Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 26. märts 2024

Seadistus “Lausendamine, ostud”

Moodul Ostuarved > Seadistused > Lausendamine, ostud

Ostuarvete mooduli seadistuses “Lausendamine,ostud” määrad, milliseid kontosid kasutatakse vaikimisi ostu algdokumentide puhul (ostuarved ja tasumised). Siin seadistuses määratud kontosid kasutatakse siis, kui mujal (näiteks Artiklitel, Artikliklassidel, Tarnijatel, Tarnijaklassidel) ei ole kontosid või KM koode määratud. Siin seadistuses kasutatud kontod peavad olema kirjeldatud ka sinu Kontode registris (moodul Finants), muidu programm automaatselt finantskandeid koostada ei saa.

Kui oled importinud Standard Books programmiga kaasas oleva algseadistuste faili, siis on seadistuses “Lausendamine ost” juba kontod olemas. Kui oma kontoplaani muudad, pead ka kontod selles seadistuses vastavalt muutma.

Seadistuses on mitu leheküĺge. Lahtrite täitmiseks kasuta Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni.


Lehekülg Ostuvõlad
Ostuvõlad – Kui Ostuarve kinnitatakse (st sellest koostatakse kanne Finantsi), krediteeritakse selle käibemaksuga summas Ostuvõlgade kontot. Tasumise sisestamisel debiteeritakse selle summas sama kontot. See konto näitab seega firma võlgnevuste seisu.
Sisesta siia Ostuvõlgade jaoks kasutatava konto number. Kui selline konto on määratud Tarnija või Tarnijate klassile, kasutatakse seda.

Eelkonteeritud ostuvõlg – Ostuarve summa on võimalik kanda kõigepealt vahekontole ning seejärel tavalisele Ostuvõlgade kontole, kui see kinnitatakse. Kui soovid kasutada seda võimalust, mis võimaldab teha hiljem parandusi Kulukontodele, määra siin krediteeritav vahekonto.

Kassa – Konto, mida krediteeritakse Ostuvõlgade konto asemel kui kinnitatakse Sularahaostuarve. Kui sama konto on määratud Ostuarvel kasutatud Tasumistingimusel, kasutatakse seda.

Kassa-ale / EL Allah. / Eksport Allah. – Kui ostuarvega kaasneb soodustus, kui arve tasuda õigeaegselt, siis siin määratud kontot kasutab programm finantskandel, mis tekib Tasumise kinnitamisel.
Kasuta Tasumistingimusi, et kassa-ale seadistada.

Ettemaks
– Kui kasutad teatud Tarnija puhul Ettemakse, konkreetsele Ostuarvele viitamata, võid need sisestada Tasumiste registrisse Ettemaksu numbriga D osal või ilma Ettemaksu numbrita. Selliste Tasumiste jaoks saad kasutada eraldi kontot (ettemaksukonto). Määra see konto siin ning märgi valik ‘Ettemaks’ tarnija kaardi 3. osal. Kui Ettemaks sisestatakse ja kinnitatakse, kantakse selle summa siin määratud kontole.
Kui sama konto on määratud Tarnijate klassi kaardil või tarnija kaardi 2. osal, kasutatakse seda.

Panga teenustasu – Sisesta siia konto, mida debiteeritakse panga teenustasudega, mis võivad kaasneda Tasumistega. Kassa-ale Kui Ostuarve tasutakse õigeaegselt, ning sellega kaasneb kassa-ale, krediteeritakse kassa-ale summas siin näidatud kontot. Kassa-ale seadistatakse Tasumistingimuste seadistuses.

Kinnipidamise maks – Kui sisestad ostuarvet, millele rakendub kinnipidamismaks, siis sisestad kinnipidamise maksu summa ostuarve jalusesse vastavasse lahtrisse. Kui sa kinnitad ostuarve, siis finantskandel krediteeritakse maksu summas seda kontot, mis siin seadistuses määratud.

Ümardamine – Seda kontot kasutab programm siis kui saabub tarnija e-arve, kuhu on lisatud ümardamise info. Kui on ümardamise info olemas, siis tarnija e-arvele lisatakse lisarida Ümradamise kontoga. Kui konto on siin seadistuses täitmata, ilmub teade “Ümardamise konto puudub”
Kui koostad sellest e-arvest Ostuarve, kus “Kokku” summa päises ja ridade summad koos käibemaksuga erinevad, siis lisatakse ostuarvele lisarida Ümardamise kontoga. Kui konto on siin seadistuses täitmata, ilmub teade “Ümardamise konto puudub. Kontrolli lausendamist”.


VALIKUD:

Objektid ostuvõlgadele – Kui see seadistus on aktiivne, kannab programm Tarnija kaardil olevad Objektid kõigile selle Tarnija Ostuarvetele. Ostuarve kinnitamisel kantakse kõik sellel osal olevad Objektid kandel Kulukonto deebetkonteeringule. Kui see valik on märgitud, kantakse need ka Ostuvõlgade konto kreeditkonteeringule.

Allsüsteemi kontroll – Märgi see valik, kui soovid Ostuarvete moodulis kasutada allsüsteemide kontrolli funktsiooni. See tähendab, et teatud kontodele (nt Ostuvõlgade kontole) on võimalik kandeid koostada vaid allsüsteemide kaudu (st Ostuarvete või Tasumiste kaudu). Kui üritad sellisele kontole Finantsis otse kannet koostada, saad ekraanile veateate.
See funktsioon ei takista Tasumiste sisestamist Finantsi. Siiski ei luba see kasutada Ostuvõlgade kontot.
Funktsiooni kasutamiseks pead määrama kontod, mis kaasatakse allsüsteemide kontrolli (st kontod, mida ei tohi kasutada kandeid otse Finantsi koostades). Seda saad teha Üldise mooduli seadistuses ‘Allsüsteemide kontrollkontod’.
Pea meeles, et selle linnukesega määratakse kontroll ainult märgitud Ostureskontro kontode üle. Samasugune valikuruut on ka Müügireskontro seadistuses ‘Lausendamine müük’, mis käib Müügiarvete kontode kohta.

Info kande E-osale – Kui Ostuarvetest ja Tasumistest koostatakse automaatselt kanded, kasuta seda valikut, kui soovid, et Arve number, Tasumistähtaeg ja Tarnija (Arvete puhul) või Tasumise number, Tasumise kuupäev ja Tarnija (Tasumiste puhul) näidataks kande E osal. See kehtib ainult Ostuvõlgade konto konteeringule.
Seda seadistust saad muuta igal üksikul Ostuarvel või Tasumisel.

Objektid ettemaksu kontole – Tasumise sisestamisel võetakse Objektid Ostuvõlgade konto deebetkonteeringule tasutava Ostuarvelt. Ettemaksude puhul ei ole Ostuarvet, millelt Objekte võtta. Selle asemel võetakse Objektid Tarnija kaardilt: märgi see valik, kui soovid, et see nii toimuks. Kui see valik ei ole aktiivne, ei pakuta Ettemaksudele vaikimisi Objekte.

Tarnija objektid laokontole – Lao sissetulekute sisestamisel võetakse Objektid Tarnija kaardilt. Kui Lao sissetulekust koostatakse kanne, kantakse need Lao ja Ostureskontro võrdluse konto kreeditkonteeringule. Märgi see valik, kui soovid, et need kantaks ka Lao konto deebetkonteeringule.

Muuda arve koostamisel baasvaluutakurssi / valuutakurssi
 -Kui sa koostad ostuarvet Ostutellimusest, siis need valikud uuendavad baasvaluuta ja valuutakursse Ostuarve “Valuutad” lehel. Kui need valikud pole märgitud, siis kursid võetakse vastavalt seadistusele “Ostuarve seadistused” (moodul Ostuarved).
Sama kehtib juhul, kui koosta ostuarve Laosissetulekult – baasvaluuta ja valuutakursid kopeeritakse Laosissetulekult ostuarvele, kui sa neid valikuid ei märgi.

Iga tasumise kohta eraldi rida pangakontole – Kui sisestad tasumise mitme reaga, siis tavajuhul krediteeritakse finantskandel panga kontot ühe koondreana. Märgi see valik, kui soovid, et iga tasumise rida oleks ka finantskandel eraldi reana kajastatud. Finantskande kirjelduses on näha ostuarve nr ja tarnija nimi.

Objektid pangakontole
– Kui tasumisest tekib finantskanne, siis kõik objektid tasumise F osalt kanduvad edasi selle finantskandele võlakontole. Selle valiku märkimisel kanduvad objektid ka panga ja kassa konto ridadele. See valik töötab koos valikuga “Objektid ostuvõlgadele”. Kui mõlemad on valitud, siis tasumise finantskandele tuleb ostuarve päiselt objekt nii ostuvõla kontole kui tasumisviisil olevale pangakontole.

