Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 10. jaanuar 2024

Seadistus – “Lausendamine, müük”

Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük

Müügiarvete mooduli seadistuses “Lausendamine, müük” määrad, milliseid kontosid kasutatakse vaikimisi müügi algdokumentide puhul (müügiarved ja laekumised). Siin seadistuses määratud kontosid kasutatakse siis, kui mujal (näiteks Artiklitel, Artikliklassidel, Klientidel, Kliendiklassidel) ei ole kontosid või KM koode määratud. Siin seadistuses kasutatud kontod peavad olema kirjeldatud ka sinu Kontode registris (moodul Finants), muidu programm automaatselt finantskandeid koostada ei saa.

Kui oled importinud Standard Books programmiga kaasas oleva algseadistuste faili, siis on seadistuses “Lausendamin müük” juba kontod olemas. Kui oma kontoplaani muudad, pead ka kontod selles seadistuses vastavalt muutma.

Seadistuses on mitu leheküĺge. Lahtrite täitmiseks kasuta Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni.


MÜÜGIVÕLAD VAHELEHT

Müügivõlad –  Arve kinnitamisel (st Finantskande koostamisel), debiteeritakse Müügivõlgade kontot Arve summas koos käibemaksuga. Kui sisestatakse Laekumine, sama kontot Laekumise summas krediteeritakse. Seega näitab see konto, kui palju Sinu firmale mingil ajahetkel võlgu ollakse. Sisesta siia konto number, mida soovid kasutada Müügivõlgade kontona. Kui Kliendiklassile on määratud mingi teine Müügivõlgade konto, kasutatakse seda kontot.

Vähetõen. laek. müügivõlad – Õigeaegselt maksmata arvete tasumata summade kandmiseks Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole saad kasutada hooldusfunktsiooni Vähetõenäoliselt laekuvad võlad. Sisesta siia Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade konto. Kui Kliendiklassile on määratud mingi teine konto selliste võlgade jaoks, kasutatakse seda kontot.

Kassa – Siin määratud kontot debiteeritakse sularahamüügil (kui kinnitatakse Kassasissetulekuorder). Müügivõlgade konto asemel. Kui Kassaorderil kasutatud Tasumistingimusele on määratud mingi teine konto, kasutatakse seda.

Käibemaks – Seda kontot kasutatakse käibemaksusummade registreerimiseks riikides, kus müügisummad esitatakse koos käibemaksuga (st kui on märgitud allpool kirjeldatud valik Käive koos KM- ga). Sellisel juhul krediteeritakse Arvest Finantskande koostamisel Müügikontot summas koos käibemaksuga, tagamaks korrektne saldo. Siin määratud KM kontot debiteeritakse käibemaksu kogusummas.

Ümardamine – Iga Arve kogusumma ümardatakse üles- või allapoole vastavalt selle Valuutale määratud ümardamise reeglitele (Üldise mooduli Valuuta ümardamise seadistuses). Arve kinnitamisel kantakse ümardamisest tulenev kasum või kahjum siin määratud kontole.
Arvete jaoks, millel ei ole Valuuta määratud ja Arvete jaoks, millel määratud Valuutat ei ole sisestatud “Valuuta ümardamise” seadistusse, pannakse ümardamise reeglid paika Üldise mooduli seadistuses Ümardamine. Ümardamisest tulenev kasum või kahjum kantakse siin määratud kontole. Seda kontot saab määrata ainult seadistuses “Lausendamine, müük” ja on seega kasutusel ka Ostuarvete moodulis koostatud kannetel.

Kassa-ale – Kui õigeaegselt tasutud Arve puhul antakse Kliendile ekstra allahindlust, debiteeritakse siin määratud kontot selle allahindluse summas. Kassa-ale määratakse Tasumistingimuste seadistuses.

Kassa-ale KM deebet – Kui kassa-ale andmisega väheneb ka käibemaks, debiteeritakse seda kontot vastavalt. Selle konto kasutamine sõltub kohalikust seadusandlusest.

Objekt müügivõlgadele – Arvete kinnitamisel koostatavatel Finantskannetel kantakse kõik Tasumistingimuste kaardil toodud Objektid Müügikonto(de) kreeditkonteeringule. Kui märgid antud valiku, kantakse need ka Müügivõlgade konto deebetkonteeringule.

Allsüsteemi kontroll – Märgi antud valik, kui soovid kasutada allsüsteemide kontrolli funktsiooni Müügiarvete moodulis. See tähendab, et määratud kontosid (näiteks Müügivõlgade kontosid) saab kasutada vaid allsüsteemidest (st Arvetest või Laekumistest) koostatud kannetel. Kui proovid sellisele kontole koostada kannet käsitsi Finants moodulist (kasutades Kannete registrit), näed ekraanil veateadet. See funktsioon ei takista Finants moodulis Laekumisi sisestamast. Samas ei saa Sa Müügivõlgade kontot kogemata valesti muudel Finantskannetel kasutada, mis võiks konto saldo valeks muuta.
Selle funktsiooni kasutamiseks pead määrama kontod, mida allsüsteemide kontrolliks kasutatakse. (st kontod, mida ei tohi kasutada Kannete registris). Kasuta kontode määramiseks Üldise mooduli seadistust “Allsüsteemide kontrollkontod“.
Pea meeles, et antud valiku märkimine määrab allsüsteemide kontrolli vaid määratud kontodele Müügiarvete moodulis. Samanimeline valik on ka seadistuses “Lausendamine, ostud“, mis käivitab sarnase kontrolli Ostuarvete mooduli kontode jaoks.

Arve muudab ladu – Sellel valikul on kaks funktsiooni. Esiteks määrab see, kuidas Arve laoseise muudab. Kui kasutatakse seda valikut, vähendab Books iga Arvel oleva Laoartikli laoseisu Arve kinnitamisel selle koguse võrra. Artikli piisavust laos ei kontrollita, kui Logistika mooduli “Laoseadistustes” ei ole märgitud valik “Ära luba lähetada miinusesse“. Teiseks funktsiooniks on kaasata Arve kinnitamisel koostatavale Finantskandele ka kulukonteeringud (kui pead laoarvestust Finants moodulis).
Sellel valikul on mõju vaid siis, kui Lähetused koostatakse otse Arvetest (st kui ei ole Müügitellimust). Muul juhul vähendatakse laoseise Lähetuste koostamisel Müügitellimustest. Seda seadistust saad igal üksikul Arvel muuta, kasutades Arvel valikut “Muuda ladu“.

Käive koos KM-ga – Märgi antud valik, kui soovid, et Arvest Finantskande koostamisel krediteeritaks Müügikontot summas koos käibemaksuga. Selleks pead määrama ka Käibemaksu konto eespool, mida debiteeritakse käibemaksu kogusummas, tagamaks korrektse saldo.

KM-koodi kontroll – See funktsioon kontrollib Arvele sisestatud KM koodi. Arvele Artikli sisestamisel võetakse KM kood kas Kliendilt, Artiklilt, Artikliklassilt või antud seadistuse 3. osalt. Kui märgid antud valiku, peab see KM kood olema sama, mis Müügikontole määratud. Kui Konto kaardil pole KM koodi määratud, hoiatust ei anta.
Kui kasutad antud funktsiooni, määra võimalike vastuolude ärahoidmiseks kõikidele Müügikontodele KM koodid ning sisesta samad KM koodid ka Klientidele, Artiklitele ja Artikliklassidele ning samuti antud seadistuse kursikontod kaardil.

Konteeri laekumise KM -See funktsioon võimaldab arvestada käibemaksu vastavalt Laekumistele (mitte Arvetele), mida kasutatakse Inglismaal kassapõhisel käibemaksu arvestusel. Sellised kasutajad peavad samuti jälgima, et seadistuse “Lausendamine, ostud” 1. osal oleks märgitud valik “Konteeri tasumise KM” ja et kõigile Finants moodulis sisestatud KM koodidele oleksid määratud Laekumise KM ja Tasumise KM kontod.

Kassaale KM-ta – Kasuta seda valikut, kui soovid, et kassa-ale protsent (määratakse Tasumistingimuste seadistuses) arvutataks Arve käibemaksuta summalt. Vastasel juhul arvutatakse see käibemaksuga kogusummalt. See valik kehtib ainult Müügiarvete moodulis.

Info kande E osale – Kui Arvetest ja Laekumistest koostatakse automaatselt Finantskanded, kasuta seda valikut, kui soovid, et kande E osal oleksid näha Arve number, Laekumistähtaeg ja Klient (Arvete puhul) või Laekumise number, Tasumise kuupäev ja Klient (Laekumiste puhul). See seadistus kehtib ainult Müügivõlgade konto konteeringutele. Seda seadistust saad igal üksikul Arvel või Laekumisel muuta, märkides valiku “Info kande E- osale“.

Kasuta ainult nummerdatud ettemakse – Kui Klient maksab Sulle konkreetsele Arvele viitamata, saad sellised Laekumised sisestada Laekumiste registrisse, sisestades Laekumise D osale Ettemaksu numbri nummerdatud Ettemaksu Laekumine) või ilma Ettemaksu numbrita (an nummerdamata Ettemaksu Laekumine). Kui tuleb aeg koostada Arve, saad selle siduda mõlemat tüüpi Laekumistega, kuid see protseduur on lihtsam, kui kasutad Ettemaksu numbreid.
Märgi antud valik, kui Sa ei soovi, et sisestataks ilma Ettemaksu numbrita Laekumisi. Nõnda ei saa Laekumist enne salvestada, kui kõigile selle ridadele on sisestatud kas Arve number või Ettemaksu number. Sellist valikut ei ole seadistuses “Lausendamine, ostud“, seega siin tehtud valik takistab sisestamast Ettemaksu numbrita Tasumisi ka Ostuarvete moodulis.
Müügiarvete moodulis saad tagada ka, et iga Ettemaksu number, mida Laekumistel kasutatakse, oleks ka mingi Müügitellimuse number. Seda saad seadistada, märkides Müügihalduse mooduli seadistuses “Ettemaksud” valiku “Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit“. See on vajalik, kui Ettemaksud laekuvad vastavalt väljastatud Müügitellimustele.

Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid – Märgi antud valik, kui soovid, et Ettemaksu numbriga Laekumiste sisestamisel kasutatakse alati ainulaadseid ettemaksu numbreid. See tähendab, et kui kasutad ka Müügihalduse mooduli Ettemaksude seadistuse valikut Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit, saad iga Müügitellimuse kohta registreerida vaid ühe ettemaksu.
Samasugune valik on ka seadistuses “Lausendamine, ostud“, nii et antud valik kehtib ainult Müügiarvete moodulis.

Muuda arve koostmisel baasvaluutakurssi, Muuda arve koostamisel valuutakurssi – Tellimusest Arve koostamisel määravad antud valikud ära Arve Valuuta kaardil kasutatavad baasvaluuta- ja valuutakursi. Nende valikute märkimata jätmisel võetakse kursid Tellimuselt. Nende valikute märkimisel aga kasutatakse viimaseid kursse, kuigi Artiklite hindu Valuutas ei muudeta. Nii esitatakse Kliendile arve siiski kokkulepitud summale, kuid Arve väärtus kohalikus Valuutas (ning ka väärtus Finants moodulis) erineb Tellimuse väärtusest. Kui soovid Arvel kasutada uut baasvaluuta- ja valuutakurssi (ning samas säilitada Finants moodulis esialgse väärtuse kohalikus Valuutas), salvesta Arve ja seejärel vali Operatsioonide menüüst käsklust “Arvuta hinnakirja artiklid ümber“.

Ära luba ilma numbrita kreeditarveid – Märgi antud valik, kui soovid Kreeditarved alati siduda alusarvetega.

Kasuta kreeditarvetel eraldi müügikontosid – Tavaliselt kasutatakse Arvetel ja Kreeditarvetel samasid Müügikontosid ja KM koode. Need kontod ja koodid saad määrata Artiklil, Artikliklassil ja antud seadistuse 3. osal. Kui tahad Kreeditarvetel kasutada erinevaid Müügikontosid ja KM koode, märgi antud valik ja sisesta kasutatavad kontod ja koodid Artikliklassi Kreeditkontode kaardile ja antud seadistuse 4. osale.

Iga kliendi kohta eraldi rida pangakontole – Tavaliselt on mitmerealisest Laekumisest koostatud Finantskandel üks deebetkonteering pangakontole. Märgi antud valik, kui soovid, et iga Laekumise rea kohta koostatakse eraldi deebetkonteering. Iga deebetkonteeringu Sisu väljal näed Arve numbrit ja Kliendi nime, nii et kui soovid seda informatsiooni näha Kontode võrdluse registris, peaksid märkima antud valiku.


KM ja MAKSUD VAHELEHT

Baashind – Antud valikutega määra ära, kas Artiklikaardil on Baashinnad koos käibemaksuga või koos käibemaksu ja mingi teise maksuga (nagu näiteks keskkonnamaks). Käibemaksu- ja maksumäärad kirjeldatakse Finants mooduli “KM koodide” seadistuses.

Käibemaksukoodidega määratakse, milliseid KM kontosid kasutatakse Arvest Finantskande koostamisel ning millist KM määra kasutatakse. KM koodid seadistatakse Finantsmooduli seadistuses Käibemaksukoodid.
Igale Artiklile on võimalik määrata eraldi KM kood. Sisesta siia KM kood, mida soovid kasutada vaikimisi, kui Artiklile, Artikliklassile või Kliendile ei ole määratud oma KM koodi. Tavaliselt, kui Sinu firma on käibemaksukohuslane, on selleks standardmäära tähistav KM kood. Vastasel juhul on selleks nullmääraga KM kood.
Määrata tuleb kolm vaikimisi kasutatavat KM koodi: millist neist Arvel kasutatakse, sõltub sellest, millises käibemaksutsoonis Klient asub (määratakse Kliendi kaardi Ettevõtte osal).


KURSIKONTOD VAHELEHT

Paljusid kontosid seadistuse sellelt osalt kasutatakse, kui Arvetest ja Laekumistest koostatavatel Finantskannetel toimub Valuuta konverteerimine.

Kursi mahakandmine, Kursi ümardamine, EMU kursi ümardamine, EMU kursi mahakandmine
Neid kontosid kasutatakse, kui Arvet tuleb käsitleda täielikult tasutuna, vaatamata sellele, et saadud summa pisut Arve summast erineb, eeldusel et erinevus jääb lubatud piiridesse. See erinevus kantakse ühele neist kontodest järgmistel alustel:

Kursi mahakandmine – kui Saadud Valuuta ei erine Arve Valuutast ja see Valuuta ei ole EMU liige;

Kursi ümardamine – kui Saadud Valuuta erineb Arve Valuutast ja Saadud Valuuta ei ole EMU liige;

EMU kursi ümardamine – kui Saadud Valuuta erineb Arve Valuutast ja Saadud Valuuta on EMU liige;

EMU kursi mahakandmine – kui Saadud Valuuta ei erine Arve Valuutast ja see Valuuta on EMU liige.

Lubatud piir määratakse Valuutade registris. Kui see on märgitud ka kohalikku Valuutat tähistaval kaardil, saad seda funktsiooni kasutada kohalike Arvete (st Arvete, mis on kohalikus Valuutas) väikeste summade automaatseks mahakandmiseks, vähendades sellega vajadust kasutada hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine).
Lähemalt loe selle funktsiooni kasutamisest Valuutakaardi EMU ja Ümardamise kaarte kirjeldavatest lõikudest allpool. Pea meeles, et juhul kui erinevus on tingitud muutusest baaskursis, ei kanta seda ühele siin määratud kontodest, vaid Kursikasumi või Kursikahjumi kontole. Mahakandmiste kontot kasutatakse tavaliselt veel lootusetute võlgnevuste jaoks, mis kantakse maha, kasutades Laekumise Operatsioonide menüü funktsiooni Lisa mahakandmine või hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine).

Ettemaks – Võid kasutada eraldi kontot juhul, kui lased oma Klientidel osta Ettemaksuga ilma konkreetsele Arvele viitamata (tavaliselt enne Arve koostamist). Määra see konto (ettemaksukonto) siin ja märgi Kliendikaardi Tingimuste kaardil valik “Ettemaks”. Kui Ettemaksu Laekumine kinnitatakse, krediteeritakse selle summas siin näidatud kontot.
Kui Kliendiklassi kaardil on määratud mingi teine Ettemaksu konto, kasutatakse seda.

Ettemaksu KM – Seda välja kasutatakse, kui Ettemaksu Laekumisest koostatud Finantskandel näidatakse eraldi käibemaksu. Seda kasutatakse Venemaal ja Inglismaal (kassapõhine käibemaksu arvestus). Kui sisestatakse Ettemaksu Laekumine, tuleb Laekumise kaardi E osal näidata KM kood ja summa. Kui KM koodi väljale on midagi sisestatud, debiteeritakse Laekumise kinnitamisel käibemaksusumma ulatuses siin näidatud kontot ja krediteeritakse sellele KM koodile määratud Laekumise KM kontot (või Müügi KM kontot, kui Laekumise KM kontot ei ole määratud).

Pangakulu – Sisesta siia konto, mida krediteeritakse Laekumisega seotud panga teenustasudega.


MÜÜK VAHELEHT

Arve kinnitamisel, kantakse selle Artiklite summad ilma käibemaksuta Müügikonto kreeditisse. Et omada ülevaadet eri tüüpi toodete müügist, võib olla kasulik pidada mitut Müügikontot. Selleks saad igale Artiklile määrata eraldi Müügikonto. Siia sisesta Müügikonto, mida soovid kasutada vaikimisi. Seda kontot krediteeritakse, kui Artiklile või Artikliklassile ei ole oma Müügikontot määratud.
Sisestada saad kolm vaikimisi kasutatavat Müügikontot: millist neist mingi Arve puhul kasutatakse, sõltub sellest, millises käibemaksutsoonis Klient asub (määratakse Kliendi kaardi Ettevõtte osal).


KREEDITARVED VAHELEHT

Kui tahad kreeditarvete puhul kasutada eraldi vaikimisi Müügikontosid ning KM koode, sisesta need siia. Ära unusta 1. osal märkimata ka valikut “Kasuta kreeditarvetel eraldi müügikontosid“. Nende väljade kohta loe palun lõigust eespool. Neid kontosid ja KM koode kasutatakse juhul, kui Artikliklassile või Klassi mitte kuuluvale Artiklile ei ole määratud oma Müügikontot või KM koodi. Kui jätad ühe nendest väljadest tühjaks, kasutatakse antud seadistuses 3. osal määratud standardkontot või KM koodi.

Sind võivad huvitada ka need artiklid:

Seadistus “Lausendamine, ostud”

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Kuidas Viimsi Vesi koostab arveid ühe päevaga?

18. aprill 2024

Viimsi Vesi… Loe edasi

APRILLI NIPINURK – kliendiklassifikaatorid, varjatud rida müügiarvele, automaatlausendite ja arvutusvalemite seadistamine jpm

17. aprill 2024

APRILLI NIPID Mis… Loe edasi