Leia kiirelt!

Kuidas sisestada uut tasumisviisi?Uuendatud 14. september 2021

Tasumisviisid on erinevad võimalused, kuidas sinu kliendid oma arveid tasuvad (ja kuidas sina oma tranijale arveid tasud). Näiteks: sularaha, arveldusarve ja krediitkaart. Paljude firmade jaoks ei ole raamatupidamislikult suurt vahet, kuidas arveid tasutakse, kuid vajadusel saad Standard Booksi seadistada nii, et iga Tasumisviisiga debiteeritakse kindlat Kontot ning vastavad summad tasutakse erinevale pangakontole. Tasumisviise saad kasutada Laekumistel ja tasumistel.

Seadistus asub moodulis Müügiarved (või Ostuarved) – Seadistused – Tasumisviisid.
Lisamiseks liigu esimese vabale reale. Tasumisviisi kustutamiseks klõpsa selle rea numbrile, nii et terve rida aktiveerub ja vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril.

Kood – anna Tasumisviisile kordumatu kood.
Konto – vali (ctrl+enter) siia kassa, panga või muu konto, mida debiteeritakse iga Laekumise ja krediteeritakse iga Tasumise summas, millel seda Tasumisviisi kasutatakse.
Kommentaar – sisesta lühike kirjeldus.
A/a I IBAN – sisesta siia selle Tasumisviisi puhul kasutatav arveldusarve, kui tegemist pangaga. Selle numbri saad ka maksedokumentidele välja trükkida.
Panga nimi – täitub automaatselt, kui valid järgmises veerus panga.
Pank – 
vali (ctrl+enter) panga kood, kus see arveldusarve asub, kui tegemist on panga kontoga.
Salvesta.
Eelnev on minimaalne info, mis tuleb täita, et saaksid tasumisviisi salvestada ja kasutama hakata.

Lisaväljad:
Mall – Iga Tasumisviisiga saad siduda omaette dokumendimalli. See osutub vajalikuks, kui kasutad Tasumisviise Ostureskontros: saad näiteks igale Tasumiseviisile kujundada erineva maksekinnituse.
Seda välja ei kasutata Müügireskontros: olenemata Tasumisviisist trükitakse kõik Laekumised samale Dokumendimallile.

Objektid – Igale Tasumisviisile saad sisestada kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Laekumistest või Tasumistest koostatud Finantskannetel lisatakse need Objektid panga või kassa Kontole (st antud seadistuse A osal määratud Kontole) tehtud konteeringutele. See võimaldab detailset analüüsi osakondade või kulukohtade lõikes. Seda välja näed ka seadistuse D osal.

Tüüp – Sisesta Tasumisviisi tüüp. Võimaliku valikud on Vaba, Saadud tshekid, Oma tshekid, Krediitkaart, Kinnipidamine, Sularaha, Ressurss ja Ettemaks. Enamusel juhtudest kasutatakse tüüpi Vaba. Saadud tshekid, Oma tshekid ja Krediitkaart seovad Tasumisviisid Tshekkide mooduliga (ning neid ei tohiks kasutada, kui ei kasutata seda moodulit). Valikut Kinnipidamine kasutatakse alltoodud erijuhtudel. Valikut Sularaha kasutatakse Tasumistüübi kasutamisel Kassa moodulis.

Alates/Kuni  – Neid välju kasutatakse tasumisviisidele oma numbriseeriate kirjeldamiseks. Laekumistele ja Kassasissetulekuorderitele määratakse numbriseeriad vasakpoolsetel Alates/Kuni väljadel, Tasumistele ja Kassaväljaminekuorderitele parempoolsetel väljadel. Uue toimingu lisamisel sisestub Tasumisviisi määramisel järgmine vaba number vastavast seeriast.
Selleks peab olema märgitud ka Kassa mooduli Kassaraamatu seadistuses valik “Ühised numbriseeriad“. Kui see on märgitud, tuleb Tasumisviis sisestada Arvete ja Ostuarvete Tasumistingimuse väljale. Arve number muutub kohe vastavalt tasumisviisi peal määratud seeriale. Kui Arve või Ostuarve kinnitatakse, loetakse see tasutuks ja mingit konteeringut Müügi- või Ostuvõlgade kontole ei tehta.
NB! Selle võimaluse kasutamisel tuleb jälgida, et Tasumisviiside ja Tasumistingimuste seadistustes oleks kasutatud erinevaid koode. Kui kasutad näiteks koodi C mõlemas seadistuses ja sisestad selle Müügiarvele tasumistingimuse väljale, käsitletakse seda viitena Tasumistingimusele ja mitte Tasumisviisile. Arve number jääb muutmata ning sõltuvalt Tasumistingimusest võidakse Arvet käsitleda tasumata Arvena.

Kanne – Iga numbriseeria puhul on võimalik valida, kas finantskanded koostatakse automaatselt tasumiste või laekumiste kinnitamisel. Valides Ctrl-Enter, saad väljale valida kas Koosta kanne või Ära koosta kandeid. Kui Finants mooduli Allsüsteemide seadistuses on määratud, et tasumistest ja laekumistest kandeid ei koostata, ei loe siin sisestatud muud valikud.
Seda välja kasutatakse ainult siis, kui Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik “Ühised numbriseeriad” ning kui numbriseeriad on märgitud väljadele Alates/Kuni.

Maksu%, Kassakonto, Maksukonto  – Neid välju kasutatakse riikides, kus sularahasissetulekult tuleb tasuda maksu. Kui sellist tasumisviisi kasutatakse laekumisel, kantakse laekumise kinnitamisel kogu saadud summa kassa- või pangakontole nagu tavaliselt. Maksu % osas laekunud summast krediteeritakse Maksukontot ning debiteeritakse Kassakontot.
Kui sellist tasumisviisi kasutatakse Kassasissetulekuorderil, sisestatakse Maksu väljale teatud protsent kogusummast (maksuprotsent määratakse väljal Maksu%). Orderi kinnitamisel krediteeritakse selles summas Maksukontot ning debiteeritakse Kassakontot.
Neid välju ei kasutata, kui tasumisviisi kasutatakse tasumistel või Kassaväljaminekuorderitel.
KM konteeringud tehakse, kui seadistuses “Lausendamine, müük” on märgitud valik “Konteeri laekumise KM” ning kui igale KM koodile on määratud Laekumise KM konto.

Nõua – Kui laekumisel või tasumisel kasutatakse seda tasumisviisi, kasuta antud välju tagamaks, et väljad “Baasval. 1″ ja “Baasval. 2″ laekumisel või tasumisel sisaldaks väärtusi. Neid väljasid kasutatakse, kui pank rakendab Booksis seadistatust erinevat vahetuskurssi.
Võimalikud valikud on:

Väli Nõua ei oma toimet. Vastavalt vajadusele sisesta väljadele Baasval. 1 ja Baasval. 2 väärtused või jäta need tühjaks
Pangasummad baasvaluutas 1 – Iga antud Tasumisviisiga laekumise ja tasumise Baasval. 1 väli peab sisaldama väärtust, kuid Baasval. 2 jäetakse määramata.
Pangasummad baasvaluutas 1 ja 2 – Iga antud Tasumisviisiga laekumise ja tasumise väljad Baasval. 1 ja Baasval. 2 peavad sisaldama väärtust.
(Inventuuri tulemused saad sisestada Logistika moodulis – Seadistused – Inventuur
Uue kaardi sisestamiseks vali sirvimise akna päises Koosta menüüst valik “Uus Inventuur “.Inventuuri eesmärk on viia raamatupidamislik kaupade kogus (see, mida programmis näha) vastavusse tegelikkusega (sellega, mis reaalne kogu laos). Inventuuri saab teha kõikidele ladudele või ainult ühele laole. Inventuuri tehakse kindla kuupäeva seisuga.Inventuuri korrektseks läbiviimiseks on mitu etappi, mida soovitame teha järgnevalt kirjeldatud järjekorras.1. Tekstikoopia
Veendu, et andmetest on eelnevalt tehtud varukoopia. Võimalike eksimuste korral inventuuri käigus on võimalik taastada andmed inventuuri eelse seisuga. Tekstikoopia tegemise kohta saad lugeda SIIT

2. Ettevalmistuse etapp

2.1. Veendu, et oleksid sisestatud kõik laosissetulekud kaupadele, mis on saabunud.
2.2. Sisesta laomahakandmised, mis on omatarbeks, riknenud, kahjustatud ehk need, mis ei kuulu enam uue laoseisu hulka.
2.3. Kontrolli, et programmis oleksid kõik ladu muutvad dokumendid kinnitatud.

3. Prindi inventuurilehed
Aruannet „Inventuurileht“ saad kasutada koguste lugemisel laos. Aruandes esitatakse rea kohta üks artikkel, koos kogusega, mis peaks laos olema programmi andmete järgi. Aruande viimane veerg on tühi, kuhu saad märkida artiklite loetud/tegelikud kogused. Ava aruande määramisaken ja sisesta vajalikud andmed. Aruande kasutamise kohta saad täpsemalt lugeda SIIT

4. Koosta inventuuri kaardid
NB! Inventuuri tulemuste sisestamise ja võrdlemise ajal ei tohi programmis sisestada uusi ladu muutvaid dokumente.
Inventuuri kaart ei muuda veel lao koguseid programmis, vaid on abistav info puudu- või ülejääkide leidmiseks.
4.1. Kui artikleid on palju, siis saad kasutada hooldusfunktsiooni kaartide koostamiseks: moodul Logistika – Funktsioonid – Hooldused – “Koosta inventuuri kaardid“. Tulemusena täidab programm ära inventuuri kaardi artiklite loeteluga ja lisab teadaoleva lao saldo. Loetud kogused tuleb kasutajal korrigeerida.
4.2. Soovi korral võib koostada inventruui kaardi ka käsitsi: moodul Logistika – Seadistused – Inventuurid. Uue kaardi koostamiseks vali sirvimise aknas Koosta menüüst „Uus“.
Inventuuri kaardi täitmise kohta saad täpsemalt lugeda SIIT

5. Kontrolli erinevusi aruandest „Inventuurivõrdlus“
Moodul Logistika – Aruanded. Aruannet kasuta inventuuri tulemuste ja programmis eelnevalt olnud laosaldode võrdlemiseks. Aruande kasutamise kohta saad täpsemalt lugeda SIIT

6. Korrigeeri erinevused
Inventuurivõrdluse aruande põhjal saad muuta puudu- või ülejäänud kogused käsitsi laosissetulekuna ja laomahakandmisena.Kui artikleid ja erinevusi on palju, saad kasutada hooldusfunktsiooni, mis koostab automaatselt laosissetulekud ja mahakandmised: moodul Logistika – Funktsioonid – Hooldused – Inventuurivõrdlus. Loe funktsiooni kasutamise kohta täpsemalt SIIT

Vaata ka inventuuride koostamise veebiseminari VIDEOT

 

(makseviiside, makseviis, pangakaart, pangakaardi, kaardimakse)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus