Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 16. august 2018

Üldtingimused – teenustega liitumise leping

HANSAWORLDI TEENUSTEGA LIITUMISE LEPING .. SUBSCRIPTION AGREEMENT FOR HANSAWORLD SERVICES
TÄHTIS – LUGEGE HOOLIKALT

HANSAWORLDI TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB KUUMAKSETE ALUSEL

IMPORTANT – PLEASE READ THIS CAREFULLY

THE USE OF HANSAWORLD SERVICES IS SUBJECT TO RECURRING MONTHLY PAYMENTS

Käesolev HansaWorldi teenustega liitumise leping („Leping“) on õiguslik kokkulepe, mis on sõlmitud teie kui füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtte või asutuse (“Klient”) ja HansaWorldi distribuutori vahel, kes osutab HansaWorldi Teenuseid (edaspidi „HW“) seoses vastava arvutisüsteemi kaudu osutatavate HansaWorldi teenustega, mis võimaldavad Kliendil kasutada teatud funktsioone, hoida ja töödelda Kliendi andmeid ning ligipääsu muudele HansaWorldi Tarkvaraprogrammiga seotud teenustele („Teenused“). Teenuste kasutamiseks peab Kliendil olema kehtiv  lõppkasutaja litsentsileping HansaWorldi Tarkvaraprogrammile, mis võimaldab Kliendil ligi pääseda ja kasutada Teenuseid Kliendi andmete töötlemiseks ja saada muid siin sätestatud Teenuseid. This Subscription Agreement for HansaWorld Services (“the Agreement”) is a legal agreement between you as a sole trader, company or organisation (“the Subscriber”) and HansaWorld distributor who is providing the HansaWorld Services (hereinafter “HW”) in respect of the HansaWorld services rendered through the respective computer system and allowing the Subscriber to use certain functions, allowing the Subscriber to store and process Subscriber’s data and other HansaWorld Software related services (“the Services”). The use of Services requires the Subscriber to have a valid End-User Licence Agreement for HansaWorld Software allowing the Subscriber to access and use the Services for processing of Subscriber’s  data and receive other Services as defined herein.
TE NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA KLÕPSATES VASTAVAT NÕUSOLEKUT KINNITAVAT RUUTU VÕI KÄITUDES SARNASEL VIISIL  KÄESOLEVALE LEPINGULE VIITAVAS TEENUSTE LIIDESES VÕI MEIE KODULEHEL VÕI LAADIDES ALLA VÕI HAKATES TEENUSEID KASUTAMA, VÕI TEOSTADES MUID VASTAVA NÕUSOLEKU ANDMIST KINNITAVAID TEGEVUSI, NÄITEKS TASUDES TEENUSTE LIITUMISTASU. BY ACCEPTING THIS AGREEMENT, EITHER BY CLICKING A BOX INDICATING YOUR ACCEPTANCE OR BY ANY OTHER SIMILAR MEANS IN THE SERVICES INTERFACE OR AT OUR WEBSITE WHICH REFERENCES THIS AGREEMENT OR BY DOWNLOADING OR STARTING THE USE OF THE SERVICES, OR BY TAKING ANY AFFIRMATIVE ACTIONS SUCH AS BUT NOT LIMITED TO PAYING THE SUBSCRIPTION FEE FOR THE SERVICES YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
KUI SÕLMITE LEPINGU ETTEVÕTTE VÕI JURIIDILISE ISIKU NIMEL, KINNITATE TE SELLEGA, ET TEIL ON ÕIGUS VÕTTA ETTEVÕTTELE JA SELLE TÜTARETTEVÕTETELE  KÄESOLEVATES TINGIMUSTES SISALDUVAID KOHUSTUSI, SELLISEL JUHUL TÄHENDAB VÄLJEND “TEIE” SEDA ETTEVÕTET JA TEMA TÜTARETTEVÕTTEID. KUI TEIL SELLIST ESINDUSÕIGUST EI OLE, KUI TE EI SAA TINGIMUSTEST ARU VÕI EI NÕUSTU NENDEGA, EI VÕI TE LEPINGUGA NÕUSTUDA EGA TEENUSEID KASUTADA. SAMUTI LOETAKSE SELLISED ETTEVÕTTED JA NENDE TÜTARETTEVÕTTED LEPINGU TINGIMUSTEGA NÕUSTUNUKS JA NENDEGA SEOTUKS, KUI NAD TEEVAD VASTAVA NÕUSOLEKU ANDMIST KINNITAVAID TEGEVUSI, K.A. TEENUSTE EEST TASUMINE. NÄITEKS TASUVAD TEENUSTEGA LIITUMISE TASU. IF YOU ARE ENTERING INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE AUTHORITY TO BIND SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES TO THESE TERMS AND CONDITIONS, IN WHICH CASE THE TERMS “YOU” OR “YOUR” SHALL REFER TO SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, IF YOU DO NOT UNDERSTAND, OR IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCEPT THIS AGREEMENT AND MAY NOT USE THE SERVICES. SUCH ENTITIES AND ITS AFFILIATES SHALL ALSO BE CONSIDERED TO AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT AND TO BE BOUND BY THEM BY TAKING ANY AFFIRMATIVE ACTIONS SUCH AS BUT NOT LIMITED TO PAYING THE SUBSCRIPTION FEE FOR THE SERVICES.
Kui teil on Lepingu sätete suhtes kahtlusi, küsige enne sellega nõustumist õigusabi. If you have any doubt regarding any of the provisions of this Agreement please seek professional legal advice before accepting it.
Eriti tuleb tähelepanu pöörata Lepingu vastutust piiravatele ja sellest vabastavatele sätetele. Particular attention should be paid to the limitation and exclusion of liability clauses in this Agreement.
1. Jõustumine   1. Commencement
1.1KäesolevLeping jõustub sellega nõustumise hetkest ülalkirjeldatud viisil või hetkest, mil Teenuseid esimest korda kasutatakse, olenevalt sellest, kumb toimub esimesena. 1.1 This Agreement comes into force from the moment you accept the agreement as described above or the Services are used for the first time, whichever is earlier.
2. Mõisted   2. Definitions
2.1 Dokumentatsioon

Kõik elektroonsed ja kirjalikud abimaterjalid ning kirjeldused, mis on HW poolt välja töötatud seoses Teenustega, milliste kasutamise eest Klient on tasunud Liitumistasu, ning kõik HW poolt Teenuste või Tarkvaraprogrammiga seoses välja töötatud kirjeldused, millega võimaldatakse ligipääsu Teenustele.

  2.1 Documentation

Shall mean all and any electronic and written aids and descriptions developed by HW in relation to the Services, for which the Subscriber has paid a Subscription Fee for the right of use of such Services from time to time, and any descriptions developed by HW in relation to the Services or the Software used to provide access to the Services.

2.2 Teenuste ligipääsukood või ligipääsukood

See on failid, koodid või arvutiteated nagu andmebaasivõti, millega Klient saab Teenustele ligi ning neid kasutada.

  2.2 Services Enabler Keys or Enabler Keys

Shall mean the files, codes or computer messages which, like a key, enables the Subscriber to access and use the Services.

2.3 Riistvara

Kliendi kasutatavad seadmed Teenuste saamiseks.

  2.3 Hardware

The equipment used by the Subscriber to receive the Services.

2.4 HW kontsern

Tähendab HW ettevõtete kontserni kuuluvaid juriidilisi isikuid.

  2.4 HW Group

Shall mean the legal entities belonging to the HW group of companies.

2.5 Ettevõttesisesed Kasutajad

Need on Kliendi või all-Kliendi töötajad või töövõtjad, keda Klient on volitanud kasutama Teenuseid nende töös Kliendi või all-Kliendi heaks ning mille eest Klient on tasunud Teenuste kasutamist võimaldavat Liitumistasu.

  2.5 Internal Users

Shall mean employees or contractual workers for the Subscriber or for Sub-Subscriber which have been authorized by the Subscriber to use the Services in their work for the Subscriber or for Sub-Subscriber, and for which the Subscriber has paid the respective Subscription fee for the right of use of the Services.

2.6 Leping

Tähendab käesolevat Hansaworldi teenustega liitumise lepingut.

  2.6 The Agreement

Shall mean this Subscription Agreement for the HansaWorld Services.

2.7 Liitumistasu

See on esmane ja/või perioodiline, enamasti igakuine, liitumistasu, mida Klient peab Teenuste kasutamise õiguse eest maksma.

Liitumistasu on sätestatud HansaWorldi kehtivas hinnakirjas ja seda tasutakse järgmise kasutusperioodi eest ette, enamasti ühe kalendrikuu eest, kui Teenuste paketi kirjelduses, HW kehtivas hinnakirjas ja/või HW poolt väljastatud arvel ei sätestata teisiti. Kui perioodi kuu on lühem kui  kalendrikuu, siis vastavat tasu ei vähendata ega arvestata seda ka proportsionaalselt.

  2.7 Subscription Fee

Shall mean the initial and/or periodical, normally monthly subscription fee that the Subscriber is required to pay for the right to use the Services.

The Subscription Fee, as specified in HansaWorld prevailing price list, is payable in advance for the next subscription period, normally one calendar month, unless otherwise stated in the Services pack description, HW prevailing Price list and/or invoice issued by HW. If the month is less than a full calendar month, the fee is not reduced or prorated.

2.8 Kaugtugi

Tähendab HW või tema partneri pakutavat kaugtuge Teenustele (nt tugi telefoni teel).

  2.8 Remote Support

Shall mean remote support regarding the Services (e.g. telephone support) that HW or HW partner provides.

2.9 Tarkvaraprogramm

See on HansaWorldi Tarkvaraprogramm, mille kasutamise õiguse omandas Klient HansaWorldi tarkvara lõppkasutaja litsentsilepingu (Tarkvara litsentsileping Hansaworld tarkvarale) alusel ja mida kasutatakse Teenustele ligipääsuks.

  2.9 Software

Shall mean the HansaWorld Software the right of use of which the Subscriber acquired under the End-User Licence Agreement for HansaWorld Software and which is used to access the Services.

2.10 Teenuste paketi kirjeldus

Tähendab  erinevate Teenuste põhikirjeldust, millega antakse ligipääs ja/või võimaldatakse eri andmetöötlusfunktsioonidel, moodulitel ja/või Kasutajatel kasutada Teenuste paketis sisalduvaid HW poolt pakutavaid Teenuseid. Teenuste paketi kirjeldus avaldatakse tavaliselt HW kodulehel HansaWorldi Teenuste kehtiva hinnakirja osana või eraldi liideses, mille kaudu Teenuseid osutatakse või kolmanda isiku keskkonnas, mille kaudu Teenuseid levitatakse. Teenuste paketi kirjeldust ei loeta Teenuste ja funktsioonide õiguslikult siduvaks spetsifikatsiooniks.

  2.10 Services pack description

Shall mean the basic description of the different Services which provide access to and/or enable different data processing functions, modules and/or number of Users entitled to use the Services included in the Service pack which HW makes available for subscription. The Service pack description is normally published at the HW web site as a part of HansaWorld Services prevailing Price List or separately, in the interface making the Services available to use or in the third party’s environment which is being used for the distribution of the Services. Services pack description shall not be considered as the legally binding specification of the Services and functions.

2.11 All-Kliendid

Need on kõik kolmandad isikud, kelle jaoks Klient on omandanud ja kelle eest tasunud teatud Teenuste kasutamise õiguse eest. Need kolmandad isikud (näiteks Kliendi sidusettevõtted, partnerid, kliendid ja tarnijad) on isikud, kes ei ole Ettevõttesisesed Kasutajad.

  2.11 Sub-Subscribers

Shall mean all third parties for which the Subscriber has acquired and paid for the right of use of certain Services. Such third parties are persons who or entities which are not Internal Users (such as, but not limited to, the Subscriber’s affiliates, partners, customers and suppliers).

2.12 Süsteem (Keskkond)

Need on Teenused, tarkvara keskkond ja liides, mille kaudu Teenust osutatakse, sealhulgas näiteks HansaWorldi Tarkvaraprogramm, millega võimaldatakse ligipääs Teenustele ja funktsioonidele, koos riistvara, kolmandate isikute tarkvara ja eelkõige Kliendi andmete ning Kliendi isiklike seadistustega.

  2.12 System

Shall mean the Services, software environment and interface making the Services available to use, including but not limited to HansaWorld Software providing the access to the Services and functions, together with hardware, third party software and most importantly the Subscriber’s data and the Subscriber’s unique settings.

2.13 Territoorium

See on territoorium, kus on registreeritud Teenuseid osutav HW distribuutor.

  2.13 Territory

Shall mean the territory where the HW distributor providing the Services is registered.

2.14 Uuendused

Need on Teenuste uued versioonid, mida HW võib aeg-ajalt avaldada ja/või liitumiseks pakkuda.

  2.14 Updates

Shall mean new versions of the Services which HW may from time to time release and/or make available for subscription.

2.15 Teenuste kasutamine

Selleks on kõik tegevused ja/või suhtlused Süsteemiga (Keskkonnaga), näiteks, ent mitte ainult,  Tarkvaraprogrammi ja Teenuste liidese alla laadimine, installeerimine, avamine, vaatamine, testimine, kopeerimine, andmete sisestamine Teenuste keskkonda, tegelike andmete sisestamine ja/või töötlemine.

  2.15 Use of the Services

Shall mean any and all means of the activities and/or interactions with the System such as, but not limited to, downloading, installing, opening, viewing, testing, copying the related Software and Services interface, entering data into the Services environment, entering and/or processing real data.

2.16 Defineeritud mõistete kohaldatavus   2.16 Applicability of Defined Terms
2.16.1 Konteksti lubades viitab ainsus mitmusele ja mitmus ainsusele. 2.16.1 Where the context so admits, any reference to the singular includes the plural, any references to the plural includes the singular, and any reference to one gender includes all genders.
2.16.2 Käesolevas Lepingus tähendab viide punktile viidet käesoleva Lepingu punktile. 2.16.2 In this Agreement, a reference to a Clause is a reference to a Clause in this Agreement.
2.16.3 Lepingu pealkirjad on ainult mugavuse eesmärgil ja ei piira ega mõjuta selle ülesehitust ega tõlgendamist. 2.16.3 The Headings of this Agreement are for convenience only and shall not constrain or affect its construction or interpretation in any way whatsoever.
3. Teenuste ulatus   3. Scope of the Services
3.1 Tasuta prooviperiood   3.1 Free Trial
3.1.1 Tasuta prooviperioodi registreerimisel, kui sellist Teenuste prooviperioodi pakutakse, võib HW teha osad Teenused Kliendile täielikult või osaliselt kättesaadavaks tasuta prooviperioodi tingimustel, kuni (a) Teenuste paketi kirjelduses või HW kodulehel sätestatud tasuta proovimiseks, millele Klient on registreerunud või registreerub vastavate Teenuste kasutamiseks, või (b) Teenustega liitumise alguskuupäevani, olenevalt sellest, kumb saabub enne. Prooviperioodile võivad kehtida lisatingimused, mis on toodud prooviperioodiks registreerimise kodulehel või Teenuste paketi kirjelduses. Kõik sellised lisatingimused on käesoleva Lepingu osaks ja õiguslikult siduvad. Käesoleva Lepingu tingimused koos punktis 3.1 sätestatud eritingimustega kohalduvad ka prooviperioodi ajal. 3.1.1 Upon registration for a free trial, if such free trial of the Services is provided, HW may make some of the Services either in full or in part available to the Subscriber on a trial basis free of charge until the earlier of (a) the end of the free trial period specified in the Services Pack description or HW web page for which the Subscriber is registered or is registering to use the applicable Services or (b) the start date of subscription to the Services. Additional trial terms and conditions may appear on the trial registration web page or in the Services pack description. Any such additional terms and conditions are incorporated into this Agreement by reference and are legally binding. Terms and conditions of this Agreement with special conditions stated in Clause 3.1 apply also during the trial period.
KLIENDI POOLT TASUTA PROOVIPERIOODI AJAL SÜSTEEMI SISESTATUD ANDMED JA SÜSTEEMIS TEHTUD ERISEADISTUSED KUSTUVAD LÕPLIKULT, KUI KLIENT EI LIITU SELLE SAMA TEENUSEGA, MILLELE PROOVIPERIOOD KOHALDUB, EI LIITU UUENDATUD TEENUSTEGA VÕI EI EKSPORDI ANDMEID SÜSTEEMIST ENNE PROOVIPERIOODI LÕPPU. KLIENT EI SAA PROOVIPERIOODIL SISESTATUD ANDMEID EGA ERISEADISTUSI ÜLE KANDA VARASEMASSE SÜSTEEMI (KESKKONDA) VÕRRELDES PROOVIPERIOODIL KASUTATUD SÜSTEEMIGA (KESKKONNAGA); SEEGA, KUI KLIENT LIITUB TEENUSTEGA, MIS ON VÕRRELDES PROOVIPERIOODI TEENUSTEGA NENDE VARASEMAKS VERSIOONIKS, PEAB KLIENT OMA ANDMED ENNE PROOVIPERIOODI LÕPPU SÜSTEEMIST (KESKKONNAST) EKSPORTIMA, VASTASEL JUHUL ANDMED KUSTUTATAKSE. ANY DATA THE SUBSCRIBER ENTERS INTO THE SYSTEM, AND ANY CUSTOMIZATIONS MADE TO THE SYSTEM BY OR FOR THE SUBSCRIBER, DURING USER’S FREE TRIAL PERIOD WILL BE PERMANENTLY LOST UNLESS THE SUBSCRIBER SUBSCRIBES TO THE SAME SERVICES AS THAT COVERED BY THE TRIAL, SUBSCRIBES TO THE UPGRADED SERVICES, OR EXPORT SUCH DATA FROM THE SYSTEM, BEFORE THE END OF THE TRIAL PERIOD. THE SUBSCRIBER CANNOT TRANSFER DATA ENTERED OR CUSTOMIZATIONS MADE DURING THE FREE TRIAL TO A SYSTEM THAT WOULD BE A DOWNGRADE FROM THAT COVERED BY THE TRIAL; THEREFORE, IF THE SUBSCRIBER SUBSCRIBES TO THE SERVICES THAT WOULD BE A DOWNGRADE FROM THAT COVERED BY THE TRIAL, THE SUBSCRIBER MUST EXPORT IT’S DATA FROM THE SYSTEM BEFORE THE END OF THE TRIAL PERIOD OR IT’S DATA WILL BE PERMANENTLY LOST.
PROOVIPERIOODIL OSUTATAKSE TEENUSEID OLEMASOLEVAL KUJUL, S.T. ILMA GARANTIIDETA. DURING THE FREE TRIAL THE SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT ANY WARRANTY.
Prooviperioodil kohustub Klient tutvuma saadaoleva Dokumentatsiooniga (nt kasutusjuhendid, juhendmaterjalid, demod jms) ja katsetama Teenuseid ning Süsteemi (Keskkonda) nii, et ta oleks tuttav pakutavate omaduste ja funktsioonidega ning saaks otsustada nende sobivuse üle, tutvuks kohalduvate tasudega ja hindaks oma materiaalset olukorda enne Teenustega liitumist. Kui Kliendi hinnangul ei ole saadaolev Dokumentatsioon või Teenuste paketi kirjeldus(ed) või tasuta prooviperioodi kestus piisavad otsustamaks, kas Teenused vastavad Kliendi vajadustele ja ootustele, või tutvumaks Teenuste omaduste ja funktsioonidega või leidmaks, kas kohalduvad tasud ja tingimused sobivad Kliendile, ei või Klient Teenustega liituda. The Subscriber shall review any available Documentation (e.g. manuals, training materials, demos etc) as well as test the Services and the System during the trial period so that the Subscriber becomes familiar with the features and functions provided as well as finds it appropriate for itself and becomes familiar with the applicable fees and evaluates its material situation before the Subscriber starts the subscription to the Services. Should the Subscriber find the available Documentation, Services Pack description(s) not enough or the Free Trial Period not long enough for making a decision either the Services fit the purpose of the Subscriber and meet it’s expectations, or to become fully familiar with the features and functions of the Services or to find out that applicable fees and terms are appropriate for the Subscriber, the Subscriber must not subscribe to the Services.
3.2 Õigus Teenuseid kasutada   3.2 Right to use the Services
3.2.1 Teenustega liitumisel annab HW Kliendile loovutamatu, võõrandamatu ja mitteeksklusiivse võimaluse (õiguse) Teenustele ligipääsuks ja nende kasutamiseks seadistustega, mis on Kliendi ja HW vahel kokku lepitud ja/või sätestatud Teenuste paketi kirjelduses, ning millele kohaldub vastav Liitumistasu ja Klient kohustub täitma Lepingus sätestatud kohustusi. Teenuste kasutamise õigus on antud piiratud ajaks üheks kalendrikuuks igakuiste maksete alusel, kui HW ja Klient ei lepi kokku teisiti. Kasutusperiood pikeneb automaatselt lisaperioodideks, mis võrduvad lõppeva perioodi pikkusega, kuni Leping vastavalt Lepingus kirjeldatule lõpeb. Mugavuse ja arusaadavuse huvides võidakse Kliendi igakuist liitumist nimetada ka „Teenustega liitumiseks“. 3.2.1 Upon subscription to the Services, HW grants to the Subscriber a non-assignable, non-transferable and non-exclusive possibility (right) to access and use the Services in the configuration agreed between the Subscriber and HW and/or stated in the Services pack description subject to the applicable Subscription Fee being paid for and the Subscriber fulfils its obligations under the present Agreement. The granted right to use the Services is only for a limited term of one calendar month on monthly subscription basis unless otherwise specifically agreed between HW and the Subscriber. The subscription term is renewing automatically for additional periods equal to the expiring term, unless terminated as provided herein. For the purposes of convenience and ease of understanding, monthly subscription by the Subscriber may also be referred to as “Subscription for the Services”.
3.2.2 Klient saab õiguse kasutada  Lepingu sõlmimise hetkel või iga pikendamisperioodi alguses (vastavalt Lepingu punktis 3.1.1 sätestatule), olenevalt sellest, kumb saabub hiljem, kehtivat Teenuste versiooni. Teenuste varasemaid versioone võib kasutada ainult selgesõnalisel kokkuleppel HW-ga. 3.2.2 The Subscriber is granted the right to use the current distribution version of the Services at commencement of this Agreement or at the starting date of each renewal period as stated in the Clause 3.1.1 of the present Agreement whichever is later. Earlier versions of the Services can only be used on express agreement with HW.
3.2.3 HW reserveerib endale kõik õigused, mis ei ole Lepingu alusel selgesõnaliselt antud Kliendile. 3.2.3 HW reserves all rights not expressly granted to the Subscriber in this Agreement.
3.3 Liitumistasu ja maksed   3.3 Subscription Fee and Payments
3.3.1 Klient tasub liitutud Teenuste kasutamise ja/või erinevate Teenuste pakettide eest Liitumistasu järgmise kasutusperioodi eest ette summas, mis määratakse kindlaks HW kehtivas hinnakirjas. Liitumistasu põhineb Teenustel ja/või Teenuste paketil, millega Klient liitus, ega sõltu nende tegelikust kasutamisest. Maksekohustusi ei saa tühistada ja tasutud maksed ei kuulu tagastamisele. Kasutusperioodi ajal ei saa vähendada selle jooksva kasutusperioodi Kasutajate arvu ja/või Teenuste paketi konfiguratsiooni, millega Klient on liitunud. Liitumistasu põhineb ühekuulistel  perioodidel, mis algavad liitumise alguskuupäeval ja igas kuus samal kuupäeval; seega, kui kuu jooksul lisati Kasutajaid ja/või Teenuseid, toimub nende eest tasumine kogu selle kuu ja kasutusperioodi lõpuni jäänud kuude eest. 3.3.1 The Subscriber shall pay the Subscription Fee for the use of the Services and/or different types of the Services packs which the Subscriber is subscribed to in advance for the next subscription period and the amount of the Subscription Fee determined by HW’s prevailing Price list is paid. The Subscription Fee is based on the Services and/or Services pack the Subscriber is subscribed to and not actual usage. Payment obligations are noncancellable and fees paid are non-refundable. The number of users and/or the Services pack configuration the Subscriber is subscribed to cannot be decreased/downgraded during the relevant monthly subscription term. Subscription fee is based on monthly periods that begin on the subscription start date and each monthly anniversary thereof; therefore, Subscription Fee for additional users and/or additional Services added during a monthly period will be charged for that full monthly period and the monthly periods remaining in the subscription term.
3.3.2 Teatud Teenustele ja Teenuste pakettidele võib kohalduda Esmane liitumistasu, mis määratakse kindlaks HW kehtivas hinnakirjas. Juhul, kui Klient või HW ütleb Lepingu üles, olenemata Lepingu ülesütlemise põhjustest, samuti muudel juhtudel, on Esmane liitumistasu tühistamatu ja ei kuulu tagastamisele.  Vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele ja eriti punktis 3.1 sätestatule on Kliendi kohustus tutvuda olemasoleva Dokumentatsiooniga (nt kasutusjuhendid, abimaterjalid, demod jms), prooviperioodi kasutamisel proovida Teenuseid, tutvuda olemasolevate Teenuste ja funktsioonide omadustega ja veenduda nende sobivuses, tutvuda kohaldatavate hindadega ning hinnata oma materiaalset olukorda enne, kui Klient Teenustega liitub ja esmaseid ja/või perioodilisi liitumistasusid maksab. 3.3.2 There may be Initial subscription fee for some types of the Services, Services pack and such initial subscription fee shall be determined by HW’s prevailing Price list. In case of termination of the present agreement by the Subscriber or HW no matter the reason of such termination as well as in any other event this Initial subscription fee is noncancellable and non-refundable. It is the Subscriber’s own obligation in accordance with the terms of this Agreement and in particular it’s Clause 3.1 to review any available Documentation (e.g. manuals, training materials, demos etc), if any, as well as test the Services during the trial period if such trial period is provided and becomes familiar with the features of the Services and functions available as well as finds it appropriate for itself and becomes familiar with the applicable fees and evaluates its material situation before the  Subscriber starts the subscription to the Services and pays any initial and/or periodical subscription fee(s).
3.3.3 Kõrgendatud esimese liitumistasu maksmise korral on Kliendil õigus vähendatud perioodilisele liitumistasule, kusjuures selline vähendamine toimub maksimaalselt kuni 60 (kuuskümmend) kalendrikuud, kui HW-ga ei ole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või HW ei sätesta teisiti kehtivas hinnakirjas või Teenuste paketi kirjelduses, mis kehtisid Kõrgendatud esimese liitumistasu maksmise kuupäeval. Edasised liitumistasu maksed pärast vähendamise lõppu toimuvad HW kehtiva hinnakirja alusel. 3.3.3 In case the payment of the Increased First subscription fee gives the Subscriber the right to a reduced recurring periodical subscription fee in future the reduction will be for a maximum of 60 (sixty) calendar months unless otherwise agreed with HW in writing or expressly announced by HW in HW’s prevailing Price list or Services Pack description which were in force at the date of the payment of such Increased First subscription fee. Any further subscription payments following the reduction will be per HW’s prevailing Price list.
3.3.4 HW-l on õigus kehtivat hinnakirja ja/või Teenuste paketi kirjeldust ühepoolselt muuta, avaldades vastava teate HW kodulehel või kolmanda isiku keskkonnas, mida Teenuste osutamiseks kasutatakse, vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist. Kui HW seda õigust kasutab, on Kliendil õigus Leping koheselt üles öelda ja nõuda ettemakstud Liitumistasu tagastamist perioodi eest, mis ületab 3 (kolme) kuud Lepingu ülesütlemise kuupäevast alates, või alternatiivselt juhul, kui HW sellist võimalust pakub, valida Teenuste osutamise jätkamine Liitumistasu varasemas määras (“Varasem Liitumistasu”), kuid tingimusel, et Klient ei saa edaspidi Teenuste parendusi ega uuendusi  . HW võib Varasemat Liitumistasu igal aastal muuta vastavalt tarbijahinna indeksi muutumisele territooriumil, kus Klient on registreeritud ja/või Teenuseid kasutab. Klient peab HW-d teavitama oma otsusest käesolev Leping punkti 3.3.4 alusel üles öelda 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil hinnakirja ja/või Teenuste paketi kirjeldust muudeti või hinnakirja ja/või Teenuse paketi kirjelduse muudatusest käesolevas punktis 3.3.4 kirjeldatud viisil teavitati, olenevalt sellest, kumb toimub varem. 3.3.4 HW is entitled to unilaterally change the prevailing Price list and/or Services pack description by putting notification of such change at HW website or in the third party’s environment which is being used for the distribution of the Services at least one month prior to such change. If HW exercises this right, the Subscriber has the right to terminate this Agreement with immediate effect and to ask for a reimbursement of any Subscription Fee paid in advance for the period exceeding 3 (three) months from the date of such termination or to opt for the keeping the previous Subscription fee rate fixed on condition that the Subscriber shall not be eligible for any upgrade and update of the Services and if such option is provided by HW (“the Previous Subscription fee”). The Previous subscription fee may be adjusted annually by HW in accordance with the Consumer Price Index change in the territory where the Subscriber is registered and/or uses the Services. The Subscriber must notify HW in writing about the decision to terminate the Agreement under this Clause 3.3.4 during 30 (thirty) calendar days from the date when the Prise list and/or Services pack description had been changed or Price list and/or Services pack description change had been notified as described in this Clause 3.3.4 whatever is earlier.
3.3.5 Klient kohustub HW-le esitama ja säilitama kehtiva ning uuendatud krediitkaardiinfo, või esitama HW-le ja säilitama kehtiva tellimuse või sarnase dokumendi, mida HW loeb mõistlikult aktsepteeritavaks. Kui Klient edastab HW-le krediit- või deebetkaardi info, volitab Klient käesolevaga HW-d nõudma  sellelt krediit- või deebetkaardilt makset Teenuste eest, millega Klient on liitunud, esmase Liitumistasu, Liitumistasu esmase kasutusperioodi eest ja kõigi pikendatud kasutusperioodide eest, kuni liitumine Lepingu tingimuste alusel lõpetatakse. Tasud nõutakse kaardilt ette igakuiselt või vastavalt muule arve esitamise sagedusele, mis on toodud vastavas Teenuste paketi hinnakirjas või HW kehtivas hinnakirjas. Kui Kliendi ja HW vahel kokku lepitud makseviis on muu, kui krediit- või deebetkaart, esitab HW Kliendile igas kuus või muul Teenuste paketi kirjelduses või HW kehtivas hinnakirjas toodud arve esitamise sagedusel arve ette. Kui HW arvel ei ole toodud teisiti, on arve summa maksmise tähtpäevaks 30 (kolmkümmend) kalendripäeva arve esitamise kuupäevast. Klient vastutab täieliku ja täpse arve- ning kontaktinfo esitamise eest HW-le ning HW teavitamise eest kõigist muudatustest sellises infos. HW ei vastuta selle eest, et krediit- või deebetkaardi makset ei autoriseerita või kaardi väljaandja või kolmas isik lükkab makse tagasi või arve tasumine viibib ja/või lükatakse tagasi kolmanda isiku poolt. 3.3.5 The Subscriber shall provide HW with and maintain a valid and updated credit card information, or shall provide HW with and maintain a valid purchase order or alternative document reasonably acceptable to HW. If the Subscriber provides credit/debit card information to HW, the Subscriber hereby authorizes HW to charge such credit/debit card for the Services the Subscriber is subscribed to for the Initial Subscription fee, Subscription Fee for the initial subscription term and any renewal subscription term(s) until the subscription is terminated in accordance with terms and conditions of this Agreement. Such charges shall be made in advance, either monthly or in accordance with any different billing frequency stated in the applicable Services pack description or HW prevailing Price list. If method of payment specified and/or agreed between the Subscriber and HW is other than a credit/debit card, HW will invoice the Subscriber in advance either monthly or in accordance with any different billing frequency stated in the applicable Services pack description or HW prevailing Price list or HW invoice. Unless otherwise stated in the HW invoice, invoiced charges are due net 30 (thirty) days from the invoice date. The Subscriber is responsible for providing a complete and accurate billing and contact information to HW and notifying HW of any changes to such information. HW takes no responsibility if any credit/debit card charge is not authorised or declined by the credit/debit card issuer or any third party or the invoice payment is delayed and/or declined by any third party.
3.3.6 Kliendi õigus Teenuseid kasutada peatub, kui Klient ei ole nõuetekohaselt täitnud Liitumistasu maksmise tingimusi. Tingimusel, et Liitumistasu tasumise kohustus selleks ajaks täidetakse, teeb HW  endast oleneva, et säilitada Kliendi Teenuste konfiguratsioonid ja andmebaas uueks kasutamiseks 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates Liitumistasu maksmisega viivituse algusest. Kui Liitumistasu maksmine viibib üle 30 (kolmekümne) päeva ja HW peab liitumise uuendamist võimalikuks, võidakse Kliendilt nõuda täiendavat tasu liitumise uuendamise võimaluse eest HW kehtiva hinnakirja alusel. 3.3.6 The Subscriber’s right to use the Services is suspended if the Subscriber has not duly fulfilled the payment terms for the Subscription Fee. HW will use its best efforts to keep the Subscriber’s Services configuration and database available to be used  again during 30 (thirty) days after the Subscription Fee is overdue subject to the Subscription Fee payment obligation is fulfilled. Should the Subscription Fee be overdue for more than 30 (thirty) days the Subscriber may be charged a fee according to the HW prevailing Price list for the possibility to renew the subscription subject to HW finds it possible to renew the subscription.
3.3.7 Kui Kliendilt ei ole maksetähtpäevaks tasu laekunud, siis on HW-l õigus nõuda Kliendilt alates maksetähtpäevast kuni päevani, mil tasu HW-le laekub, viivist summas 0,5% tasumata summalt päevas, või alternatiivselt seadusega kehtestatud viivise maksimummääras, olenevalt sellest, kumb määr on madalam. 3.3.7 If any charges are not received from the Subscriber by the due date, then at HW discretion such charges may accrue late interest at the rate of 0.5% of the outstanding balance per day, or the maximum rate permitted by law, whichever is lower, from the date such payment was due until the date the payment is received by HW.
3.3.8 Kui pole sätestatud teisiti, ei sisalda HW tasud mistahes makse, lõive, aktsiise ega muid riiklikult kehtestatud tasusid, sealhulgas, ent mitte ainult, käibemaks, müügimaks, kasutusmaks või viivis, mida kohaldab mistahes kohalik, riiklik, föderaal- või välisriigi asutus (koos nimetatud „Maksud“). Klient vastutab kõigi Maksude tasumise eest, mis on seotud käesolevast Lepingust tulenevate maksete/liitumistasude tasumisega. Kui HW-l tekib seadusest tulenev kohustus maksta või koguda (kinni pidada) makse, mille eest käesoleva punkti alusel vastutab Klient, siis lisatakse vastav summa Kliendile tasumiseks esitatavale arvele, v.a. juhul, kui Klient esitab HW-le kehtiva maksuvabastustõendi, mille on kinnitanud vastav maksuhaldur. Selguse mõttes, HW on ainuvastutav nende Maksude eest, mis kohalduvad talle seoses HW enda tulu, vara ja töötajatega tema registreeritud asukoha territooriumil. Kui HW ja Kliendi registreeritud asukoha territooriumid erinevad, on Klient ainuvastutav  käesolevas Lepingus nimetatud  maksete/tasudega seotud Maksude eest, mida kohaldavad Kliendile kohalikud, riiklikud, maakondlikud, föderaal- või välisriigi asutused. 3.3.8 Unless otherwise stated, HW fees do not include any taxes, levies, duties or similar governmental assessments of any nature, including but not limited to value-added, sales, use or withholding taxes, assessable by any local, state, provincial, federal or foreign jurisdiction (collectively, “Taxes”). The Subscriber is responsible for paying all Taxes associated with any payments/ subscriptions hereunder. Should HW have the legal obligation to pay or collect Taxes for which the Subscriber is responsible under this paragraph, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by the Subscriber, unless the Subscriber provides HW with a valid tax exemption certificate authorised by the appropriate taxing authority. For clarity, HW is solely responsible for taxes assessable against it based on HW income, property and employees in the Territory of it’s registration. In case the Territory of registration of HW and the Subscriber are different the Subscriber is solely responsible for any Taxes associated with any payments/subscriptions hereunder which are assessible by any local, state, provincial, federal or foreign jurisdiction of the Subscriber.
3.3.9  Kui Teenuste paketi kirjelduses või HW kehtivas hinnakirjas ei ole sätestatud teisiti, ei hõlma Liitumistasu muuhulgas järgmist: (i) Tarkvaraprogrammi, Süsteemi(Keskkonna) ja/või Teenuste esmapaigaldamine või uuenduste paigaldamine; (ii) kaugtugi; (iii) Tarkvaraprogrammi ja Teenustega seotud  nõustamine; (iv) abi seoses riistvara või muu tarkvara põhjustatud probleemidega; (v) kadunud andmete taastamine; (vi) koolitused ja seminarid; (vii) kõik muud teenused peale Kliendi poolt liitutud Teenuste, mida ei ole selgesõnaliselt sätestatud vastavas Teenuste paketi kirjelduses või HW kehtivas hinnakirjas. 3.3.9 The Subscription Fee unless otherwise specifically stipulated in the Services pack description or HW prevailing Price list does not include inter alia the following: (i) Original installation or installation of updates of the Software, System, and/or services; (ii) Remote Support; (iii) Consultations about the Software and Services; (iv) Assistance with problems caused by hardware or other software; (v) Restoring of lost data; (vi) Education and seminars; (vii) any other services not expressly stated in the respective Services pack description or HW prevailing Price for the Services the Subscriber is subscribed to.
3.4 Kasutajad ja seadistused   3.4 Users and configuration
3.4.1 Klient saab õiguse kasutada Teenuseid Kliendi poolt liitutud Teenuste osas, mille eest ta maksab Liitumistasu, vastavalt kasutajate arvule ja seadistustele, mida on kirjeldatud Teenuste paketi kirjelduses või HW kehtivas hinnakirjas. Liitumistasu suhtes kohalduvad HW kehtiv hinnakiri, Teenuste paketi seadistused ja Teenuste paketi kirjeldus ning käesoleva Lepingu tingimused. 3.4.1 The Subscriber is granted the right to use the Services for the number of users and in configuration described in the Services Pack description or HW’s prevailing Price List for which the Subscriber is subscribed for and duly paying the Subscription Fee for.The Subscription Fee is subject to the HW prevailing Price list, Services pack configuration and Services pack description, and the terms of the present Agreement.
3.4.2 Vastavalt Lepingu tingimustele ja eriti punktis 3.4.1 sätestatule saab Klient õiguse kasutada Teenuseid järgmiste kasutajate jaoks: (i) kõik Kliendi Ettevõttesisesed Kasutajad; ja (ii) all-Kliendid ja nende Ettevõttesisesed Kasutajad, kuid ainult Kliendi või all-Kliendi andmetele ligipääsu ja nende redigeerimise eesmärgil. Nii ei ole Kliendil õigust lubada all-Klientidel või nende Ettevõttesisestel Kasutajatel kasutada Teenuseid teiste osapoolte andmete töötlemiseks. Välja arvatud punktis 3.4.2 sätestatud juhtudel, ei ole Kliendil õigust Teenuste, Tarkvaraprogrammi ja Süsteemi (Keskkonna) abil kellelegi anda ligipääsu Kliendi või kolmanda isiku andmetele. 3.4.2 Subject to the terms and conditions of the present Agreement and specifically Clause 3.4.1. the Subscriber is granted the right to use the Services for the following users: (i) All Internal Users of the Subscriber; and (ii) Sub-Subscribers and their Internal Users, but only for the purpose of accessing and modifying the Subscriber’s or Sub-Subscriber’s data. Thus, the Subscriber shall have no right whatsoever to allow such Sub-Subscribers or Internal Users of Sub-Subscriber to use the Services for processing of any other parties’ data. Apart from the situations stated in this Clause 3.4.2, the Subscriber shall have no right to grant access to the Subscriber’s or any third party’s data by means of the Services, the Software and the System.
3.4.3 Ulatuses, milles Klient lubab Kliendi Ettevõttesisestel Kasutajatel Teenustele ja Süsteemile (Keskkonnale) ligipääsu ning nende kasutamist vastavalt punktis 3.4.2 sätestatule, on Kliendil ainukohustus/-vastutus tagada, et nimetatud kasutajad ei rikuks käesoleva Lepingu tingimusi. 3.4.3 To the extent that the Subscriber permits the Internal Users of the Subscriber, as stated in Clause 3.4.2, to access and use the Services and the System as stated in Clause 3.4.2, it shall be the sole responsibility of the Subscriber to ensure that the stated users do not violate the terms and conditions of this Agreement.
3.4.4 Ulatuses, milles Klient lubab all-Klientidel ja nende Ettevõttesisestel Kasutajatel Teenustele ja Süsteemile ligipääsu ning nende kasutamist vastavalt punktis 3.4.2 sätestatule, on Kliendil ja vastaval all-Kliendil ühiskohustus/-vastutus tagada, et all-Klient nõustub selgesõnaliselt: 3.4.4 To the extent that the Subscriber permits Sub-Subscribers and their Internal Users, as stated in Clause 3.4.2, to access and use the Services and the System as stated in Clause 3.4.2, it shall be the joint responsibility of the Subscriber and the respective Sub-Subscriber to ensure that the Sub-Subscriber expressly agrees:
(i) olema õiguslikult seotud käesoleva Lepingu tingimustega; ja (i) To be legally bound by the terms and conditions stated in this Agreement; and
(ii) olema Kliendiga nii koos kui eraldi vastutav käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest (mis mh tähendab, et HW-l on käesoleva Lepingu alusel nõudeõigus ka otse all-Kliendi vastu); ja (ii) To be jointly and severally liable with the Subscriber for the fulfilment of the terms and conditions of this  Agreement     (which inter alia means that HW has a right of claim under this Agreement directly against the Sub-Subscriber); and
(iii) mitte omama käesoleva Lepingu alusel nõudeõigust otse HW vastu. Kõik käesoleva Lepingu alusel esitatavad nõuded peab esitama Klient. (iii) To have no right of claim directly against HW under this Agreement. All claims under this Agreement must be made     by the Subscriber.
3.4.5 Kui Klient ja/või all-Klient ei täida Lepingu punktis 3.4.4 sätestatud kohustust, loetakse see Lepingu rikkumiseks, mis annab HW-le õiguse Leping punkti 9 alusel üles öelda ja kasutada kõiki võimalikke õiguskaitsevahendeid. 3.4.5 Where the Subscriber and/or the Sub-Subscriber fails to fulfil the obligation stated in Clause 3.4.4, it shall be deemed breach of this Agreement, and such breach shall entitle HW to terminate this Agreement under Clause 9 and pursue all remedies available to it.
3.4.6 Klient ja all-Klient vastutavad koos ja eraldi Lepingu tingimuste täitmise eest all-Kliendi poolt, sealhulgas all-Kliendi Ettevõttesiseste Kasutajate poolt. 3.4.6 The Subscriber and the Sub-Subscriber shall be jointly and severally liable for the fulfilment of the terms and conditions of this Agreement by the Sub-Subscriber, including the Internal Users of the Sub-Subscriber.
3.5 Funktsioonid   3.5 Functions
3.5.1 Lepingu alusel Kliendile osutatavad Teenused ja kättesaadavaks tehtud funktsioonid on standardteenused, mida osutatakse olemasoleval kujul koos kõigi vigadega ja Kliendi ainuvastutusel on tagada, et Teenused ja nende kasutamisel saadaolevad funktsioonid täidavad Kasutaja vajadusi. 3.5.1 The Services provided and the functions made available to the Subscriber under this Agreement are standard services provided “as is” and with all faults, and it shall be the responsibility of the Subscriber alone to ensure that the Services and the functions available by using the Services fulfil the User’s requirements.
3.5.2 Kliendil on õigus Teenuseid ja nende osutamiseks kasutatavat Tarkvaraprogrammi, sealhulgas, ent mitte ainult, Teenuste osutamiseks kasutatava Tarkvaraprogrammi rakenduse koodi, kohandada ja muul viisil modifitseerida ulatuses, milleks see kohandus või modifikatsioon on vajalik Lepingus sätestatud Teenuste kasutamiseks ja tingimusel, et juhul kui HW seda lubab, on Klient selliste kohanduste ja modifikatsioonide tegemiseks omandanud ka teatud Teenuseid osutavad tööriistad ja tasunud nende eest. 3.5.2 The Subscriber shall have the right to adjust or otherwise modify the Services and the Software used to provide the Services, including but not limited to the Application Code of the Software used for providing the Services to the extent that such adjustment or modification is required for the use of the Services stipulated in this Agreement, and to the extent that the Subscriber has acquired and paid for the certain Services providing tools to perform such adjustments or modification where this is allowed by HW.
3.5.3 Kui Klient liitub Teenustega, millega luuakse Süsteemi (Keskkonna) arendamiseks tööriistu, hoidub Klient loomast HW poolt pakutavate Teenustega sarnast või sarnase funktsiooniga programmeerimiskoodiga või funktsioonide või Teenuste paketitega sarnast lahendust. Kui see juhtub, tasub Klient HW-le vastava Liitumistasu. 3.5.3 In case the Subscriber subscribes to such Services which make the tools to make additions to the System possible, the Subscriber will refrain from making similar Services or programming code with similar functionality or functions or packs of the Services that HW is providing for subscription. In case this happens the Subscriber will pay HW the relevant Subscription Fee.
3.5.4 HW-l on õigus teatud Teenuste kasutamise õigus tühistada, kui HW tuvastab omal äranägemisel Teenuste selles versioonis turvaprobleeme või leiab, et nende Teenuste või Teenuste paketi haldamiskulud on ebamõistlikult kõrged. Sellisel juhul ei ole HW-l kohustust anda selle kohta üksikasjalikke selgitusi ega teatada Kliendile sellest ette. Kui HW seda õigust kasutab, on Kliendil õigus Leping koheselt üles öelda ja nõuda ettemakstud Liitumistasu tagastamist perioodi eest, mis ületab 3 (kolme) kuud Lepingu ülesütlemise kuupäevast alates. Esmane Liitumistasu on tühistamatu ja ei kuulu  tagastamisele. 3.5.4 HW is entitled to revoke the right to use certain Services, if HW at its sole discretion finds security problems in this (these) version(s) of the Services or HW finds the cost of maintaining this (these) Services or Pack of Services unreasonably high. In such cases HW shall not be obliged to give any detailed explanations nor any notice period to the Subscriber. If HW exercises this right, the Subscriber has the right to terminate this Agreement with immediate effect and to ask for a reimbursement of any Subscription Fee paid in advance for the period exceeding 3 (three) months from the date of such termination. Initial Subscription Fee is noncancellable and not reimbursable.
3.5.5 Lepingu kehtivuse ajal võib HW omal äranägemisel Teenuseid või Teenuste pakette uuendada või modifitseerida, lisades nendele funktsioone või eemaldades neid, parandades Teenuste kasutamisega seotud funktsioonides ja nende osutamiseks kasutatavas Tarkvaraprogrammis vigu, jms. Kui HW kasutab õigust teatud funktsioone eemaldada ja need funktsioonid on hädavajalikud, on Kliendil õigus Leping koheselt üles öelda ja nõuda ettemakstud Liitumistasu tagastamist perioodi eest, mis ületab 3 (kolme) kuud Lepingu ülesütlemise kuupäevast alates. 3.5.5 During the time of validity of this Agreement HW can, in its sole discretion, update or modify the Services or Services packs by adding functions or taking away functions available for Subscribers of certain Services, correcting errors in the functions available through the use of Services and in the Software used for providing the Services, etc. In case HW exercises the right to take away certain functions and these functions are essential the Subscriber has the right to terminate this Agreement with immediate effect and to ask for a reimbursement of any Subscription Fee paid in advance for the period exceeding 3 (three) months from the date of such termination.
3.5.6 HW teeb kõik endast oleneva, et dokumenteerida Teenuste kasutajatele saadaolevad põhifunktsioonid arvutivõrgus saadaolevas Dokumentatsioonis ja/või trükitud materjalides. HW ei taga, et see Dokumentatsioon on täielik või korrektne. 3.5.6 HW makes the best effort to document the basic functions available for the users of Services in the online Documentation and/ or in printed material. HW shall make no representation that this Documentation is complete or correct.
3.6 Kommunikatsioonifunktsioon   3.6 Communication Functionality
3.6.1 Juhul, kui Teenused teevad Kliendile võimalikuks kommunikatsioonifunktsiooni kasutamise (nt telefon, häälside, videoside, kirjalikud teated), ei garanteeri HW, et Klient saab suhelda ilma takistuste, viivituste või kommunikatsiooniga seotud vigadeta. HW ei vastuta Teenuste kasutamisel toimunud kommunikatsioonis esinevate selliste takistuste, viivituste ja muude puuduste eest. 3.6.1 In case the Services make a communication (e.g. telephony, voice communication, video communication, written electronic communication) function available to the Subscriber HW does not guarantee that the Subscriber can communicate without disruptions, delays or communication-related flaws. HW shall not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced when using the Services.
3.6.2 Klient on teadlik sellest ja mõistab, et Teenuste kasutamisega toimunud kommunikatsioonis jagatud teave on täielikult selle isiku ja/või asutuse vastutusel, kellelt teave pärineb. HW ei vastuta mistahes kommunikatsiooni sisu eest, mida levitatakse Teenuse abil. Klient on kohustatud järgima kõiki seadusi, mis on seotud mh masselektronkirjade, automaatvalimise jms ning HW ei vastuta seaduse rikkumiste eest, mida Klient võib toime panna. Kui Klient vastavat  kohustust rikub, hüvitab Klient HW-le kõik viimase vastu esitatud nõuded, mis tulenevad Kliendi, tema töötajate, direktorite ja agentide tegevusest. 3.6.2 The Subscriber acknowledges and understands that the content of the communication spread by the use of the Services is entirely the responsibility of the person and/or entity from whom such content originated. HW is not liable for any type of communication spread by means of using the Services. The Subscriber is obliged to comply with any applicable laws concerning inter alia mass electronic mailing, auto-dial and similar and HW is not liable for any violations of applicable laws the Subscriber may commit. In case the Subscriber violates this obligation it will indemnify HW against all and any claims resulting from such actions of the Subscriber, it’s employees, directors and agents.
3.7 Majutuse funktsioon   3.7 Hosting Functionality
3.7.1 Kui Teenused võimaldavad Kliendil kasutada andmete majutuse funktsiooni (st pakuvad andmemahtu HW hallatavas serveris või serveris, mida HW rendib kolmandalt isikult Kliendi andmete ja/või Tarkvaraprogrammi hoidmiseks), siis võidakse Kliendi andmeid ja/või Tarkvaraprogrammi hoida teises asukohas (nt andmekeskuses või pilves), mitte Kliendi enda serveris. 3.7.1 In case the Services make available for the Subscriber to use a data hosting functionality (i.e. providing data space on a server owned by HW or leased by HW from the third party or parties for storing Subscriber’s data and/or Software) the Subscriber’s data or/and the Software can be stored on a remote location (e.g. data centre, cloud) and not at the Subscriber’s own server.
3.7.2 HW-l on õigus majutust alltöövõtu korras sisse osta teistelt teenuseosutajatelt, eeldusel, et HW teeb kõik endast oleneva  leidmaks ja valimaks omal äranägemisel sobivaimad partnerid, kes võimaldavad HW arvates piisavat andmekaitse ja andmeedastuse ohutuse taset. 3.7.2 HW has a right to subcontract hosting to other parties provided that HW uses its best efforts to find and to choose, however at the HW own discretion, the most suitable partners who provide appropriate, in the opinion of HW, level of data safety and data transmission safety.
3.7.3 Klient on teadlik, et HW ei kontrolli mingil viisil teabe sisu, mis läbib tema või HW partnerite veebilehti, seadmeid ja ehitisi, mida HW kasutab Kliendile majutuse funktsiooni osutamiseks, ja et Kliendi ainuvastutusel on tagada, et tema poolt edastatud ja tema poolt saadud teave vastab kõigile kohalduvatele seadustele. Kui Klient seda kohustust rikub, hüvitab Klient HW-le kõik viimase vastu esitatud nõuded, mis tulenevad Kliendi, tema töötajate, direktorite ja agentide tegevusest. 3.7.3 The Subscriber acknowledges that HW exercises no control whatsoever over the content of the information passing through its or HW partner’s sites and equipment and facilities used by HW to provide the hosting function to the Subscriber, and that it is the sole responsibility of the Subscriber to ensure that the information it transmits and receives complies with all applicable laws and regulations. In case the Subscriber violates this obligation it will indemnify HW agains all and any claims resulting from such actions of the Subscriber, it’s employees, directors and agents.
3.7.4 Klient kohustub tagama oma andmete kättesaadavuse Kliendi asukohas ka selliseks ebatõenäoliseks, ent siiski võimalikuks juhuks, kui mujal hoitavatele andmetele ei pääse ligi või mujal hoitavad Kliendi andmed lähevad kaduma (sh, ent mitte ainult, juhtudel, kui seda põhjustab loodus- või tehniline õnnetus, sündmused, mida HW otseselt ei kontrolli, tavapärase teenuse katkestused kolmandate osapoolte poolt, jms). Klient on ainuvastutav vajalike meetmete kasutuselevõtu eest (sh, ent mitte ainult, Kliendi äritegevuse iseloomust tulenev Kliendi andmete igapäevane või igatunnine varundamine ja nende hoidmine Kliendi asukohas ning Kliendi andmete vajalikust osast regulaarsete väljatrükkide tegemine) tagamaks, et Kliendi andmetele ligipääsemise takistused või Kliendi andmete kadumine teisest asukohast saavad Kliendi äritegevust mõjutada negatiivselt ainult teoreetiliselt ja lühiajaliselt ning ei too kaasa otseseid ega kaudseid kahjusid, mis ületaksid vastava kasutusperioodi eest tasutud tegeliku Liitumistasu summa. 3.7.4 The Subscriber is obliged to ensure the availability of its own data at the Subscriber’s location(s) in the very unlikely but still possible event where there is no access to the data stored at a remote location or the Subscriber’s data at the remote location is lost (e.g. but not limited to the even of a natural or technological disaster, events beyond HW direct control, disruption of the normal way of rendering the related services by the third parties etc.). The Subscriber is solely responsible for taking appropriate measures (e.g. but not limited to producing a daily or, depending on the Subscriber’s business specifics, an hourly back-up of the Subscriber’s data and storing it at the Subscriber’s location as well as producing a printed hard copy of the needed parts of the Subscriber’s data on a regular basis) to ensure that the disruption of the availability of the access to the Subscriber’s data at the remote location or loss of the Subscriber’s data at the remote location could have only potential and short term negative effect on the Subscriber’s business as well as will not result in any direct or indirect damages which would exceed an actual amount of the Subscription Fee paid for the respective subscription period.
3.7.5 Klient on teadlik, et HW ei kontrolli meetmeid, mida Klient kohustub Lepingu punkti

3.7.4 alusel kasutusele võtma ja et Kliendi ainuvastutusel on tagada, et need meetmed on Süsteemi (Keskkonna) taastamiseks sobivad ja eesmärgipärased. Lepingu punktides 3.7.4 ja 3.7.5 toodud Kliendi kohustused kehtivad ka juhul, kui HW või tema partnerid osutavad Kliendile kaugjuhitavat andmevarundamisteenust.

3.7.5 The Subscriber acknowledges that HW exercises no control whatsoever over the measures the Subscriber is obliged to take under the Clause 3.7.4 and that it is the sole responsibility of the Subscriber to ensure that these measures are appropriate for restoring the System and fit for the purpose. The Subscriber’s obligations under the Clause 3.7.4 and 3.7.5 are in force even if HW or it’s partners are providing remote back-up services to the Subscriber.
3.8 Maksetöötlusfunktsioon   3.8 Payment processing functionality
HW võib Teenuste osana pakkuda liidest, mille abil võimaldatakse elektronmaksete teostamist. HW  neid elektronmakseid ei töötle. HW as a part of Services may provide only the interface facilitating the processing of the electronic payments and is not actually processing the electronic payments.
3.9 Teatud funktsioonide ja teenustega seotud erisätted

HW-l on õigus omal äranägemisel teha teatud uued või muudetud teenused liitumiseks kättesaadavaks ja selliste teenuste ja/või funktsioonide suhtes võivad olla ette nähtud erisätted ja vastutuse piirangud, mis avaldatakse HW poolt tema kodulehel või Teenuseid vahendavas liideses või kolmanda isiku keskkonnas, kes Teenuseid vahendab. Kliendi ainuvastutusel on tutvuda ja nõustuda selliste erisätetega ning vastutuse piirangutega enne vastavate Teenuste kasutama asumist. Need erisätted ja vastutuse piirangud muutuvad Lepingu lahutamatuks osaks hetkest, mil Klient laeb vajaliku tarkvara alla või hakkab selliseid Teenuseid kasutama või teeb muid nõustumist kinnitavaid tegevusi (sh nende Teenuste eest vastava Liitumistasu maksmine), sõltuvalt sellest, milline neist sündmustest on varaseim. Kliendil ei ole õigust asuda neid Teenuseid kasutama enne, kui ta on nõustunud  nende suhtes kohalduvate erisätetega ja vastutuse piirangutega, kui neid on. Kui Klient ei ole kindel, kas sellised erisätted kehtivad, kohustub ta võtma ühendust HansaWorldi kontserni juriidilise osakonnaga („legal@hansaworld.com“) ja saama nende sätete ja vastutuse piirangute kohta vastava koopia või ametliku kirjaliku kinnituse nende sätete ja vastutuse piirangu puudumise kohta enne nende Teenuste kasutama asumist ja/või nendega liitumist.

  3.9 Special provisions related to certain functionalities and services

HW is entitled at it’s own discretion to make certain new or modified services available for subscription and there maybe special provisions and limitations of liability for such services and/or functionalities issued by HW from time to time and published at HW’s website or in the interface making the Services available to use, or in the third party’s environment which is being used for the distribution of the Services. It is sole responsibility of the Subscriber to make itself familiar and to agree to such  special provisions and limitations of liability before starting to use the respective Services. These special provisions and limitations of liability become an inseparable part of this Agreement from the moment the Subscriber downloads the necessary software or start the use of such Services or takes any affirmative actions such as but not limited to paying the respective Subscription Fee for these Services, whatever is earlier. The Subscriber has no right to start using such Services before agreeing to the applicable  special provisions and limitations of liability for such Services, if any. In case of any doubt regarding the existence of such special provisions the Subscriber shall contact HansaWorld Group Legal Department (“legal@hansaworld.com”) and receive a copy of such provisions and limitations of liability or the official written confirmation of absence of such provisions and limitations of liability from HW before starting to use and/or subscribing to such Services.

3.10 Välised komponendid: riistvara ja kolmandate isikute tarkvara   3.10 External Components: Hardware and Third Party Software
3.10.1 Tagamaks, et Kliendile osutatavatel Teenustel on teatud funktsionaalsus, vajab Klient sobivaid ning töötavaid arvutiseadmeid, ühilduvat ja töötavat operatsioonisüsteemi ning korrektselt paigaldatud vajalikku keeletuge. Teatud funktsioonide ja Teenuste jaoks on vajalik spetsiaalse kolmandate osapoolte tark- ja riistvara olemasolu. Kliendi kohustus on tagada, et tal oleks seaduslik õigus kolmandate osapoolte tark- ja riistvara kasutada ning paigaldada ja testida, et need välised komponendid toimivad koos Tarkvaraprogrammiga, mis on Teenuste kasutamiseks vajalik. HW Teenuste uuendamise ja parendamise käigus või nende väliste komponentide asendamise või uuenduste käigus tuleb eriti hoolikalt testida, et kõik funktsioonid toimivad nõuetekohaselt. 3.10.1 In order to ensure that the Services made available to the Subscriber are capable of  certain functions, the Subscriber needs appropriate and working computer equipment, compatible and functioning operating system and correctly installed required language support. Certain functions and Services require special third party software and hardware. It is the Subscriber’s responsibility to ensure that it has the legal right to use such third party software and hardware and to install and test that these external components work together with the Software required for the use of Services. During updates and upgrades of HW Services or during replacement or upgrades of the external components extra care has to be taken to test that all functions work as expected.
3.10.2 Kliendile Teenuste osutamiseks kasutatava Tarkvaraprogrammi osad võivad kasutada või sisaldada kolmandate osapoolte tarkvara ja muid autoriõigusega kaitstud teoseid. Nende teoste andmed, litsentsitingimused ja/või nendega seotud olulised teated sisalduvad Kliendi „online“ elektrondokumentides ja nende teoste kasutamine Kliendipoolt allub nendele tingimustele. 3.10.2 Portions of the Software used for the provision of the Services to the Subscriber may utilise or include third party software and other copyrighted material. Acknowledgements, licensing terms and/or disclaimers for such material are contained in the “online” electronic documentation for the Subscriber, and the Subscriber’s use of such material is governed by their respective terms.
3.11 Vahendid ja meetodid   3.11 Routines and Methods
3.11.1 Klient vastutab Teenuste, tarkvara ja riistvara kasutuse seadistamise, testimise ja dokumenteerimise korra ning meetodite, samuti nagu ka järelevalve ja muudatuste tegemise ning töökorralduse tingimuste kehtestamise eest. 3.11.1 The Subscriber is responsible for setting up, testing and documenting routines and methods for use of the Services, software and hardware, as well as for methods of supervision, changes, as well as methods of work and workflow.
3.12 Andmekaitse

Teatud jurisdiktsioonid sätestavad isikute ja/või ettevõtetega seotud andmete töötlemisele ja hoidmisele protseduurinõuded. Kliendi ainuvastutusel on tagada, et kõik vajalikud andmekaitsega seotud juriidilised ja/või formaalsed protseduurid oleks teostatud, sh et kõik vajalikud registreerimisprotseduurid, mis on vajalikud andmekaitsealaste õigusaktide järgimiseks, oleks teostatud.

  3.12 Data Protection

Some jurisdictions place procedural demands on the processing and storing of data relating to persons and/or companies. It is the sole responsibility of the Subscriber to ensure that all necessary legal and/or formal procedures in respect of data protection are fulfilled, including any required registration procedures, in order to comply with data protection laws.

3.13 Probleemidest teavitamine   3.13 Problem Reporting
3.13.1 HW kasutab rahvusvahelist probleemidest teatamise süsteemi. HW tootejuhid haldavad ja jälgivad regulaarselt kodulehte ja e-posti kontot. Kui Kliendile Teenustega kättesaadavaks tehtud funktsiooni probleem kordub värskeimas inglisekeelses versioonis ja esitatud testandmetes ning HW arvates on probleem oluline, püüab HW probleemi lahendada Teenuste järgmises standardversioonis. 3.13.1 HW maintains an international problem reporting system. A website and an e-mail address is maintained and viewed by HW product managers on a regular basis. If a problem certain functions made available for the Subscriber through use of Services is repeatable using the latest English version and the test data supplied, and the problem is in the opinion of HW significant, HW will attempt to solve the problem in the next standard version of the Services.
3.14 Uuendused ja parendused   3.14 Updates and Upgrades
3.14.1 Uuendused ja parendused on oma olemuselt Teenuste ja/või Teenuste pakettide parendused ja/või laiendused, ning nendega võidakse muuta või eemaldada asendatava versiooni funktsioone. Kliendi ainuvastutusel on tagada, et uuendus või parendus sobib ja töötab koos Kliendi riistvara ja andmetega. Klient mõistab, et uuenduse või parenduse kasutamiseks võib olla vaja kolmandate osapoolte tarkvara uuemat versiooni ja uuemat riistvara. 3.14.1 The nature of Updates and Upgrades is that they are improvements and/or enlargements to the Services and/or Services packs, and that functions thus can be changed or removed compared to the version being replaced. It is the Subscriber’s sole responsibility to ensure that an Update or Upgrade is fit for purpose and works together with the Subscriber’s hardware and with the Subscriber’s data. The Subscriber understands that newer versions of third party software and newer hardware might be required in order to use an Update or Upgrade.
3.14.2 Seoses uuenduste juurutamisega ei kinnita ega garanteeri HW, et Klient saab Teenuste mistahes muudatusi või modifikatsioone täielikult kasutada. 3.14.2 In connection with the implementation of Updates, HW shall not represent or warrant that the Subscriber will be able to make full use of any adjustments or other modifications of the Services.
3.15 Andmed ja varundamine   3.15 Data and Backups
3.15.1 Klient vastutab Süsteemi (Keskkonna) andmete kaitse ja turvalisuse tagamise eest. 3.15.1 The Subscriber is responsible for ensuring the appropriate data integrity and security in the System.
3.15.2 Kliendi ainuvastutusel on Kliendi andmetest, Teenuste osutamiseks kasutatava Tarkvaraprogrammi kliendiosast ja muudest failidest ning andmetest, mis on vajalikud Süsteemi (Keskkonna) taastamiseks, varukoopiate tegemine ja säilitamine. 3.15.2 The Subscriber is solely responsible for making and keeping backup copies of the Subscriber’s data, client part of the Software used for the provision of the Services and any other files and any data needed to restore the System.
4. Kasutamine ebaseaduslikul eesmärgil   4. Use for Illegal Purposes
4.1 Klient on kohustatud tagama, et Teenuseid ei kasutataks viisil, mis rikuks kohalduvaid seadusi. Klient vabastab HW kõigist nõuetest ja kahjuhüvitistest, mis tulenevad sellistest kasutusviisidest ja kasutusviisidest, mis ei ole kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega. 4.1 The Subscriber is obliged to ensure that the Services are not used in such a way that would breach the applicable laws. The Subscriber will indemnify HW against all claims and losses arising from any such use and from any use that is not in accordance with the terms of this Agreement.
4.2 Teenused võivad sisaldada funktsiooni, mida on võimalik kasutada materjalide reprodutseerimiseks. Kliendil on õigus kasutada Teenuseid ainult selliste materjalide reprodutseerimiseks, mis ei ole kaitstud autoriõigusega, mille autoriõigust omab Klient või mille reprodutseerimiseks on Kliendil luba või muu õiguslik alus. 4.2 The Services may include the function which may be used to reproduce materials. The Subscriber is entitled to use the Services only for reproduction of non-copyrighted materials, materials in which the Subscriber owns the copyright, or materials the Subscriber is authorised or legally permitted to reproduce.
5. Vastutuse piirang   5. Limitation of Liability
5.1 Ühelgi juhul ei ole HW vastutav mistahes saamata jäänud tulu, andmete kadumise, dokumentatsiooni või selles sisalduvate andmete kahjustumise või mistahes kaudse, otsese, eri-, tagajärgedest tuleneva või tuletatud kahju eest (koos nimetatud “kahjud”) (mis Lepingu tähenduses hõlmavad, ent mitte ainult, maine kahjustamist või kahju, mis tekib äritegevuse katkemisest või asendussüsteemi kuludest), mis tulenevad käesolevast Lepingust või Teenuste kasutamisest  või nendele ligipääsuks kasutatavast Tarkvaraprogrammist või on nendega seotud ja seda isegi juhul, kui HW oli selliste kahjude tekkimise võimalusest teadlik ning sõltumata sellest, kas mingi tegevuse põhjus oli lepingust tulenev või lepinguväline. Samuti ei ole Kliendil õigust nõuda HW-lt hüvitist mistahes ülaltoodud kahjude eest ja HW ei hüvita Kliendile selliseid kahjusid. 5.1 In no event and no matter the circumstances shall HW be liable for any loss of anticipated profit, loss of data, damage to records or data or any indirect, special, incidental or consequential damages or loss (collectively “losses”) (which for purposes of this Agreement shall be deemed to include, but not be limited to the loss of goodwill, or loss as a consequence of any kind of business interruption or cost of replacement system) arising out of or in connection with this Agreement or the use of Services or the Software used to access or use the Services even if HW was advised of the possibility of such losses and regardless of whether the cause of action is in contract or tort. Accordingly, the Subscriber cannot claim, demand or seek recovery from HW for any of the foregoing losses, and HW will not indemnify the Subscriber for such claims.
5.2 HW ei vastuta kolmandate isikute, sealhulgas HW edasimüüjate, partnerite ja väliskonsultantide poolt antud kinnituste ja lubaduste eest, mis on seotud Teenustega või Tarkvaraprogrammiga, mida kasutatakse Teenustele ligipääsuks või nende kasutamiseks. 5.2 HW shall have no responsibility or liability in respect of any confirmations or promises given or representations made by third parties, including HW resellers, HW partners and external consultants, regarding the Services or the Software used to access or use the Services.
5.3 HW loobub kohalduva õigusega lubatud maksimaalses ulatuses osutatud Teenuste tagajärjel sellise vara kahjustumise või hävimisega seotud vastutusest, mis oma olemuselt on tavaliselt ette nähtud äriliseks kasutuseks. 5.3 To the maximum extent permitted by applicable law, HW disclaims any liability for the rendered Services as a consequence of loss or damage to property which, in view of its nature, is normally intended for commercial use.
5.4 HW ei vastuta Teenuste kasutamise, Teenuste ja toe kaudu kättesaadavate funktsioonide muudatuste ega muude modifikatsioonide eest, mida teostavad Klient ise, kolmandad isikud või HW partnerid. Lisaks ei vastuta HW Teenuste ja nendega seotud Tarkvaraprogrammi vigade ja/või tõrgete eest, mis tulenevad välistest teguritest, sealhulgas muudest tarkvaraprogrammidest või tarkvara ja Kliendi enda riistvara ning tarkvarakeskkonna vahelise integreerimise või suhtluse tagajärgedest. 5.4 HW shall have no responsibility or liability for any adjustments or other modifications in the functions available through the use of Service, the Services and support performed by the Subscriber itself or provided by third parties or partners of HW. Further, HW shall have no responsibility for any defects and/or interruptions of the Services and the Software used to access and use the Services which are a consequence of external factors, including other software programs, or a consequence of the integration of or interaction between the software making Services available and the Licensee’s own hardware and software environments.
5.5 Igas olukorras, sõltumata muudest asjaoludest, ei ületa HW kogu vastutus Lepingust või Teenuse kasutamisest või osutamisest ja Teenuse kasutamiseks vajalikust Tarkvaraprogrammist tulenevate kahjude eest Liitumistasu summat, mida Kasutaja on tegelikult tasunud. 5.5 In all and any event, no matter the circumstances, HW’s total aggregate liability for loss or damage arising out of or in connection with this Agreement or the use or performance of the Services and the Software used to access the Services shall not exceed the amount of the Subscription Fee actually paid by the User.
6. Vastutuse välistamine   6. Exclusion of Liability
6.1 Teenuseid osutatakse nende olemasoleval kujul ja HW ei anna Teenustega seoses kohalduvas õiguses sätestatud maksimaalses lubatud ulatuses mingeid garantiisid ega kinnitusi, samuti ei nõustu ta ühegi muu Teenusega seotud mistahes täiendava tingimusega.  Samuti ei ole Kasutajal õigust esitada HW vastu nõudeid, kui Teenused sisaldavad ebamugavust põhjustavaid tegureid ning HW ei kohustu neid vigu ja ebamugavusi parandama ega looma olukorda, kus Teenused töötaksid ilma katkestuste ja vigadeta. 6.1 The Services are provided “as is” and, to the fullest extent permitted by applicable law, HW makes no warranties or representations and accepts no conditions in relation to the Services. Accordingly, the User shall have no right to raise claims against HW if the Services contain inconveniences, and HW does not correct errors or inconveniences, or where the Services are not free of interruptions or errors.
6.2 Käesoleva Lepinguga piiratud vastutuse korral kehtib vastav piirang kohalduva õigusega lubatud maksimaalses ulatuses. Teatud jurisdiktsioonides ei võimalda kohaldatav õigus vastutust piirata või seda välistada, mille tulemusena ei pruugi siin toodud piirangud Kliendile osaliselt või täielikult kohalduda. 6.2 Where any liability has been limited in this Agreement, such limitation shall have effect to the maximum extent permitted by applicable law. In some jurisdictions, mandatory, statutory legislation does not allow such exclusion or limitation of liability which may entail that the limitations stated herein do not apply to the Subscriber, either in whole or in part.
6.3 Käesolevas Lepingus sätestatud tingimused lähtuvad kõikidest kohaldatavatest õigusaktidest, tavadest jms tulenevatest tingimustest ning välistavad seetõttu kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses sellistest õigusaktidest, tavadest jms tulenevate tingimuste kohaldamise. 6.3 The express terms of this Agreement are in place of all terms and obligations implied law, custom or otherwise, all of which are excluded to the fullest extent permitted by applicable law.
7. Vääramatu jõud   7. Force Majeure
7.1 Kumbki pool ei vastuta teisele poolele tekkinud sellise kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu asjaolude tagajärjel kas otseselt või kaudselt oma kohustusi mittetäitva poole poolt Lepingus sätestatud kohustuste täitmisega viivitamise, täitmise takistuse või mittetäitmise tõttu. Vääramatu jõu asjaoludeks on muuhulgas sõda ja mobilisatsioon, loodusõnnetus, streik, tööseisak, tulekahju, tootmishoone kahjustumine,  impordi- ja ekspordipiirangud, elektrikatkestused ning muud ettenägematud asjaolud, mis on puudutatud poole kontrolli alt väljas. 7.1 Neither party shall be held liable for any damage sustained by the other party as a direct or indirect consequence of the nonperforming party being delayed, prevented or hindered in the performance of its obligations under this Agreement as a result of a force majeure situation. Force majeure situations include war and mobilization, catastrophes of nature, strikes, lock-out, fire, damage to production plant, import and export regulations, power shortages and other unforeseeable circumstances beyond the control of the party concerned.
8. Üleandmine   8. Transfer
8.1 Kliendil ei ole õigust Teenuste kasutamise õigust ega ühtegi muud käesolevas Lepingus sätestatud õigust või kohustust müüa/rentida/laenata ega muul viisil üle anda ega loovutada kolmandale isikule ilma HW eelneva kirjaliku nõusolekuta. Nõusoleku olemasolu korral toimub vastav loovutamine HW poolt kehtestatud üldiste ja Kliendile kohalduvate konkreetsete juhiste alusel. 8.1 The Subscriber shall have no right to sell/rent/lend or in any other way transfer or assign the right to use the Services or any right or obligation under this Agreement to any third party without the prior written consent of HW. Where such consent is obtained, the transfer shall be executed according to general and Subscriber’s specific guidelines for such transfer set by HW.
8.2 HW-l on õigus loovutada  käesolevas Lepingus sätestatud õigused ja kohustused täielikult või osaliselt teisele HW-kontserni kuuluvale ettevõttele või kolmandale isikule ja Klient nõustub tagasivõtmatult sellise loovutusega. 8.2 HW has the right to transfer its rights and obligations under this Agreement in whole or in part to another company within the HW Group or a third party, and the Subscriber hereby irrevocably agrees with such transfer.
9. Lepingu kestus ja lõppemine   9. Term and Termination
9.1 Leping kehtib seni, kuni kõik Kliendi Teenustega liitumised on lõppenud või lõpetatud. Kliendi poolt tellitud ja tasutud Teenustega liitumised jätkuvad kuni kindlaksmääratud perioodi lõpuni (tavaliselt üks kuu). Kui ei ole sätestatud või kokku lepitud teisiti, uuenevad kõik kasutaja Teenuste liitumised automaatselt lisaperioodiks, mis võrdub lõppeva kasutusperioodiga, kui kumbki pool ei teavita teist poolt nende lõpetamisest vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne vastava kasutusperioodi lõppu. 9.1 This Agreement continues until all Subscriber’s subscriptions have expired or been terminated. Subscriber’s subscriptions ordered and paid continue for the specified term (normally one month). Except as otherwise specified or agreed, all user subscriptions shall automatically renew for additional periods equal to the expiring subscription term, unless either party gives the other notice of non-renewal at least thirty (30) days before the end of the relevant subscription term.
9.2 Klient võib Lepingu koheselt üles öelda  muutuste korral Hinnakirjas (vastavalt punktis 3.3.4 sätestatule), samuti juhul, kui HW tühistab õiguse Teenuste pakettide teatud versioone kasutada (vastavalt punktis 3.5.4 sätestatule) ja juhul, kui HW kasutab oma õigust eemaldada funktsioone ja need Teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud funktsioonid on hädavajalikud (vastavalt punktis 3.5.5 sätestatule). 9.2 This Agreement can be terminated by the Subscriber with immediate effect in the event of the change of the Price list (as provided in the Cluase 3.3.4 hereof), in the event HW revokes the right to use certain version(s) of the Services packs (as provided in the Clause 3.5.4 hereof) and in the event HW exercises it’s right to take away functions and these functions made available through use of the Services are essential (as provided in the Clause 3.5.5 hereof)
9.3 Kui Klient rikub oluliselt Lepingut, on HW-l õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest Kliendile  ja nõuda sellega kaasneva kahju hüvitamist vastavalt kohalduvale õigusele  ning kasutada omal äranägemisel kõiki võimalikke  õiguskaitsevahendeid. 9.3 In the event of the Subscriber’s material breach of this Agreement, HW shall have the right to terminate Agreement with immediate effect by notice to the Subscriber and be entitled to claim damages in this connection according to applicable law and pursue all remedies available to it.
9.4 HW võib käesoleva Lepingu üles öelda koheselt ilma ette teatamata, kui Liitumistasu ei ole makstud 30 päeva jooksul maksetähtajast arvates. 9.4 HW can terminate this Agreement with immediate effect without prior notice if the Subscription Fee has not been paid within 30 days of the due date.
9.5 HW ja Klient võivad Lepingu koheselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele, kui teine pool lõpetab oma äritegevuse või esitab või tema suhtes esitatakse avaldus tema maksejõuetuse kohta. 9.5 HW or the Subscriber can terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other party if that party ceases to conduct its operation in the normal course of business or files or becomes subject to any kind of insolvency proceedings.
9.6 Käesolev Leping ei piira HW õigust öelda Leping üles sellele kohalduva õiguse alusel. 9.6 This Agreement does not limit HW rights to terminate the Agreement under the provisions of the law applicable to this Agreement.
9.7 Lepingu lõppemisel lõpetab Klient kohe Teenuste kasutamise. 9.7 Upon the termination of this Agreement, the Subscriber shall immediately cease using the Services.
9.8 Klient on teadlik sellest, et kui õigusaktid näevad ette, et Klient on kohustatud säilitama ligipääsu oma raamatupidamisalastele andmetele ka pärast seda, kui Kliendi õigus Teenuseid kasutada on lõppenud, on Klient ainuvastutav selliste õigusaktide nõuete täitmise eest. Sellel eesmärgil võib Klient Lepingu kehtivuse ajal trükkida välja kõik vajalikud Kliendi andmed ja hoida neid trükitult arhiivis või edastada andmed muusse keskkonda või kasutada muid sobivaid vahendeid Kliendi vastavate kohustuste täitmiseks. 9.8 The Subscriber is aware that in case it is stipulated by mandatory, statutory legislation that the Subscriber is obliged to maintain accessibility to its accounting data after the Subscriber’s rights to use the Services have terminated, it is the sole responsibility of the Subscriber to comply with such legislation. For this purpose the Subscriber may, while this Agreement is still valid, print out all required Subscriber’s data and keep it archived in printed format or transfer the data to any other environment or use any other means that it considers suitable to fulfil such Subscriber’s obligations.
9.9 Lepingu lõppemisel ei ole Kliendil õigust nõuda ettemakstud Liitumistasu tagastamist, välja arvatud punktides 3.3.4, 3.5.4 ja 3.5.5 sätestatud tingimustel. Kliendi poolt Lepingu alusel tasutud Liitumistasu selline tagastamine toimub HW poolt võimalusel samal viisil, kui  Liitumistasu algselt tasuti – 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast seda, kui punktide 3.3.4, 3.5.4 või 3.5.5 alusel Kliendi poolt esitatud ülesütlemisavaldus on HW poolt kätte saadud. 9.9 Upon termination of this Agreement, the Subscriber except as otherwise specified in Clauses 3.3.4, 3.5.4 and 3.5.5 is not entitled to any reimbursement of the Subscription Fee paid in advance. Any such reimbursement of the Subscription Fee paid by the Subscriber under the present Agreement shall be paid by HW if possible by the same payment method as the Subscription Fee was originally paid by the Subscriber during 30 (thirty) days after the termination notice issued by the Subscriber under the Clause 3.3.4, 3.5.4 or 3.5.5 is received by HW.
10. Kehtivus ja eraldiseisvad sätted   10. Validity and Severability
10.1 Kui Lepingu mistahes säte osutub õigusvastaseks, kehtetuks või tühiseks, kohaldatakse sellist sätet sellele vaatamata kohalduva õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses viisil, mis järgib poolte algset tahet ning see säte ei mõjuta teiste sätete seaduslikkust ega kehtivust. 10.1 If any provision of this Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, so as to reflect the original intent of the parties, and such provision shall not affect the legality and validity of the other provisions.
11. Lepingutingimuste  kehtimajäämine   11. Survival Clause
11.1 Lepingu tingimused, mis oma olemuse poolest eeldavad nende kehtima jäämist ka pärast Lepingu lõppemist, jäävad kehtima ja on pooltele siduvad. 11.1 Any terms of this Agreement which, by their nature, extent beyond the day this Agreement comes to an end shall remain in effect and thus bind the parties.
12. Loobumissäte   12. Waiver
12.1 Kui mistahes pool ei kasuta Lepingus või seaduses sätestatud õigust või õiguskaitsevahendit või viivitab sellega, ei kujuta selline viivitus ega kasutamata jätmine endast õigusest või õiguskaitsevahendist loobumist. Lepingus või seaduses sätestatud õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamine ei takista poolt seda õigust või õiguskaitsevahendit uuesti kasutamast või kasutamast muud õigust või õiguskaitsevahendit. 12.1 If either party does not exercise, or delays exercising, a right or remedy provided by this Agreement or by law, that failure or delay will not amount to a waiver of that right or remedy by that party. The fact that a party does exercise a right or remedy provided by this Agreement or by law does not prevent that party from exercising that right or remedy again, or exercising another right or remedy.
13. Kohalduv seadus ja kohtualluvus   13. Applicable Law and Jurisdiction
13.1 Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepinguga seotud vaidlusküsimused läbirääkimiste teel. Kõigile Lepingu kohaldamisest tulenevatele või sellega muul viisil seotud vaidlustele kohaldub Eesti Vabariigi seadus ja kohtuvaidlused lahendatakse  ainult Harju Maakohtus. Pooled nõustuvad selgesõnaliselt sellise õiguse kohaldamise ja  kohtualluvusega ning loobuvad käesolevaga kõigist vastuväidetest sellele. 13.1 Parties undertake to use all appropriate measures for resolving disputes related to the Agreement through negotiations. All and any disputes arising out of the application of this Agreement or otherwise related to this Agreement shall be governed by the laws of the Estonian Republic and shall be settled exclusively by the court of Harju Maakohus. The parties expressly consent to the jurisdiction and venue of the said court and hereby waive all objections to the same.
13.2 Punktis 13.1 sätestatu ei takista HW-l kasutamast esialgset õiguskaitset või muud erakorralist õiguskaitset mistahes  kohtus, mille pädevuses on sellise õiguskaitse kohaldamine. Seadusega lubatud ulatuses võib HW pöörduda esialgse õiguskaitse saamiseks mitmesse kohtualluvuspiirkonda korraga. 13.2 Clause 13.1 does not prevent HW from seeking or obtaining injunctive relief or other extraordinary relief in any courts with jurisdiction. To the extent permitted by applicable law, HW may take concurrent proceedings for injunctive relief in any number of jurisdictions.
14. Andmete kasutamise nõusolek   14. Consent to Use of Data
14.1 Lepingu sõlmimisega nõustub Klient selgesõnaliselt sellega, et HW poolt käesoleva lepingulise suhtega seoses saadud Kliendiga seotud andmeid, nt liitutud Teenustega seotud andmed, sh ettevõtte registrikood, NACE kood, Kliendi ja all-Kliendi ning kasutajate nimi, aadress, telefon, faks, e-post, URL, kontaktisiku nimi, Kliendi tarnija nimi jms, tohib HW kontsernis kasutada Teenuste osutamise ja Lepingu täitmise ja selle haldamise eesmärgil (sh arvete väljastamiseks, võimalike nõuete esitamiseks jms).Klient annab samuti käesolevaga nõusoleku edastada ülalmärgitud andmeid, sh isikuandmeid, töötlemiseks kolmandatele isikutele (nt inkassofirmad, õiguskaitseorganid, õigusnõustajad jms isikud) nõuete esitamise, üleandmise, loovutamise, õigusmenetluste jms eesmärgil. Lisaks sellele annab Klient nõusoleku koguda ja edastada ülalmärgitud andmeid (sh isikuandmeid) ja Klienti ja temale osutatavate Teenuste kasutajaid identifitseerivaid andmeid ning andmeid Süsteemis (Keskkonnas) kasutatavate tarkvaraprogrammide, nende kasutamise aja, sageduse, iseloomu jms kohta, töötlemiseks tarkvaraprogrammide õiguste omajatele. 14.1 By signing this Agreement, the Subscriber hereby expressly accepts that any Subscriber specific information received from HW on the basis of the contractual relationship regulated by this Agreement, e.g. concerning the Services the Subscriber subscribed to, including Company Registration No., Nace codes, Name of Subscriber, Sub-Subscriber and user, Address, Tel. No., Fax No., E-mail Address, URL, Contact Name, the name of the Subscriber’s supplier etc, may be used internally within the HW Group for the purpose of  administration of the subscription to the Services and execution of the Agreement (incl. for issuing invoices, making of possible claims etc).

The Subscriber also hereby confirms its approval to transmit  the above-mentioned information, including personal data, for processing to third persons (incl collection companies, law enforcement agencies, legal councels etc) for the purposes of the submission, transfer, assignment of claims, legal proceedings etc. In addition,  the Subscriber  consents with the gathering and transmission of the above- mentioned information and the data identifying the Subscriber and the users of provided Services, incl personal data, and data about the software and its usage time, frequency, nature etc. used in the System, to the rightholders of the software for processing.

14.2 Klient nõustub sellega, et Lepinguga luuakse poolte vahel kehtiv lepinguline suhe, millega seoses on HW-l õigus ja kohustus teavitada Klienti Teenustega seotud võimalustest, millised võivad HW arvates olla Kliendi jaoks huvitavad või olulised. HW võib Kliendile selle teabe edastamiseks kasutada Teenustele ligipääsuks kasutatavas Tarkvaraprogrammis hüpikaknaid,  reklaame oma kodulehel ning faksi, posti, e-posti ja tekstisõnumeid. Kui Klient ei soovi saada vastavaid teateid mõnes või kõigis nimetatud andmekanalites, peab Klient sellest HW-d spetsiaalselt teavitama vastava e-posti aadressi kaudu või helistades HW kodulehel toodud tugiliinile. 14.2 The Subscriber accepts that this Agreement establishes an ongoing relationship, where HW has the right and obligation to inform the Subscriber of possibilities regarding the Services that in the opinion of HW might be of interest or importance to the Subscriber. The HW might use pop-up messages in the Software used for accessing the Services and ads in its website, along with fax, mail, email and phone text messages to communicate such information to the Subscriber. If the Subscriber wishes not to receive such information in some or all of these media, the Subscriber has to specifically notify HW of it by writing to the corresponding e-mail or calling the support line indicated in the HW web-site.
14.3 Klient nõustubsellega, et HW võib koguda ja kasutada tehnilist ning sellega seotud muud teavet, sealhulgas, ent mitte ainult, tehnilist teavet Kliendi arvuti, süsteemi, rakendustarkvara ning lisaseadmete kohta, mida kogutakse perioodiliselt tarkvarauuenduste, tootetoe ja muude Kliendile pakutavate teenuste parendamiseks ning tagamaks Lepingu kohast täitmist. HW võib seda teavet kasutada Kliendile suunatud Teenuste või  tehnoloogiate parendamiseks seni, kuni see on kujul, mis ei võimalda kasutaja isikut tuvastada. 14.3 The Subscriber agrees that HW may collect and use technical and related information, including but not limited to technical information about the Subscriber’s computer, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of the updates, support and other services to the Subscriber, and to verify compliance with the terms of this Agreement. HW may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify the user, to improve HW Services or technologies to the Subscriber.
15. Konfidentsiaalsus   15. Confidentiality
15.1 Kumbki pool hoiab konfidentsiaalsena teavet, mis saab talle teatavaks Lepingu täitmise tulemusel või sellega seoses, sh teave kummagi poole või nende klientide äritegevuse, müügi, turunduse või tehnilise tegevuse kohta, välja arvatud teave, mis on avalik või poolele saanud teatavaks väljaspool käesoleva Lepingu täitmist. 15.1 Each of the parties shall treat as confidential information which comes into its possession as a result of or in connection with the performance of this Agreement, whether such information relates to the business, sales, marketing or technical operations of either party or the clientele of either party or otherwise, save that which is generally known or that is already in its possession other than as a result of a breach of this Clause or in the public domain.
15.2 Kumbki pool kohustub teise poole kirjaliku loata teadlikult mitte avaldama sellist konfidentsiaalset teavet kolmandale isikule, v.a. kui seda nõuab seadus või kui see on seotud poolte õiguste ja kohustuste täitmisega käesoleva Lepingu alusel.

Klient on teadlik, et HW on arendusega tegelev ettevõte ja et arenguideede vaba liikumine on HW äritegevuse põhialus. Seetõttu lepivad pooled kokku, et Lepingu alusel poolte vahel õiguste ja kohustuste realiseerimise käigus saadud ideid, mis tekitavad ideid tarkvara arendamiseks, ei loeta konfidentsiaalseks teabeks.

Segaduste vältimiseks kinnitab Klient, et kõik allahindlused ja/või spetsiaalselt Kliendile pakutud sätted ja/või tingimused, mida HW võib Kliendile pakkuda, on rangelt konfidentsiaalsed ja Klient ei tohi teise poole kirjaliku loata seda konfidentsiaalset teavet avaldada kolmandale isikule, v.a. kui seadus nõuab teisiti.

Käesolev punkt jääb kehtima ka pärast käesoleva Lepingu lõppemist.

15.2 Neither party shall, without the written permission of the other party, knowingly disclose such confidential information to a third party, unless otherwise required by law or in connection with the performance of the rights and obligations of the parties under this Agreement.

The Subscriber acknowledges that HW is a development company and that free flow of development ideas is a fundamental basis of HW business. Therefore the parties agree that any ideas obtained or received during the performance of the rights and obligations of the parties under this Agreement that generate development ideas is not considered confidential information.

For the avoidance of doubt, the Subscriber acknowledges that any discounts and/or special Subscriber’s specific provisions and/or terms HW may offer to the Subscriber is strictly confidential and the Subscriber shall not, without the written permission of the other party, disclose such confidential information to a third party, unless otherwise required by law.

The operation of this Clause shall survive the termination of this Agreement.

16. Teated   16. Notices
16.1 Lepingu alusel esitatav juriidilise sisuga teade, muuhulgas näiteks Lepingu ülesütlemise teade, tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel teatavaks tehtud aadressile või kirja teel teise poole ametlikule aadressile. 16.1 Any notice of legal nature under this Agreement, such as inter alia Notice of Termination of this Agreement, shall be given by sending it digitally signed to the disclosed e-mail address or by  post to other party’s registered office.
16.2 Informatiivse sisuga teated, millel õiguslikke tagajärgi ei ole, võib saata e-postiga. 16.2 Any notice of informative nature which has no legal consequences can be given  by sending it by e-mail.
16.3 Sellised teated loetakse teisele poolele kätte toimetatuks: 16.3 Any such communication will be deemed to have been made to the other party:
(i) kirja teel kolme (3) päeva möödumisel postitamise kuupäevast; või (i) if by letter, three (3) days from the date of posting; or
(ii) e-posti teel päeval, mil teade teise poole elektronpostkasti jõudis. (ii) if by e-mail, on the day on which the communication is first stored in the other party’s electronic mailbox.
17. Prioriteet   17. Priority
17.1 Käesolev Leping asendab kõik varasemad lepingud ja kinnitused, mis on seotud Teenuste ja nende kasutamise tingimustega. 17.1 This Agreement replaces any previous agreements and any previous representations regarding the Services and the terms of use of the Services.
17.2 Lepingu lisad ja muudatused tuleb koostada  ja allkirjastada mõlema poole poolt Lepingu kuupäevaga samal päeval või hiljem. 17.2 Any additions or changes to this Agreement have to be made and signed by both parties and dated same day or after the date of this Agreement.
18.Eksporditingimused ja korruptsioonivastased sätted   18. Export Compliance and Anti-Corruption
18.1 Eksporditingimused. Tarkvaraprogrammile, sellega seotud teenustele ja muule HW poolt pakutavale tehnoloogiale ning nende saadustele võivad kohalduda Ameerika Ühendriikide ja muude jurisdiktsioonide  ekspordiseadused ja –eeskirjad. Kumbki pool kinnitab, et ei ole üheski USA valitsuse mustas nimekirjas. Klient ei luba kasutajatel kasutada ega võimalda neile ligipääsu  Teenustele riikides, millele USA on kehtestanud embargo või mis rikuvad mistahes USA ekspordiseadust või –määrust. 18.1 Export Compliance. The Software, related services and other technology HW makes available, and derivatives thereof may be subject to export laws and regulations of the United States and other jurisdictions. Each party represents that it is not named on any U.S. government denied-party list. The Subscriber shall not permit users to access or use Services in a U.S.-embargoed country or in violation of any U.S. export law or regulation.
18.2 Korruptsioonivastane tegevus. Klient kinnitab käesolevaga, et ei ole saanud ja talle ei ole pakutud ebaseaduslikku ega sobimatut altkäemaksu, meelehead, makset, kingitust ega väärtuslikku eset ühegi HW töötaja ega esindaja poolt seoses käesoleva Lepinguga. Äritegevuse käigus mõistlikkuse piires tehtud kingitused ja vastuvõtud ei riku ülaltoodud piirangut, kui seda ei keela kohalduv õigus. Kui Klient saab teadlikuks ülaltoodud piirangu rikkumisest, kohustub ta tegema kõik mõistlikult endast oleneva, et viivitamata teavitada sellest HansaWorldi kontserni juriidilise osakonna kontrolliüksust (legal@hansaworld.com).

Vastuolude korral käesoleva Lepingu keeleversioonide vahel juhindutakse Lepingu inglise keelsest versioonist.

18.2 Anti-Corruption. The Subscriber hereby confirms that they have not received or been offered any illegal or improper bribe, kickback, payment, gift, or thing of value from any of HW employees or agents in connection with this Agreement. Reasonable gifts and entertainment provided in the ordinary course of business if allowed by the applicable law, do not violate the above restriction. If the Subscriber learns of any violation of the above restriction, the Subscriber will use reasonable efforts to promptly notify HansaWorld Group Legal Department Compliance Division (legal@hansaworld.com).

In case of a discrepancy between the language versions of this Agreement, the English version shall prevail.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. aprill 2024

Standard Booksil on valminud uus versioon… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. aprill 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi