÜTARETTEVÕTTEID. KUI TEIL SELLIST ESINDUSÕIGUST EI OLE, KUI TE EI SAA TINGIMUSTEST ARU VÕI EI NÕUSTU NENDEGA, EI VÕI TE LEPINGUGA NÕUSTUDA EGA TARKVARAPROGRAMMI ALLA LAADIDA EGA SEDA KASUTAMA ASUDA.

BY ACCEPTING THIS AGREEMENT, EITHER BY CLICKING A BOX INDICATING YOUR ACCEPTANCE OR BY ANY OTHER SIMILAR MEANS IN THE SOFTWARE OR AT OUR WEBSITE WHICH REFERENCES THIS AGREEMENT OR BY DOWNLOADING OR STARTING THE USE OF THE SOFTWARE OR RELATED SERVICES, YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ENTERING INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE AUTHORITY TO BIND SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES TO THESE TERMS AND CONDITIONS, IN WHICH CASE THE TERMS “YOU” OR “YOUR” SHALL REFER TO SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, IF YOU DO NOT UNDERSTAND, OR IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCEPT THIS AGREEMENT AND MAY NOT DOWNLOAD OR BEGIN THE USE OF THE SOFTWARE.

KÄESOLEVA LEPINGU ALUSEL LITSENTSEERITAKSE TARKVARAPROGRAMM TEILE TASUTA NING ANTAKSE KASUTUSSE  OLEMASOLEVAL KUJUL KOOS KÕIGI VIGADEGA ILMA GARANTIIDETA NING SEDA VÕIB KASUTADA AINULT DEMO JA PROOVIMISE EESMÄRGIL NING TINGIMUSEL, ET DEMOGA SEOTUD ANDMEBAAS EI SISALDA LITSENTSISAAJA TEGELIKKE ANDMEID VÕI ET DEMO EI OLE OSA INSTALLEERIMISPROTSESSIST, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI HANSAWORLDI TEENUSTE LIITUMISLEPING VÕIMALDAB TEGELIKE ANDMETE KASUTAMIST JA LIGIPÄÄSU HANSAWORLDI TEENUSTELE, MILLELE LIGI PÄÄSEMISEKS TARKVARAPROGRAMMI KUI TÖÖVAHENDIT KASUTATAKSE NING SEE KASUTUSVIIS ON HW JA LITSENTSISAAJA VAHEL KOKKU LEPITUD.

THE SOFTWARE LICENCED UNDER THE PRESENT AGREEMENT IS FREE OF CHARGE, PROVIDED AS IS AND WITH ALL FAULTS WITHOUT ANY WARRANTIES AND CAN ONLY BE USED FOR DEMO AND TESTING PURPOSES AND ON CONDITIONS THAT THE DEMO DATABASE DOES NOT CONTAIN REAL DATA OF THE LICENSEE, OR THAT THE DEMO IS NOT A PART OF AN INSTALLATION PROCESS UNLESS THE SUBSCRIPTION AGREEMENT FOR HANSAWORLD SERVICES ALLOWING THE POSSIBILITY TO USE REAL DATA AND ACCESS HANSAWORLD SERVICES FOR WHICH THE SOFTWARE IS USED AS A TOOL ALLOWING SUCH ACCESS AND USE IS DULY CONCLUDED BETWEEN HW AND THE LICENSEE.

Kui teil on Lepingu sätete suhtes kahtlusi, küsige enne sellega nõustumist õigusnõu. Eriti tuleb tähelepanu pöörata Litsentsilepingu vastutust piiravatele ja sellest vabastavatele sätetele.

If you have any doubt regarding any of the provisions of the present Agreement please seek professional legal advice before accepting it. Particular attention should be paid to the limitation and exclusion of liability clauses in this Licence Agreement.

Tarkvaraprogrammi litsentseeritakse ja seda ei müüda.

The Software is licensed and not sold.

1. Jõustumine

1.1 Käesolev Litsentsileping jõustub sellega nõustumise hetkest ülalkirjeldatud viisil või hetkest, mil Tarkvaraprogrammi esmakordselt installeeritakse, käivitatakse, kopeeritakse või kasutatakse, olenevalt sellest, mis toimub esimesena.

1. Commencement

1.1 This Licence Agreement comes into force from the moment you accept the agreement as described above or the Software is installed, ran, copied or used for the first time whatever is earlier.

2. Mõisted

2. Definitions

2.1 Rakenduse kood

Tähendab rakenduse koodi, s.o. konkreetseid funktsioone, vorme, tabeleid ja aruandeid, mis moodustavad Tarkvaraprogrammi osa.

2.1 Application Code

Shall mean the code to the application, i.e. the specific functions, forms, tables and reports which form a part of the Software.

2.2 Andmebaas

See on elektrooniline üksus, milles hoiustatakse Tarkvaraprogrammi andmeid.

2.2 Database

Shall mean the electronic entity upon which the data of the Software are stored.

2.3 Dokumentatsioon

Tähendab kõiki elektroonseid ja kirjalikke abimaterjale ja spetsifikatsioone, mis on HW poolt välja töötatud seoses Tarkvaraprogrammiga, mille kasutamise õiguse on Litsentsisaaja omandanud ning kõiki HW poolt Tarkvaraprogrammiga seoses välja töötatud kirjeldusi.

2.3 Documentation

Shall mean all and any electronic and written aids and specifications developed by HW in relation to the Software, for which the Licensee has acquired the right of use from time to time, and any descriptions developed by HW in relation to the Software.

2.4 Riistvara

Seadmed, mida Litsentsisaaja kasutab  Tarkvaraprogrammi kasutamiseks.

2.4 Hardware

The equipment used by the Licensee to use the Software.

2.5 HW kontsern

Tähendab HW ettevõtete kontserni kuuluvaid juriidilisi isikuid.

2.5 HW Group

Shall mean the legal entities belonging to the HW group of companies.

2.6 Litsentsileping

Tähendab käesolevat Tarkvaraprogrammi Litsentsilepingut.

2.6 Licence Agreement

Shall mean this Software Licence Agreement.

2.7 Parandused

Kõik HW poolt arendatud ja levitatavad Tarkvaraprogrammi parandused ja -lisad (nt HAL parandused). Parandusteks ei ole Litsentsisaaja või kolmandate isikute poolt kirjutatud tarkvara osad. Litsentsileping hõlmab Tarkvaraprogrammi standardversioone. Litsentsileping ei hõlma mistahes tarkvara, sealhulgas paiku, mis on töötatud välja spetsiaalselt Litsentsisaaja jaoks, sõltumata sellest, kas selline tarkvara lisab standardsele Tarkvaraprogrammile vajalikku funktsionaalsust või parandab selles esinevaid probleeme.

2.7 Patches

Shall mean any fixes or additions to the Software developed and distributed by HW (e.g. HAL-patches). Patches are not pieces of software written by the Licensee or by third parties. This Licence Agreement covers standard versions of the Software. This Licence Agreement does not cover any software, including patches, developed specifically for the Licensee, regardless of if such software adds needed functionality or corrects problems in the standard Software.

2.8 Tarkvaraprogramm

Tähendab HW elektroonilise arvutitarkvara programmi modifitseerimata standardversiooni neid osasid, sh Uuendusi ja Parandusi ning väliseid komponente ja sertifitseeritud lahendusi, mis on HW poolt integreeritud ja levitatud osana HW arvutitarkvara programmist, mille osas on Litsentsisaaja omandanud kasutusõiguse ja selle eest  tasunud ning sellega seotud Dokumentatsioon.

2.8 Software

Shall mean those parts of the electronic unmodified standard version of HW computer software program, including Updates and Patches and external components and certified solutions which have been integrated and delivered by HW as a part of HW computer software program, for which the Licensee has acquired and actually paid for the right of use from time to time, and any related Documentation.

2.9 Territoorium

See on territoorium, kus on registreeritud Tarkvaraprogrammi litsentseeriv HW distribuutor.

2.9 Territory

Shall mean the territory where the HW distributor licensing the Software is registered.

2.10 Uuendused

Tähendab Tarkvaraprogrammi uusi versioone, mida HW võib välja lasta.

2.10 Updates

Shall mean new versions of the Software which HW may release.

2.11 Tarkvaraprogrammi kasutamine

See hõlmab kõiki tegevusi ja/või toiminguid Tarkvaraprogrammiga, näiteks, ent mitte ainult, alla laadimine, installeerimine, avamine, vaatamine, testimine, kopeerimine, demoandmete sisestamine.

2.11 Use of the Software

Shall mean any and all means of the activities and/or interactions with the Software such as, but not limited to, downloading, installing, opening, viewing, testing, copying, entering demo data.

2.12 Defineeritud mõistete kohaldatavus

2.12 Applicability of Defined Terms

2.12.1 Konteksti lubades viitab ainsus mitmusele ja mitmus ainsusele.

2.12.1 Where the context so admits, any reference to the singular includes the plural, any refer ences to the plural includes the singular, and any reference to one gender includes all genders.

2.12.2 Käesolevas Litsentsilepingus tähendab viide punktile viidet käesoleva Litsentsilepingu punktile.

2.12.2 In this Licence Agreement, a reference to a Clause is a reference to a Clause in this Licence Agreement.

2.12.3 Litsentsilepingu pealkirjad on ainult mugavuse eesmärgil ja ei piira ega mõjuta selle ülesehitust ega tõlgendamist.

2.12.3 The Headings of this Licence Agreement are for convenience only and shall not constrain or affect its construction or interpretation in any way whatsoever.

3. Litsentsi ulatus

3. Scope of the Licence

3.1 Litsentsi andmine

3.1 Licence Grant

3.1.1 Käesolevaga annab HW Litsentsisaajale tasuta, tähtajatu, loovutamatu, võõrandamatu ja mitteeksklusiivse õiguse kasutada Tarkvaraprogrammi vastavalt Litsentsilepingu tingimustele. Tarkvaraprogrammi kasutamise õigus on antud ainult demo ja proovimise eesmärgil ning tingimusel, et demoandmebaas ei sisalda Litsentsisaaja tegelikke andmeid ja demo ei ole installeerimisprotsessi osa. Kui Litsentsisaaja soovib Tarkvaraprogrammi kasutada Litsentsisaaja või kolmanda isiku tegelike andmete töötlemiseks ja/või kasutada Hansa Worldi Teenuseid, millele ligi pääsemiseks ja Teenuste kasutamiseks  Tarkvaraprogrammi kui töövahendit kasutatakse, peab enne kui Litsentsisaaja hakkab tegelikke andmeid töötlema, olema Litsentsisaaja ja HW vahel nõuetekohaselt sõlmitud Teenuste Liitumisleping.

3.1.1 HW hereby grants to the Licensee a free of charge, perpetual, non-assignable, non-transferable and non-exclusive right to use the Software in accordance with the terms of this Licence Agreement. The right to use the Software is granted for demo and testing purposes only and on condition that the demo database does not contain any real data of the Licensee and that the demo is not a part of the installation process. If the Licensee wishes to use the Software for processing of Licensee’s or third party’s real data and/or use Hansa World Services for which the Software is used as a tool to access and use such Services the Subscription Agreement for the HansaWorld Services must be duly concluded between the Licensee and HW before the Licensee starts processing of any real data.

3.1.2 Litsents antakse käesoleva Litsentsilepingu jõustumise hetkel kehtivale levitatavale Tarkvaraprogrammi versioonile.

3.1.2 The licence is granted for the current distribution version of the Software at commencement of this Licence Agreement.

3.1.3 HW reserveerib endale kõik õigused, mis ei ole Litsentsilepingu alusel selgesõnaliselt antud Litsentsisaajale.

3.1.3 HW reserves all rights not expressly granted to the Licensee in this Licence Agreement.

3.2 Funktsioonid

3.2 Functions

3.2.1 Tarkvaraprogramm on standardne tarkvaraprogramm, mis litsentseeritakse olemasoleval kujul ilma garantiideta ning Litsentsisaaja nõustub  seda kasutama koos kõigi vigadega, sõltumata sellest, kas need ilmnevad kohe või hiljem.

3.2.1 The Software is a standard software licensed “as is” without warranties and the Licensee accepts it “with all faults”, whether or not immediately apparent.

3.2.2 Litsentsisaajal ei ole õigust Tarkvaraprogrammi Rakenduse koodi muuta ega muul viisil modifitseerida, kui HW-ga ei ole kokku lepitud teisiti.

3.2.2 The Licensee shall have no right to adjust or otherwise modify the Application Code of the Software unless otherwise agreed with HW.

3.2.3 HW-l on õigus omal äranägemisel tühistada Tarkvaraprogrammi teatud versiooni(de) kasutusõigus. Sellisel juhul ei ole HW-l kohustust anda selle kohta üksikasjalikke selgitusi ega teatada sellest Litsentsisaajale ette.

3.2.3 HW at its sole discretion is entitled to revoke the right to use certain version(s) of the Software. In such cases HW shall not be obliged to give any detailed explanations nor any notice period to the Licensee.

3.2.4 Lepingu kehtivuse ajal võib HW omal äranägemisel Tarkvaraprogrammi uuendada või modifitseerida, lisades sellele funktsioone või eemaldades neid, parandades Tarkvaraprogrammi vigu, jms.

3.2.4 During the time of validity of this Agreement HW can, in its sole discretion, update or modify the Software by adding functions or taking away functions from the Software, correcting errors in the Software, etc.

3.3 Piiratud kasutusalad

3.3 Restricted Areas of Use

3.3.1 Tarkvaraprogramm ei ole mõeldud kasutamiseks tuumarajatiste käitlemises, õhusõidukite navigeerimises ega kommunikatsioonisüsteemides, õhuliikluse juhtimissüsteemides, elutegevust alalhoidvates seadmetes ega muudes seadmetes, kus Tarkvaraprogrammi viga võib põhjustada surma, vigastusi või olulist füüsilist- või keskkonnakahju.

3.3.1 The Software is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control systems, life support machines or other equipment in which the failure of the Software could lead to death, personal injury, or sever physical or environmental damage.

3.3.2 Tarkvaraprogramm ei ole mõeldud kasutamiseks häireolukorra kommunikatsiooni toetamiseks ega alalhoidmiseks mistahes haiglates, õiguskaitseorganites, meditsiinihoolekandes, päästeteenistuses ega muus avariiteenistuses. Litsentsisaaja ainuvastutusel on teha kõik vajalikud lisatoimingud avariiteenistustega ühenduse saamiseks (nt traadita või traadiga telefoniteenus või muud toimingud, mis võimaldavad ühendust avariiteenistustega).

3.3.2 The Software is not intended to be used to support or carry any type of emergency communication to any type of hospital, law enforcement authority, medical care unit, rescue service or any other kind of emergency service. It is the sole responsibility of the Licensee to make all necessary additional arrangements to access emergency services (e.g. inter alia wireless or wireline telephone service or any other arrangements that offers access to such services).

3.3.3 Tarkvaraprogramm ei ole mõeldud mistahes avariiteenuste osutamiseks tulenevalt kohalikest või riiklikest eeskirjadest, määrustest või seadustest ja see ei asenda Litsentsisaaja peamist telefoni- või muud kommunikatsioonivahendit.

3.3.3 The Software is not intended to offer emergency services pursuant to any applicable local and or national rules, regulation or law and it is not a replacement for the Licensee’s primary telephone or other communication tools.

4. Intellektuaalomandiõigused

4. Intellectual Property Rights

4.1 HW või tema litsentsiandjad omavad kõiki Tarkvaraprogrammi autoriõigusi, omandiõigusi ja kõiki muid sellega seotud õigusi. Tarkvaraprogramm on kaitstud autoriõiguse seaduste  ja vastavate rahvusvaheliste lepetega. HW või tema litsentsiandjate õiguste mistahes rikkumine loetakse Litsentsilepingu oluliseks rikkumiseks ja see annab HW-le õiguse käesolev Litsentsileping selle punkti 10.2 alusel üles öelda ja kasutada omal äranägemisel kõiki võimalikke õiguskaitsevahendeid.

4.1 HW or its licensors hold full copyright, title and all and any other rights to the Software. The Software is protected by copyright laws and international treaties. Any disregards of HW or its licensors rights shall be deemed to be as material breach of this Licence Agreement and shall entitle HW to terminate this Licence Agreement under Clause 10.2 of this Licence Agreement, and pursue all remedies available to it.

4.2 Litsentsisaaja kohustub tegema kõik, mis on tema võimuses ja takistama ennetavalt oma töötajatel ning kolmandatel isikutel HW intellektuaalomandiõiguste või käesoleva Tarkvaraprogrammi Litsentsilepingu rikkumist.

4.2 The Licensee is obliged to do the best effort and proactively prevent employees and third parties from infringing HW’s Intellectual Property Rights or this Software Licence Agreement.

4.3 Litsentsiandja kohustub Ligipääsukoode mitte lahti murdma ega muutma. Samuti kohustub Litsentsisaaja mitte muutma ega eemaldama Tarkvaraprogrammis või Tarkvaraprogrammi sisaldaval andmekandjal asuvaid mistahes tähiseid ja/või teateid, mis on seotud autoriõiguste, kaubamärkide ja muude vastavate õigustega, samuti nendele tehtud viiteid.

4.3 The Licensee shall not break or change any Enabler Keys. Nor shall the Licensee change or remove any marks and/or notices concerning copyright, trademarks or other rights, or references hereto stated in the Software or on the medium upon which the Software may have been delivered.

4.4 Litsentsisaaja kohustub hoiduma Tarkvaraprogrammi pöördprojekteerimisest, disassembleerimisest või dekompileerimisest, v.a. kui seda lubab kohaldatav seadus ning ainult selles seaduses lubatud ulatuses ja tingimustel.

4.4 The Licensee shall not reverse engineer, disassemble or decompile the Software, except where and only to the extent that such operations are permitted according to mandatory, statutory legislation, and the Licensee shall comply with that legislation in all respects.

4.5 Litsentsisaajale võidakse anda ligipääs Rakenduse koodile või selle osale. See ei kujuta endast mingil viisil intellektuaalomandiõiguste loovutamist. Litsentsisaaja võib Rakenduse koodi kasutada ainult Litsentsisaaja enda Süsteemis (Keskkonnas) muudatuste ja täienduste tegemiseks ning seda tohib kasutada ainult kooskõlas käesoleva Litsentsilepinguga. Kõik selliste muudatuste ja täiendustega seotud varalised autoriõigused kuuluvad HW-le.

4.5 The Licensee might be given access to parts or all of the Application Code. This does not in any way represent a transfer of IP rights. The Licensee may use this Code only for making changes and additions to the Licensee’s own System and it may be used only according to this Licence Agreement. Any economical copyright for such changes and additions belongs to HW.

5. Kasutamine ebaseaduslikul eesmärgil

5. Use for Illegal Purposes

Litsentsisaaja on kohustatud tagama, et Tarkvaraprogrammi ei kasutataks viisil, mis rikuks kohalduvaid seadusi. Litsentsisaaja vabastab HW kõigist nõuetest ja kahjuhüvitistest, mis tulenevad sellistes kasutusviisidest ja niisugustest kasutusviisidest, mis ei ole kooskõlas käesoleva Litsentsilepingu tingimustega.

The Licensee is obliged to ensure that the Software is not used in such a way that would breach the applicable. The Licensee will indemnify HW against all claims and losses arising from any such use and from any use that is not in accordance with the terms of this Licence Agreement.

6. Vastutuse piirang

6. Limitation of Liability

6.1 Ühelgi juhul ei ole HW vastutav mistahes saamata jäänud tulu, andmete kadumise, dokumentatsiooni või selles sisalduvate andmete kahjustumise või mistahes kaudse, otsese, eri-, tagajärgetest tuleneva või tuletatud kahju eest (koos nimetatud “kahjud”) (mis Litsentsilepingu tähenduses hõlmavad, ent mitte ainult, maine kahjustamist või kahju, mis tekib äritegevuse katkemisest või asendussüsteemi kuludest), mis tulenevad käesolevast Litsentsilepingust või Tarkvaraprogrammist või sellega seotud teenuste kasutamisest või nende toimimisest või on nendega seotud ja seda isegi juhul, kui HW oli selliste kahjude tekkimise võimalusest teadlik ning sõltumata sellest, kas mingi tegevuse põhjus oli lepingust tulenev või lepinguväline. Samuti ei ole Litsentsisaajal õigust nõuda HW-lt hüvitist mistahes ülaltoodud kahjude eest ja HW ei hüvita Litsentsisaajale selliseid kahjusid.

6.1 In no event and no matter the circumstances shall HW be liable for any loss of anticipated profit, loss of data, damage to records or data or any indirect, special, incidental or consequential damages or loss (collectively “losses”) (which for purposes of this Licence Agreement shall be deemed to include, but not be limited to the loss of goodwill, or loss as a consequence of any kind of business interruption or cost of replacement system) arising out of or in connection with this Licence Agreement or the use or performance of the Software or services connected thereto even if HW was advised of the possibility of such losses and regardless of whether the cause of action is in contract or tort. Accordingly, the Licensee cannot claim, demand or seek recovery from HW for any of the foregoing losses, and HW will not indemnify the Licensee for such claims.

6.2 HW ei vastuta kolmandate isikute, sealhulgas HW edasimüüjate, partnerite ja väliskonsultantide poolt antud kinnituste ja lubaduste eest, mis on seotud Tarkvaraprogrammi või sellega seotud teenustega.

6.2 HW shall have no responsibility or liability in respect of any confirmations or promises given or representations made by third parties, including HW resellers, HW partners and external consultants, regarding the Software or related services.

6.3 HW loobub kohalduva õigusega lubatud maksimaalses ulatuses sellise vara kahjustumise või hävimisega seotud tootja vastutusest, mis oma olemuselt on tavaliselt ette nähtud äriliseks kasutuseks.

6.3 To the maximum extent permitted by applicable law, HW disclaims any product liability as a consequence of loss or damage to property which, in view of its nature, is normally intended for commercial use.

6.4 HW ei vastuta Tarkvaraprogrammi või Tarkvaraprogrammiga seotud teenuste ja toe kaudu kättesaadavate funktsioonide muudatuste ega muude modifikatsioonide eest, mida teostab Litsentsisaaja ise või kolmandad isikud või HW partnerid. Lisaks ei vastuta HW vigade ja/või tõrgete eest, mis tulenevad välistest teguritest, sealhulgas muudest tarkvaraprogrammidest või Tarkvaraprogrammi ja Litsentsisaaja enda riistvara ning tarkvarakeskkonna vahelise integreerimise või suhtluse tagajärgedest.

6.4 HW shall have no responsibility or liability for any adjustments or other modifications in the Software or any service and support of the Software performed by the Licensee itself or provided by third parties or partners of HW. Further, HW shall have no responsibility for any defects which are a consequence of external factors, including other software programs, or a consequence of the integration of or interaction between the Software and the Licensee’s own hardware and software environments.

7. Vastutuse välistamine

7. Exclusion of Liability

7.1 Tarkvaraprogrammi litsentseeritakse olemasoleval kujul ja HW ei anna seoses Tarkvaraprogrammiga kohalduvas õiguses sätestatud maksimaalses lubatud ulatuses mingeid garantiisid ega kinnitusi, samuti ei nõustu ta ühegi muu Tarkvaraprogrammiga seotud mistahes täiendava tingimusega. Samuti ei ole Litsentsisaajal õigust esitada HW vastu nõudeid, kui Tarkvaraprogramm sisaldab vigu ja ebamugavust põhjustavaid tegureid ning HW ei kohustu neid vigu ja ebamugavusi parandama ega looma olukorda, kus Tarkvaraprogramm töö

7.1 The Software is licensed “as is” and, to the fullest extent permitted by applicable law, HW makes no warranties or representations and accepts no conditions in relation to the Software. Accordingly, the Licensee shall have no right to raise claims against HW if the Software contains errors and inconveniences, and HW does not correct such errors or inconveniences, or where the operation and performance of the Software are not free of interruptions or errors.

7.2 Käesoleva Litsentsilepinguga piiratud vastutuse korral kehtib vastav piirang kohalduva õigusega lubatud maksimaalses ulatuses. Teatud jurisdiktsioonides ei võimalda kohaldatav õigus vastutust piirata või seda välistada, mille tulemusena ei pruugi siin toodud piirangud Litsentsisaajale osaliselt või täielikult kohalduda. Sellisel juhul on HW koguvastutus maksimaalselt 100 USD (ükssada USA dollarit).

7.2 Where any liability has been limited in this Licence Agreement, such limitation shall have effect to the maximum extent permitted by applicable law. In some jurisdictions, mandatory, statutory legislation does not allow such exclusion or limitation of liability which may entail that the limitations stated herein do not apply to the Licensee, either in whole or in part. In such event the total aggregate liability of HW shall not exceed the amount of 100 USD (one hundred U.S.Dollars).

7.3 Käesolevas Litsentsilepingus sätestatud tingimused lähtuvad kõikidest kohaldatavatest õigusaktidest, tavadest jms tulenevatest tingimustest ning välistavad seetõttu kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses sellistest õigusaktidest, tavadest jms tulenevate tingimuste kohaldamise.

7.3 The express terms of this Licence Agreement are in place of all terms and obligations implied law, custom or otherwise, all of which are excluded to the fullest extent permitted by applicable law.

8. Vääramatu jõud

8. Force Majeure

8.1 Kumbki pool ei vastuta teisele poolele tekkinud sellise kahju eest, mis  on tekkinud vääramatu jõu asjaolude tagajärjel kas otseselt või kaudselt oma kohustusi mittetäitva poole poolt Litsentsilepingus sätestatud kohustuste täitmisega viivitamise, täitmise takistuse või mittetäitmise tõttu. Vääramatu jõu asjaoludeks on muuhulgas sõda ja mobilisatsioon, loodusõnnetus, streik, tööseisak, tulekahju, tootmishoone kahjustumine, impordi- ja ekspordipiirangud, elektrikatkestused ning muud ettenägematud asjaolud, mis on puudutatud poole kontrolli alt väljas.

8.1 Neither party shall be held liable for any damage sustained by the other party as a direct or indirect consequence of the nonperforming party being delayed, prevented or hindered in the performance of its obligations under this Licence Agreement as a result of a force majeure situation. Force majeure situations include war and mobilization, catastrophes of nature, strikes, lockout, fire, damage to production plant, import and export regulations and other unforseeable circumstances beyond the control of the party concerned.

9. Üleandmine

9. Transfer

9.1 Litsentsisaajal ei ole õigust Tarkvaraprogrammi kasutamise õigust ega ühtegi muud käesolevas Litsentsilepingus sätestatud õigust või kohustust müüa/rentida/laenata ega muul viisil üle anda ega loovutada kolmandale isikule ilma HW eelneva kirjaliku nõusolekuta. Nõusoleku olemasolu korral toimub vastav loovutamine HW poolt kehtestatud üldiste ja Litsentsisaajale kohalduvate konkreetsete juhiste alusel.

9.1 The Licensee shall have no right to sell/rent/lend or in any other way transfer or assign the right to use the Software or any right or obligation under this Licence Agreement to any third party without the prior written consent of HW. Where such consent is obtained, the transfer shall be executed according to general and Licensee specific guidelines for such transfer set by HW.

9.2 HW-l on õigus  loovutada käesolevas Litsentsilepingus sätestatud õigused ja kohustused täielikult või osaliselt teisele HW-kontserni kuuluvale ettevõttele või kolmandale isikule ja Litsentsisaaja nõustub tagasivõtmatult sellise loovutusega.

9.2 HW has the right to transfer its rights and obligations under this Licence Agreement in whole or in part to another company within the HW Group or a third party, and the Licensee hereby irrevocably agrees with such transfer.

10. Lepingu kestus ja lõppemine

10. Term and Termination

10.1 Litsentsisaajal on õigus käesolev Litsentsileping üles öelda, teatades sellest HW-le kirjalikult 1 (üks) kuu ette.

10.1 The Licensee shall have the right to terminate this Licence Agreement by giving HW a 1 (one) month prior written notice.

10.2 Kui Litsentsisaaja rikub oluliselt Litsentsilepingut, on HW-l õigus Litsentsileping koheselt üles öelda, teatades sellest Litsentsisaajale, ja nõuda sellega kaasneva kahju hüvitamist vastavalt kohalduvale õigusele ning kasutada omal äranägemisel kõiki võimalikke õiguskaitsevahendeid.

10.2 In the event of the Licensee’s material breach of this Licence Agreement, HW shall have the right to terminate this Licence Agreement with immediate effect by notice to the Licensee and be entitled to claim damages in this connection according to applicable law and pursue all remedies available to it.

10.3 HW ja Litsentsisaaja võivad Litsentsilepingu koheselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele, kui teine pool lõpetab oma äritegevuse või esitab või tema suhtes esitatakse avaldus tema maksejõuetuse kohta.

10.3 HW or the Licensee can terminate this Licence Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if that party ceases to conduct its operation in the normal course of business or files or becomes subject to any kind of insolvency proceedings.

10.4 Litsentsileping ei piira HW õigust öelda  Litsentsileping üles sellele kohalduva õiguse alusel.

10.4 This Licence Agreement does not limit HW rights to terminate the Licence Agreement under the provisions of the law applicable to this Licence Agreement.

10.5 Litsentsilepingu lõppedes kohustub Litsentsisaaja Tarkvaraprogrammi kasutamise koheselt lõpetama ja Tarkvaraprogrammi, sealhulgas kõik Tarkvaraprogrammi koopiad, kustutama.

10.5 Upon the termination of this Licence Agreement, the Licensee shall immediately cease using the Software and promptly delete and erase and destroy the Software, including all and any copies thereof.

11. Kehtivus ja eraldiseisvad sätted

11. Validity and Severability

11.1 Kui Litsentsilepingu mistahes säte osutub õigusvastaseks, kehtetuks või tühiseks, kohaldatakse sellist sätet sellele vaatamata kohalduva õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses viisil, mis järgib poolte algset tahet ning see säte ei mõjuta teiste sätete seaduslikkust ega kehtivust.

11.1 If any provision of this Licence Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, so as to reflect the original intent of the parties, and such provision shall not affect the legality and validity of the other provisions.

12. Lepingutingimuste kehtimajäämine

12. Survival Clause

Litsentsilepingu tingimused, mis oma olemuse poolest eeldavad nende kehtima jäämist ka pärast Litsentsilepingu lõppemist, jäävad kehtima ja on pooltele siduvad.

Any terms of this Licence Agreement which, by their nature, extent beyond the day this Licence Agreement comes to an end shall remain in effect and thus bind the parties.

13. Loobumissäte

13. Waiver

13.1 Kui mistahes pool ei kasuta  Litsentsilepingus või seaduses sätestatud õigust või õiguskaitsevahendit või viivitab sellega, ei kujuta selline viivitus ega kasutamata jätmine endast õigusest või õiguskaitsevahendist loobumist. Litsentsilepingus või seaduses sätestatud õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamine ei takista poolt seda õigust või õiguskaitsevahendit uuesti kasutamast või kasutamast muud õigust või õiguskaitsevahendit.

13.1 If either party does not exercise, or delays exercising, a right or remedy provided by this Licence Agreement or by law, that failure or delay will not amount to a waiver of that right or remedy by that party. The fact that a party does exercise a right or remedy provided by this Licence Agreement or by law does not prevent that party from exercising that right or remedy again, or exercising another right or remedy.

14. Kohalduv seadus ja kohtualluvus

14. Applicable Law and Jurisdiction

14.1 Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Litsentsilepinguga seotud vaidlusküsimused läbirääkimiste teel. Kõigile Lepingu kohaldamisest tulenevatele või sellega muul viisil seotud vaidlustele kohaldub Eesti Vabariigi seadus ja kohtuvaidlused lahendatakse  ainult Harju Maakohtus. Pooled nõustuvad selgesõnaliselt sellise õiguse kohaldamise ja  kohtualluvusega ning loobuvad käesolevaga kõigist vastuväidetest sellele.

14.1 Parties undertake to use all appropriate measures for resolving disputes related to the Agreement through negotiations. All and any disputes arising out of the application of this Licence Agreement or otherwise related to this Licence Agreement shall be governed by the laws of the Estonian Republic and shall be settled exclusively by the court of Harju Maakohus. The parties expressly consent to the jurisdiction and venue of the said court a

14.2 Punktis 14.1 sätestatu ei takista HW-l kasutamast esialgset õiguskaitset või muud erakorralist õiguskaitset mistahes kohtus, mille pädevuses on sellise õiguskaitse kohaldamine. Seadusega lubatud ulatuses võib HW pöörduda esialgse õiguskaitse saamiseks mitmesse kohtualluvuspiirkonda korraga.

14.2 Clause 14.1 does not prevent HW from seeking or obtaining injunctive relief or other extraordinary relief in any courts with jurisdiction. To the extent permitted by applicable law, HW may take concurrent proceedings for injunctive relief in any number of jurisdictions.

14.3 Käesolevale Litsentsilepingule ei kohaldu ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta.

14.3 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Licence Agreement.

15. Andmete kasutamise nõusolek

15. Consent to Use of Data

15.1 Litsentsilepingu sõlmimisega nõustub Litsentsisaaja selgesõnaliselt sellega, et HW poolt käesoleva lepingulise suhtega seoses saadud Litsentsisaajaga seotud andmeid nt Tarkvaraprogrammiga seotud teave, sh ettevõtte registrikood, NACE kood, Litsentsisaaja ning kasutajate nimi, aadress, telefon, faks, e-post, URL, kontaktisiku nimi, Litsentsisaaja tarnija nimi jms, tohib HW kontsernis kasutada Teenuste osutamise ja Litsentsilepingu täitmise ja selle haldamise eesmärgil (sh arvete väljastamiseks, võimalike nõuete esitamiseks jms). Litsentsisaaja annab samuti käesolevaga nõusoleku edastada ülalmärgitud andmeid, sh isikuandmeid, töötlemiseks kolmandatele isikutele (nt inkassofirmad, õiguskaitseorganid, õigusnõustajad jms isikud) nõuete esitamise, üleandmise, loovutamise, õigusmenetluste jms eesmärgil. Lisaks sellele annab Litsentsisaaja nõusoleku koguda ja edastada ülalmärgitud andmeid ning Litsentsisaaja ja temale osutatavate Teenuste kasutajaid identifitseerivaid andmeid (sh isikuandmeid) ning andmeid Litsentsisaaja Süsteemis (Keskkonnas) kasutatavate tarkvaraprogrammide, nende kasutamise aja, sageduse, iseloomu jms kohta, töötlemiseks tarkvaraprogrammide õiguste omajatele.

15.1 By signing this Licence Agreement, the Licensee hereby expressly accepts that any Licensee specific information received from HW on the basis of the contractual relationship regulated by this Licence Agreement, e.g. concerning the Software, including Company Registration No., Nace codes, Name of Licensee and users, Address, Tel. No., Fax No., E-mail Address, URL, Contact Name and the name of the Licensee’s supplier etc, may be used internally within the HW Group for the purpose of  administration of the subscription to the Services and execution of the License Agreement (incl. for issuing invoices, making of possible claims etc). The Licensee also hereby confirms its approval to transmit  the above-mentioned information, including personal data, for processing to third persons (incl collection companies, law enforcement agencies, legal councels etc) for the purposes of the submission, transfer, assignment of claims, legal proceedings etc. In addition,  the Licensee  consents with the gathering and transmission of the above- mentioned information and the data identifying the Subscriber and the users of provided Services, incl personal data, and data about the software and its usage time, frequency, nature etc. used in the System, to the rightholders of the software for processing.

15.2 Litsentsisaaja nõustub sellega, et Litsentsilepinguga luuakse poolte vahel kehtiv lepinguline suhe, millega seoses on HW-l õigus ja kohustus teavitada  Litsentsisaajat Tarkvaraprogrammiga või sellega seotud teenustega seotud võimalustest, millised võivad  olla Litsentsisaaja jaoks huvitavad või olulised. Litsentsiandja võib Litsentsisaajale selle teabe edastamiseks kasutada Tarkvaraprogrammis hüpikaknaid, reklaame oma kodulehel ning faksi, posti, e-posti ja tekstisõnumeid. Kui Litsentsisaaja ei soovi  saada  vastavaid teateid mõnes või kõigis nimetatud andmekanalites, peab Litsentsisaaja sellest HW-d spetsiaalselt teavitama.

15.2 The Licensee accepts that this Licence Agreement establishes an ongoing relationship, where HW has the right and obligation to inform the Licensee of possibilities regarding the Software or related services that might be of interest or importance to the Licensee. The Licensor might use pop-up messages in the Software and ads in its website, along with fax, mail, email and phone text messages to communicate such information to the Licensee. If the Licensee wishes not to receive such information in some or all of these media, the Licensee has to specifically notify HW of it.

15.3 Litsentsisaaja nõustub sellega, et HW võib koguda ja kasutada tehnilist ning sellega seotud muud teavet, sealhulgas, ent mitte ainult, tehnilist teavet Litsentsisaaja arvuti, süsteemi rakendustarkvara ning lisaseadmete kohta, mida kogutakse perioodiliselt tarkvarauuenduste, tootetoe ja muude Litsentsisaajale pakutavate teenuste (nende olemasolul) parendamiseks, ning  tagamaks Litsentsilepingu kohast täitmist. HW võib seda teavet kasutada HW tarkvara parendamiseks või Litsentsisaajale teenuste ja tehnoloogiate pakkumiseks seni, kuni see on kujul, mis ei võimalda Litsentsisaaja isikut tuvastada.

15.3 The Licensee agrees that HW may collect and use technical and related information, including but not limited to technical information about the Licensee’s computer, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of software updates, product support and other services to the Licensee (if any) related to the HW software, and to verify compliance with the terms of this Licence Agreement. HW may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify the Licensee, to improve HW software products or to provide services or technologies to the Licensee.

16. Konfidentsiaalsus

16. Confidentiality

16.1 Kumbki pool hoiab konfidentsiaalsena teavet, mis saab talle teatavaks Litsentsilepingu täitmise tulemusel või sellega seoses, sh teave kummagi poole või nende klientide äritegevuse, müügi, turunduse või tehnilise tegevuse kohta, välja arvatud teave, mis on avalik või poolele saanud teatavaks väljaspool käesoleva Litsentsilepingu täitmist.

16.1 Each of the parties shall treat as confidential information which comes into its possession as a result of or in connection with the performance of this Licence Agreement, whether such information relates to the business, sales, marketing or technical operations of either party or the clientele of either party or otherwise, save that which is generally known or that is already in its possession other than as a result of a breach of this Clause or in the public domain.

16.2 Kumbki pool kohustub teise poole kirjaliku loata teadlikult mitte avaldama sellist konfidentsiaalset teavet kolmandale isikule, v.a. kui seda nõuab seadus või kui see on seotud poolte õiguste ja kohustuste täitmisega käesoleva Litsentsilepingu alusel.

16.2 Neither party shall, without the written permission of the other party, knowingly disclose such confidential information to a third party, unless otherwise required by law or in connection with the performance of the rights and obligations of the parties under this Licence Agreement.

16.3 Litsentsisaaja on teadlik, et HW on arendusega tegelev ettevõte ja et arenguideede vaba liikumine on HW äritegevuse põhialus. Seetõttu lepivad pooled kokku, et Litsentsilepingu alusel poolte vahel õiguste ja kohustuste realiseerimise käigus saadud ideid, mis tekitavad ideid tarkvara arendamiseks, ei loeta konfidentsiaalseks teabeks.

16.3 The Licensee acknowledges that HW is a development company and that free flow of development ideas is a fundamental basis of HW business. Therefore the parties agree that any ideas obtained or received during the performance of the rights and obligations of the parties under this Agreement that generate software development ideas is not considered confidential information.

16.4 Käesolev punkt jääb kehtima ka pärast Litsentsilepingu lõppemist.

16.4 The operation of this Clause shall survive the termination of this Licence Agreement.

17. Teated

17. Notices

17.1 Litsentsilepingu alusel esitatav juriidilise sisuga teade, muuhulgas näiteks Litsentsilepingu ülesütlemise teade, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti kaudu teatavaks tehtud aadressile või kirja teel teise poole ametlikule aadressile.

17.1 Any notice of legal nature under this License Agreement, such as inter alia Notice of Termination of this License Agreement, shall be given by sending it digitally signed to the disclosed e-mail address or by  post to other party’s registered office.

17.2 Informatiivse sisuga teated, millel õiguslikke tagajärgi ei ole, võib saata e-postiga.

17.2 Any notice of informative nature which has no legal consequences can be given  by sending it by e-mail.

17.3 Sellised teated loetakse teisele poolele kätte toimetatuks:

17.3 Any such communication will be deemed to have been made to the other party:

(i) kirja teel kolme (3) päeva möödumisel postitamise kuupäevast; või

(i) if by letter, three (3) days from the date of posting; or

(ii) e-posti teel päeval, mil teade teise poole elektronpostkasti jõudis.

(ii) if by e-mail, on the day on which the communication is first stored in the other party’s electronic mailbox.

18. Prioriteet

18. Priority

18.1 Käesolev Litsentsileping asendab kõik varasemad Litsentsilepingud ja eelnevad kinnitused, mis on seotud Tarkvaraprogrammi ja selle kasutamise tingimustega.

18.1 This Licence Agreement replaces any previous Licence Agreements and any previous representations regarding the Software and the terms of its use.

18.2 Litsentsilepingu lisad ja muudatused tuleb koostada ja allkirjastada mõlema poole poolt  Litsentsilepinguga samal kuupäeval või hiljem.

18.2 Any additions or changes to this Licence Agreement have to be signed by both parties and dated same day or after the date of this Licence Agreement.

18.3 Käesolevat Litsentsilepingut   kohaldatakse Tarkvaraprogrammi kehtivale ja eelnevatele versioonidele. Tarkvaraprogrammi uuematele versioonidele võib kohalduda uus Tarkvaraprogrammi Litsentsileping. Litsentsisaaja nõustub ja kinnitab käesolevaga, et kui ta kasutab Litsentsilepingust tulenevat õigust Tarkvaraprogrammi uuendamiseks, asendatakse käesolev Litsentsileping Tarkvaraprogrammi Litsentsilepinguga, mis kehtib uuendamise hetkel. Litsentsisaajal ei ole õigust kasutada Tarkvaraprogrammi selliseid uuendusi ilma uue Tarkvaraprogrammi Litsentsilepinguga nõustumata, kui HW-ga ei ole spetsiaalselt teisiti kokku lepitud. Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, asendab uus Tarkvaraprogrammi Litsentsileping käesoleva Litsentsilepingu ja kõik eritingimused, milles Litsentsisaaja võib seoses Litsentsisaaja õigusega Tarkvaraprogrammi kasutada olla varasemalt HW-ga kokku leppinud.

18.3 This Licence Agreement covers the current version and older versions of the Software. Newer versions of the Software might be covered by a new Software Licence Agreement. The Licensee hereby agrees and confirms that if it uses its right according to this Licence Agreement to update the Software, this Licence Agreement will be replaced by the Software Licence Agreement valid at a time of the Upgrade. The Licensee has no right to use such Update(s) of the Software without agreeing to the new Software Licence Agreement, unless specifically agreed with HW. The new Software Licence Agreement will replace this Licence Agreement and any special terms that the Licensee may have earlier agreed with HW in respect of the Licensee’s right to use the Software, unless otherwise agreed between the parties.

19. Eksporditingimused ja korruptsioonivastased sätted

19. Export Compliance and Anti-Corruption

19.1 Eksporditingimused. Tarkvaraprogrammile, sellega seotud teenustele ja muule HW pakutavale tehnoloogiale ning nende saadustele võivad kohalduda Ameerika Ühendriikide ja muude juristiktsioonide ekspordiseadused ja –eeskirjad. Kumbki pool kinnitab, et ei ole üheski USA valitsuse mustas nimekirjas. Litsentsisaaja ei luba Kasutajatel kasutada ega võimalda neile ligipääsu Teenustele riikides, millele USA on kehtestanud embargo või mis rikuvad mistahes USA ekspordiseadust või –määrust.

19.1 Export Compliance. The Software, related services and other technology HW makes available, and derivatives thereof may be subject to export laws and regulations of the United States and other jurisdictions. Each party represents that it is not named on any U.S. government denied-party list. You shall not permit Users to access or use Services in a U.S.-embargoed country or in violation of any U.S. export law or regulation.

19.2 Korruptsioonivastane tegevus. Litsentsisaaja kinnitab käesolevaga, et ei ole saanud ja talle ei ole pakutud ebaseaduslikku ega sobimatut altkäemaksu, meelehead, makset, kingitust ega väärtuslikku eset ühegi HW töötaja ega esindaja poolt seoses käesoleva Litsentsilepinguga. Äritegevuse käigus mõistlikkuse piires tehtud kingitused ja vastuvõtud ei riku ülaltoodud piirangut, kui seda ei keela kohalduv õigus. Kui Litsentsisaaja saab teadlikuks ülaltoodud piirangu rikkumisest, kohustub ta tegema kõik mõistlikult endast oleneva, et viivitamata teavitada sellest HansaWorldi kontserni juriidilise osakonna kontrolliüksust (legal@hansaworld.com).

Vastuolude korral käesoleva Litsentsilepingu keeleversioonide vahel juhindutakse Litsentsilepingu inglise keelsest versioonist.

19.2 Anti-Corruption. The Licensee hereby confirms that it has not received or been offered any illegal or improper bribe, kickback, payment, gift, or thing of value from any of HW employees or agents in connection with this Agreement. Reasonable gifts and entertainment provided in the ordinary course of business if allowed by the applicable law, do not violate the above restriction. If the Licensee learns of any violation of the above restriction, the Licensee will use reasonable efforts to promptly notify HansaWorld Group Legal Department Compliance Division (legal@hansaworld.com).

In case of a discrepancy between the language versions of this Agreement, the English version shall prevail.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Milline on raamatupidamise tulevik?

16. mai 2024

Ärigeenidega Ksenija Germ töötab raamatupidajana… Loe edasi

Raamatupidamisprogramm raamatupidajale

15. mai 2024

Excellenti raamatupidaja Marianne Reinsoo… Loe edasi

Digisillad tulevikku: digitaliseerimine ja andmevahetus

15. mai 2024

MKM digimajanduse osakonna juhataja, võttis… Loe edasi