Ära lisa arve päise objekte kulukontole – Üldiselt ei ole võimalik ühel ostuarvel määrata mitut objekti, mis kuuluvad sama objektitüübi alla. Näiteks, kui oled ostuarve päises määranud objekti tüübist A, siis ei saa sa ridadele valida mõnda teist samasse objektitüüpi kuuluvat objekti. Käesolev valik on mõeldud peamiselt riigiasutustele, ja kui see on märgitud, siis ostuarve päisesse sisestatud objekti ei kanta automaatselt kaasa finantskandele.

Ära luba arvet üle maksta – Märgi see valik, kui sa ei taha lubada ostuarvete ülemaksmist. Märkides  selle valiku, ei lase programm teha Tasumist summas, mis on suurem kui arve saldo. Kui sa krediteerid ostuarvet, siis ei lase programm krediteerida suuremas summas kui oli algne arve.

Ära luba sama tarnija arvenr-ga arveid – Tarnijalt saadud arve number on number, mis lisatakse tarnija ostuarve peale. Kui sa salvestad ostuarvet, siis programm kontrollib, kas sama tarnija arvenumbrit on varem kasutatud mõnel varasemal sama tarnija ostuarvel või kulutusel. Vaikimsi, kui programm leiab sama arve nr, siis ilmub hoiatus, kuid arve siiski salvestatakse. Märgi see valik siis, kui soovid, et programm ei laseks arvet üldse salvestada. See aitab vältida ostuarvete topelt sisestamist.


VAHELEHT “KM-koodid

Kassa-ale KM– Seda välja kasutatakse vaid siis, kui kassa-ale võib muuta Ostuarvel toodud KM summat. Kontrolli kohalikku KM seadusandlust.

Numbrita ettemaksu KM / Numbriga ettemaksu KM – Neid välju kasutatakse, kui Ettemaksudest koostatud kannetel on välja toodud käibemaks. Nii on see Venemaal ja kassapõhise KM süsteemi kasutamisel Inglismaal, kus Ettemaksudel tuleb näidata ka käibemaks. Kui Ettemaks registreeritakse, tuleb kaardil näidata KM kood ja KM summa. Kui KM kood on määratud, krediteeritakse KM summas Ettemaksu KM kontot ning debiteeritakse Nummerdatud ettemaksu KM kontot. KM kood Eestis, KM kood EL, KM kood mitte EL.
KM koodid määravad, millist KM kontot kasutatakse, kui Ostuarvest koostatakse kanne Finantsi ning samuti KM protsendi. KM koodid kirjeldatakse KM koodide seadistuses Finantsis.
Igale kontole saad anda eraldi KM koodi. Sisesta siia KM kood, mida soovid kasutada vaikimisi, kui Ostuarvel kasutatakse kontot, millele ei ole oma KM koodi määratud. Tavaliselt on selleks standardprotsendiga KM kood. Selleks võib olla ka nt null-protsendiga KM kood.
Kirjeldada tuleb kolm vaikimisi kasutatavat KM koodi: millist neist Ostuarvel kasutatakse, sõltub vastava Tarnija Piirkonnast (määratakse Tarnija kaardil).

KM-kood Eesti – Käibemaksukoodi järgi valib programm, millist kontot debiteerida ja mis summas, kui kinnitad ostuarve. Vaikimisi pakub programm KM-kood-i ostuarve ridadele nii:

  1. KM-kood tarnija (Kontakti) kaardilt;
  2. KM-kood Konto kaardilt;
  3. Siin Lausendamise seadistuses määratud KM-kood. Selle valiku puhul kontrollib programm käibemaksutsooni tarnija Kontakti kaardil.

Igal ostuarve real saad soovi korral KM-koodi muuta.

Kui soovid, et kreeditarvetel kasutaks programm erinevat käibemaksukontot, siis saad need määrata Käibemaksukoodide seadistuses (moodul Finants).

Käibemaksusumma ostuarvele – Kui sisestad ostuarvet ja lisad ridu, siis “Arvestatud KM” lahter ostuarve jaluses uueneb automaatselt, vastavalt ridadele valitud KM-koodidest ja summadest.
Kui käibemaksusumma kokku on tarnija ostuarvel erinev kui “Arvestatud KM” väljale automaatselt arvutunud summa, siis tuleb kasutajal õige KM summa lisada ise ostuarve päisesse lahtrisse “Käibemaks“. Ostuarve kinnitamisel tekkivale finantskande läheb käibemaksusumma ostuarve päisest. Kui päise lahter on tühi, siis kasutatakse jaluses olevat “Arvestatud KM” summat.
Kui sa täidad ostuarve päises käibemaksu summa ise, siis korrigeeritakse automaatselt esimesele KM-kontole konteeritavat summat, et käibemaksu kogusumma oleks õige.
Kui sul on teada iga rea käibemaksusumma eraldi, siis võid sisestada KM-summad igale reale ise. Sisestaded igale reale KM summasid, uueneb päises käibemaksu kogusumma automaatselt. Sellepärast tuleb täita kM summa igal real või jätta kõikidel ridadel täitmata. Ainult valitud ridadele KM summa täitmine ei ole võimalik.

Objektid käibemaksukontole – Selle valiku aktiveerimisel kantakse ostuarvele märgitud Objektid finantskandele deebet poolele.
Kui samas seadistuses on märgitud valik “Konteeri tasumise KM” ja/või “Konteeri ettemaksu KM”, siis kantakse Tasumisele sisestatud Objektid tasumise finantskandele, käibemaksukonto reale.

Maksujärgne KM – Selle valikuga konteeritakse Tasumiste käibemaks, mida nõutakse Lätis ja kassapõhise KM arvestuse puhul Inglismaal. Kui see valik on aktiivne, peab iga KM koodi jaoks olema määratud, Tasumise KM konto Finantsi seadistuses ‘KM koodid’.
Kassapõhise KM arvestuse kasutajad Inglismaal peavad märkima ka valiku ‘Konteeri laekumise KM’ seadistuse ‘Lausendamine müük’ ning määrama Laekumise KM kontod kõigile KM koodidele.

Konteeri ettemaksu KM – See valik võimaldab konteerida Ettemaksude käibemaksu, mida nõutakse kassapõhise KM arvestuse kasutajatelt Inglismaal. Ettemaksudel ei ole märgitud Ostuarve numbrit, kuid on Ettemaksu number osal D. Kui see valik on aktiivne, peavad olema määratud Ettemaksu KM kontod nii nummerdatud kui nummerdamata Ettemaksude jaoks.

Lisaks määrab see valik, kuidas käibemaks arvutatakse nende ettemaksude puhul, mis on seotud Ostutellimustega. Kui sa sisestad ostutellimuse numbri Tasumise ridadele, siis KM-kood ja KM summa tuuakse automaatselt Ostutellimuselt üle.

Käibemaksu summa arvutamine:
Käibemaksuta

KM arvutatakse ja näidatakse ridadel, aga ei kanta edasi finanstkandele.
KM kõikidele tarnijatele
KM summa arvutatakse ettemaksu tasumistel, mis on seotud Ostutellimustega, sõltumata KM-tsoonist.
KM Eesti hank.-le ja välishank.-te teenustele/tavaartiklitele
KM summa arvutatakse ettemaksu tasumistel, mis on seotud Ostutellimustega, mille tarnija asub Eestis. Samuti tavalistele ja teenusartiklitele, mis on seotud tarnijatega, kes asuvad EU tsoonis (Konteeri KM) ja väljaspool EU-d (Konteeri KM).

Ettemaksu tasumised, mis ei ole ostutellimustega seotud (ostutellimuse nr väli on tühi tasumise ridadel, kuid on täidetud ettemaksu number), pead sa määrama KM-koodi ja KM summa käsitsi.
Kui kasutad 2. või 3. valikut, siis ettemaksu tasumise käibemaksu summa sõltub järgmisest valikust “Ettemaks ei sisalda käibemaksu”

Ettemaks ei sisalda käibemaksu – Kui kasutad ühte eelmisest valikust, et ettemaksu KM konteerida, siis vaikimisi kantakse ettemaksu kontole kogu ettemaksu summa koos käibemaksu summaga, ning käibemaksu summas krediteeritakse ettemaksu KM kontot, ja debiteeritakse käibemaksu kontot (Finants mooduli seadistusest KM-koodid).
Märgi see valik siin, kui soovid, et ettemaks kontot debiteeritakse ainult ettemaksu summas, ilma KM summata. Ettemaksu KM kontole ei toimu konteeringut.
See valik ei avalda mõju, kui sa ei konteeri käibemaksu ettemaksudelt.


Kreeditarvete käibemaks müügi KM kontole
– Kui koostad kreeditarve, siis tavaliselt tekib algsest ostuarvest vastupidine kanne. Kasuta seda valikut, kui soovid, et programm kasutaks sisendkäibemaksu konto asemel müügi käibemaksu kontot.

Ära aseta käibemaksu koodi tasumisele – Kui sa hakkad ostuarvet tasuma, siis ostuarve esimeselt realt võetakse KM kood ja KM summa ning näidatakse Tasumise real.
Kui sa kasutad valikut “Konteeri ettemaksu KM“, siis konteeritakse käibemaks Tasumiselt, krediteerides käibemaksu kontot (KM-koodid seadistusest).
Kui tasutaval ostuarvel on eri ridadel erinevad KM koodid, siis tuleb seda arvestada ka Tasumisest tekkinud finantskandel. Sa võid Tasumisel eemaldada KM koodid ja KM summad ridadelt, või kasutada seda valikut siin. Selle valikuga jäävad Tasumisel need lahtrid tühjaks. Kui lahtrid on tühjad, siis tasumise finantskandele kantakse eraldi read iga KM koodi kohta, mida ostuarve ridadel kasutati.
See valik ei mõjuta ettemakse. Ehk kui sa määrad tasumise ridadel Ostutellimuse numbri, siis KM kood ja KM summa on ikka näha ka tasumise ridadel. Kui sa kasutad “Konteeri ettemaksu KM” valikuid eespool, siis KM koodi järgi valitakse käibemaksu Konto. Kui eemaldad KM koodi ja KM summa tasumise ridadelt, siis käibemaksu ei konteerita.

Nõua rea KM kui KM erineb ning esineb enam kui üks KM kood – Kui kasutad eespool valikut “Käibemaksusumma ostuarvele“, siis saad valida, kas täidad KM veeru ostuarve ridadel. Kui otsustad vähemalt ühel real KM koodi määrata, siis pead määrama KM koodi ka kõikidel teistel ridadel. Märgi see valik siin, kui soovid, et programm nõuaks ostuarve ridadel KM-koodi täitmist.


VAHELEHT “Kurss”

Paljusid “Kurss” lehe kontosid kasutatakse, kui kande koostamine Ostuarvetest ja Tasumistest puudutab Valuutade konverteerimist. Lähemalt loe palun Valuutasid käsitlevast peatükist.

Kursi ümardamine / EMU kursi ümardamine – Neid kontosid kasutatakse, kui Ostuarvet tuleb käsitleda täielikult tasutuna, kui ka tasutud summa pisut Ostuarve summast erineb eeldusel et erinevus jääb lubatud piiridesse. Erinevus kantakse Kursi ümardamise kontole kui Saadetud Valuuta ei ole EMU liige, muidu kasutatakse EMU kursi ümardamise kontot. Mõlemal juhul peab Saadetud Valuuta olema sama mis Ostuarve Valuuta.
Lubatud piir määratakse Valuuta kaardil. Kui see on märgitud ka kohaliku Valuuta kaardil, saavad ka sellised kasutajad, kes valuutas ei arvelda seda funktsiooni kasutada väikeste võlgnevuste automaatseks mahakandmiseks.

Kursikasum / Kursikahjum – Neid kontosid kasutatakse siis kui saad valuutas Ostuarve ja valuutakurss muutub enne tasumise koostamist. Kui kurss muutub, siis kohalikus valuutas on tasutav summa erinev ostuarve algsest summast. Sellised kursierinevusest tekkinud vahed kantakse Tasumise finantskandele siin määratud kontole.

Panga kursikasum / Panga kursikahjum – Neid kontosid kasutatakse kui pangast makstud summa erineb ostuarve summast, sest panga valuutakurss erineb Tasumise kaardile määratud kursist (näiteks, kui muudad Panga summat tasumise kaardil). Vahed kantakse siin tasumise finantskandele, kasutades siia määratud kontot.

Kursikasum/-kahjum tasumise rea kohta – Kui ühe tasumise peal on mitu rida, mis konteerivad kursivahed, siis tavaliselt on finantskandel koondatud summad ühele reale. Kasuta seda valikut, kui soovid, et finantskandel oleks kajastatud iga tasumise rea kohta eraldi rida ka finanstkandel. Iga kanderea kirjeldus sisaldab ka ostuarve numbrit.

 

(lausendamine ost, ostu lausendamine, konteerimine)

Sind võivad huvitada ka need artiklid:

Seadistus – “Lausendamine, müük”

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. aprill 2024

Standard Booksil on valminud uus versioon… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. aprill 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi